Studying for exams

Aangepaste tentamens

Wanneer je een tentamen vanwege een functiebeperking (bijvoorbeeld dyslexie) en/of (chronische) ziekte in aangepaste vorm wil afleggen (bijvoorbeeld met meer tijd of een tentamen op A3-formaat), dan moet je daarvoor toestemming vragen. Hieronder lees je hoe dat moet.

Tentamenvoorziening aanvragen

Je aanvraag dien je in via dit formulier, waarvoor je naast de voorziening ook eventuele bewijsstukken, bijvoorbeeld een medische verklaring, moet scannen en bijvoegen.

LET OP: bewijsmateriaal moet tenminste een briefhoofd, dagtekening en handtekening bevatten en in PDF format worden geüpload. Meer informatie over bewijsstukken.

Wanneer je de aanvraag voor tentamenvoorzieningen met een adequaat bewijsstuk hebt ingediend, ontvang je (uiterlijk) binnen 30 dagen een toekenning of afwijzing op je verzoek. Bij de behandeling van de verzoeken hanteren we wettelijke kaders in gevolge onder andere de Wet Gelijke Behandeling (WGB). We kijken naar wat voor jou als student noodzakelijk en passend is en wat vanuit de universiteit redelijkerwijs georganiseerd kan worden.

LET OP: aanvragen zonder bewijsstuk worden niet in behandeling genomen. Deze aanvragen worden verwijderd. Dien je aanvraag opnieuw in, voorzien van bewijsstuk. 

Als je verzoek een zogenaamde standaardvoorziening betreft, bepaalt de studentendecaan namens de examencommissie of en voor welke voorziening je in aanmerking komt. Als je verzoek maatwerk betreft, gaat je verzoek naar de examencommissie en bepaalt deze of en voor welke voorziening je in aanmerking komt. Wanneer je verzoek wordt gehonoreerd, ontvang je per e-mail een Besluit Tentamen Voorziening (BTV). Daarin staat vermeld vanaf welke datum je voorziening ingaat.

LET OP:  Verwacht je studievertraging op te lopen door je functiebeperking of (chronische) ziekte, meld dit dan bij de studentendecaan.

Gebruik maken van de toegekende voorziening

Om gebruik te maken van de toegekende voorziening(en) dien je de volgende procedure bij elk tentamen te volgen:

  • Schrijf je op de gebruikelijke manier in voor schriftelijke tentamens via de OSIRIS Student.
  • In Osiris wordt 4 weken voor de toetsdatum de aanmelding opengezet voor het aanmelden van een tentamen, hertentamen of midterm. Online aanmelden voor een tentamen, hertentamen of midterm kan uiterlijk tot en met 5 werkdagen voor de toetsdatum. Heb je bijvoorbeeld op maandag tentamen, dan kun je jezelf tot de maandag een week ervoor aanmelden tot 23.59 uur.
  • Meld je op tijd aan! Ben je niet op tijd aangemeld, dan is deelname aan deze toets niet meer mogelijk, ook niet met toestemming van de docent.
  • De studentenadministratie stuurt 4 werkdagen voor de toets de toetsoproep naar je Tilburg University e-mailadres.
  • Indien je toetsvoorzieningen toegekend hebt gekregen, word je inschrijving voor toetsen automatisch verwerkt met deze voorzieningen. Je krijgt net als alle studenten 4 werkdagen voor het tentamen een oproep. Het tijdstip van het toets kan maximaal een halfuur afwijken van de studenten die de toets in de reguliere zaal maken.
  • Je wordt verzocht een print van de oproep en je Tilburg University card of een ander legitimatiebewijs (rijbewijs, ID-card of paspoort) mee te nemen naar de tentamenzaal.
  • Meld je af in Osiris als je niet komt en als je van te voren al weet dat je een bepaalde toets niet gaat maken, stuur dan tijdig een bericht naar tentamenorganisatie@tilburguniversity.edu zodat we geen voorzieningen voor je hoeven klaar te zetten.
  • De regeling geldt voor tijdens je hele ononderbroken inschrijving tenzij op je BTV een kortere periode staat aangegeven.
  • De tentamenregels waaraan alle studenten zich dienen te houden, vind je op de website over schriftelijke tentamens

Cursus evaluatie

Wanneer je toets maakt met een voorziening, zit je meestal in een andere zaal dan de reguliere toets. In dat geval ontvang je om privacy redenen geen formulier voor de cursus evaluatie achteraf. Omdat je meestal de enige bent die een bepaalde toets maakt, kunnen de antwoorden te gemakkelijk herleid worden naar de student die het heeft ingevuld.