Students Tilburg University

Examencommissie Data Science

De Examencommissie Data Science is verantwoordelijk voor de organisatie en kwaliteit van tentamens en examens van de joint degree bacheloropleiding Data Science en de joint degree masteropleiding Data Science in Business and Entrepreneurship aangeboden door Tilburg University en de Technische Universiteit Eindhoven.

De Examencommissie Data Science houdt zij zich onder meer bezig met:

 1. verzoeken tot vrijstelling;
 2. verzoeken tot het toekennen van extra (mondelinge) tentamenkans;
 3. het tegengaan en sanctioneren van fraude;
 4. het aanwijzen van examinatoren voor het afnemen van tentamens en het vaststellen van de uitslag daarvan;
 5. het vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen binnen het kader van de onderwijs- en examenregeling (OER) om de uitslag van tentamens en examens te beoordelen en vast te stellen.

De bevoegdheden en taken van de Examencommissie zijn vastgelegd in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW), de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de joint degree bacheloropleiding Data Science, het Onderwijs- en Examenreglement (OER) voor de joint degree masteropleiding Data Science in Business and Entrepreneurship, het Reglement van de examencommissie voor de bacheloropleiding Data Science en de Regels en Richtlijnen voor de examencommissie van de masteropleiding Data Science in Business and Entrepreneurship.

Beroep tegen beslissingen Examencommissie Data Science

Voor de bacheloropleiding Data Science   

Tegen beslissingen van de Examencommissie dan wel van examinatoren kan binnen zes weken na dagtekening van het besluit, in beroep worden gegaan bij het College van Beroep voor de Examens in Eindhoven.

Voor de masteropleiding Data Science in Business and Entrepreneurship

Tegen beslissingen van de Examencommissie dan wel van examinatoren kan binnen zes weken na dagtekening van het besluit, in beroep worden gegaan bij het College van Beroep voor de Examens in Tilburg.

Leden examencommissie Data Science

 • Voorzitter: dr. E.F. Kaasschieter (Faculteit W&I van TU/e)
 • Lid: prof. dr. ir. J.J. van Wijk (Faculteit W&I van TU/e)
 • Lid: dr. M.E. Noorman (Faculteit TLS van TiU)
 • Lid: dr. J. (Joris) Hulstijn (Faculteit TiSEM van TiU)
 • Lid: dr. M.S. Nobile (Faculteit IE&IS van TU/e)   
 • Ambtelijk secretaris: mr. A. Hol

Contact

Contact met de Examencommissie verloopt via de secretaris, examencommissie.jads@tilburguniversity.edu.