Students Tilburg University

Laatste vak regeling Social and Behavioral Sciences

Ieder collegejaar zijn er twee reguliere gelegenheden waarop studenten een cursus kunnen afronden. Van studenten wordt verwacht dat zij deze gelegenheden benutten. Een extra tentamengelegenheid wordt in principe alleen toegekend in de vorm van een Laatste vak regeling. Studenten van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB) kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een Laatste vak regeling.

Voorwaarden

De voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor een Laatste vak regeling luiden als volgt:

  • Er moet sprake zijn van één nog niet behaalde cursus in het programma van de student, ter waarde van maximaal 6 ects;
  • De student moet door deze laatste cursus een onevenredig grote studievertraging dreigen op te lopen;
  • Alle voorgaande reguliere tentamengelegenheden van de nog te behalen cursus (dus van het lopende collegejaar, maar mogelijk ook voorgaande jaren) dienen benut te zijn;
  • Voor al die eerdere tentamengelegenheden mag geen cijfer lager dan een 4 behaald zijn.

De basis voor de Laatste vak regeling is neergelegd in het artikel over ‘Tijdvakken en frequentie tentamens’ in de Onderwijs- en Examenregeling  en nader uitgewerkt in artikel 18 van de Regels en Richtlijnen van de Examencommissies TSB.

In het geval van aantoonbare bijzondere omstandigheden kan door de examencommissie van de laatste twee voorwaarden worden afgeweken.

Tentamen en datum

Voor alle vakken geldt dat het tentamen in het kader van de Laatste vak regeling een schriftelijk tentamen is. Uitsluitend indien het reguliere tentamen mondeling is afgenomen, kan de docent bepalen dat ook dit tentamen mondeling wordt afgenomen. Het tentamen omvat de gehele leerstof en het resultaat vervangt eventuele deelresultaten. Voor bachelor-, pre-master- en convenantstudenten geldt dat het tentamen in het kader van de Laatste vak regeling plaatsvindt op een nader te bepalen moment in augustus 2022. Verzoeken met betrekking tot cursussen uit blok 1 en 2 dienen uiterlijk op 6 mei 2022 ingediend te worden.

Een Laatste vak regeling dient per e-mail te worden aangevraagd bij de examencommissie van de desbetreffende opleiding via het volgende e-mailadres: TSB-EBoffice@tilburguniversity.edu