Students Tilburg University

Examencommissie Economics and Management

De taken en bevoegdheden van de Examencommissie zijn vastgelegd in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW), in het facultaire Onderwijs- en Examenreglement (OER) en in de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie. De Examencommissie is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie bij het afnemen van tentamens.

Daarnaast houdt de Examencommissie zich onder meer bezig met:

  1. Verzoeken tot vrijstelling
  2. Invulling van de vrije keuzevakken
  3. Vervanging van verplichte keuzevakken
  4. Toelating tot tentamens van het tweede jaar
  5. Verlenging geldigheidsduur van behaalde tentamens
  6. Toekenning van extra (mondelinge) tentamenkansen
  7. Toelating tot de bachelor- en masterthesis
  8. Toelatingen tot de premaster-programma's
  9. Het beoordelen van overige verzoeken van studenten m.b.t. hun studieprogramma
  10. Het tegengaan en sanctioneren van fraude

De Examencommissie heeft een aantal taken aan anderen gemandateerd. Zo wordt de kennis en kunde van studenten namens de Examencommissie door de examinatoren getoetst. Dit zijn meestal de docenten van een vak. De Examencommissie vraagt daarnaast vaak hun advies bij verzoeken tot vrijstelling. De onderwijscoördinatoren adviseren doorgaans de secretaris van de Examencommissie over op de verzoeken onder nummer 1 t/m 4.

Contact

Contact met de Examencommissie verloopt alleen per e-mail via de secretaris, examencommissie-tisem@tilburguniversity.edu. Graag je studentennummer (SNR) vermelden.

Het is mogelijk dat in de OER of in de Regels en Richtlijnen voor de Examencommissie andere termen worden gebruikt dan in de informatie die je over de tentamens krijgt, of die je op de website leest betreffende het aanmelden voor een tentamen. De geest van de OER en Regels en Richtlijnen verandert hiermee echter niet.