Students Tilburg University

Examencommissie Humanities and Digital Sciences

De Examencommissie is belast is met het afnemen van het examen, het vaststellen van de uitslag en de uitvoering van de door de faculteit bepaalde regels en richtlijnen.

De regels en richtlijnen worden elk jaar vastgelegd in het Onderwijs- en Examenreglement (OER).

De Examencommissie stelt regels vast die een goede gang van zaken tijdens tentamens dienen te bevorderen, en neemt maatregelen wanneer deze regels niet voldoen of wanneer niet aan de regels wordt voldaan. Zij kan examinatoren richtlijnen en aanwijzingen geven met betrekking tot de beoordeling (van het tentamen) van een student.

Individueel studieprogramma

De Examencommissie is tevens het orgaan dat verzoeken omtrent het studieprogramma van individuele studenten behandelt. Deze verzoeken kunnen de volgende onderwerpen aangaan:

Aanvraag keuzevakken master

2  Aanvragen minor:

  • Het indienen van een minorverzoek voor studenten van de bacheloropleidingen Communicatie-en Informatiewetenschappen (CIW), Filosofie (PHIL), Liberal Arts and Sciences (LAS) , Online Culture (CS) en Cognitive Science and Artificial Intelligence (CSAI) verloopt via een online applicatie. Zie ook de Studentenhandleiding. Let op: om toegang te krijgen tot de online applicatie is een VPN-verbinding nodig.

3  Verzoek toelating afstudeerfase

4  Verzoek om toelating tot (pre)masterprogramma

5  Wijziging studieprogramma

Verzoeken tot vrijstelling

Verzoek voor een laatstevakherkansing

De Examencommissie is verantwoordelijk voor de toelating van aspirant-studenten tot de bachelor- en masteropleidingen. Tot slot is de commissie ook verantwoordelijk voor het afnemen van het colloquium doctum.

Een verzoek indienen

Verzoeken kunnen via e-mail worden ingediend: tshd.excom@tilburguniversity.edu.  Je kunt hiervoor gebruik maken van bovenstaande formulieren. Mocht het juiste formulier er niet bijstaan dan kunt u een gemotiveerd verzoek, voorzien van uw studentennummer (SNR) en opleiding, sturen naar tshd.excom@tilburguniversity.edu.

In de regel wordt een verzoek aan de Examencommissie binnen zes werkweken afgehandeld.