Students Tilburg University

Examencommissie Catholic Theology

De Examencommissie van Tilburg School of Catholic Theology (TST) is verantwoordelijk voor de organisatie en kwaliteit van tentamens en examens. Zij stelt regels vast die een goede gang van zaken tijdens tentamens dienen te bevorderen, en neemt maatregelen wanneer deze regels niet voldoen of wanneer aan de regels niet wordt voldaan.

De bevoegdheden en taken van de Examencommissie zijn vastgelegd in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en in het facultaire Onderwijs- en Examenreglement (OER) en de Regels en Richtlijnen voor de Examencommissie (TST).

De Examencommissie wijst examinatoren aan voor het afnemen van tentamens en het vaststellen van de uitslag daarvan. Dit zijn meestal de docenten van een vak. De Examencommissie kan examinatoren richtlijnen en aanwijzingen geven met betrekking tot de beoordeling (van het tentamen) van een student.

De Examencommissie is tevens het orgaan dat verzoeken van individuele studenten behandelt. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan:

 1. verzoek tot vrijstelling voor het afleggen van een of meer tentamens (gebruik hiervoor Osiris Zaak)
 2. verzoek tot toekenning van een vervangende of extra tentamenkans, of gewijzigde tentamenvorm
 3. verzoek tot vrijstelling van de verplichting tot deelnemen aan praktische oefeningen
 4. verzoek tot een bepaalde (ook buitenlandse) invulling van de vrije keuze-/minorruimte of van de Theologische Verdieping (masteropleiding)
 5. verzoek tot het volgen van een vrij (zelf samengesteld) onderwijsprogramma of de vervanging van een verplichte cursus
 6. verzoek tot omzetting van een oud naar een nieuw programma
 7. verzoek tot verlenging van de geldigheidsduur van behaalde tentamens (tevens deelresultaten)
 8. verzoek tot toelating tot een studieonderdeel voordat de verplichte toelatingsonderdelen zijn behaald of aan externe student
 9. verzoek tot het afgeven van een verklaring van studieresultaten/behaald diploma

Verder fungeert de Examencommissie tegelijkertijd als Toelatingscommissie en is daarmee verantwoordelijk voor de toelating van aspirant-studenten tot de bachelor- en (pre)masteropleidingen en de vaststelling van de respectievelijk te volgen studieprogramma’s. Zij kan vrijstelling verlenen van een toelatingseis (bijvoorbeeld ten aanzien van de kennis van de Nederlandse of Engelse taal) en is verantwoordelijk voor het (laten) afnemen van het colloquium doctum.

De Examencommissie houdt zich ook bezig met het tegengaan en sanctioneren van fraude en plagiaat. Meer informatie vind je in artikel 13 en 14 van de Regels en Richtlijnen voor de Examencommissie (TST) en bij Fraude en plagiaat Tilburg School of Catholic Theology.

Tegen beslissingen van de Examencommissie kan binnen zes weken na dagtekening van het besluit in beroep worden gegaan bij het College van Beroep voor de Examens

Leden examencommissie Catholic Theology

Voorzitter: prof. dr. M. (Marcel) Sarot

Secretaris: S.M. (Susanna) Wolfert-de Vries MA

Overige leden:

 • dr. O.G.M. (Olav) Boelens
 • dr. J.M.M.G.F. (Jan) Van Wiele
 • dr.  T.S.M. (Theo) van der Zee (extern lid)

Contactadres

Een verzoek (behalve een vrijstellingsverzoek) aan de Examencommissie kan gericht worden aan:

Secretaris Examencommissie TST
Postbus 80101
3508 TC Utrecht

Per e-mail: examencietst@tilburguniversity.edu

Voor het indienen van een vrijstellingsverzoek moet deze route gevolgd worden. 

Het is mogelijk dat in de OER of in de Regels en Richtlijnen voor de Examencommissie andere termen worden gebruikt dan in de informatie die je over de tentamens krijgt, of die je op de website leest betreffende het aanmelden voor een tentamen. De geest van de OER en Regels en Richtlijnen verandert hiermee echter niet.