Studying for exams

Schriftelijke tentamens

Iedereen die wil deelnemen aan een schriftelijk tentamen of midterm moet zich hiervoor aanmelden. Zonder aanmelding is deelname niet mogelijk. Ook bijvakstudenten die een schriftelijk tentamen willen maken, dienen zich vooraf aan te melden.

Aanmelden schriftelijke tentamens

OSIRIS Student

Wil je je kunnen aanmelden voor een toets dan moet je eerst in OSIRIS Student je vakken selecteren waarvoor je toetsen wilt doen. Ook de vakken waar je al college in hebt gevolgd, maar waar je tentamens in wil doen moet je selecteren. In OSIRIS Student kun je je vervolgens aanmelden voor dit (her)tentamen. Is een vak niet zichtbaar in OSIRIS Student dan is het tentamen nog niet opengesteld of de sluitingsdatum voor het tentamen is reeds geweest.

Je kunt via het overzicht tentamendata zoeken op de cursuscode om alle schriftelijke tentamens of midterms van een vak of studieprogramma te raadplegen. Het kan ook zijn dat het betreffende vak niet met een schriftelijk tentamen wordt getentamineerd. Raadpleeg daarom ook de onderwijscatalogus. Je hoeft je alleen maar aan te melden voor schriftelijke tentamens en midterms.

Tentamens van het Language Center: Je wordt door de docent tijdens het college geïnformeerd. De informatie is ook terug te vinden in Canvas en MTT. Aanmelden via OSIRIS is niet nodig.

Openings- en sluitingsdata tentamenaanmelding

In OSIRIS wordt 4 weken voor de toetsdatum de aanmelding opengezet voor het aanmelden van een tentamen, hertentamen of midterm. Online aanmelden voor een tentamen, hertentamen of midterm kan tot en met 5 werkdagen voor de toetsdatum. Heb je bijvoorbeeld op maandag tentamen, dan kun je jezelf tot en met de maandag een week ervoor aanmelden tot 23.59 uur. 

Ben je niet op tijd aangemeld, dan is deelname aan deze toets niet meer mogelijk, ook niet met toestemming van de docent. De Student Desk kan dan ook niets meer voor je doen. Het advies is om gebruik te maken van de eerstvolgende tentamengelegenheid. 

Let op: in verband met de sluiting van de universiteit tussen Kerst en Nieuwjaar wijzigen de inschrijfperiodes voor tentamens die in januari 2024 worden geroosterd.
Met name de sluitingsdatum van tentamens in de eerste week van januari 2024 wordt vervroegd tot vóór Kerst.

Aanmelding raadplegen

Nadat je je hebt aangemeld voor een schriftelijk tentamen of midterm, kun je deze aanmelding bekijken in OSIRIS Student via tabblad Inschrijven in het overzicht Inschrijvingen. Om vervelende vergissingen te voorkomen is het aan te raden om je aanmelding altijd langs deze weg te controleren zeker als je weet dat je binnenkort een tentamen hebt.

Oproep schriftelijke tentamens en midterms

Je ontvangt een oproep voor het tentamen op je Tilburg University mailadres. Is er via Studielink nog een ander mailadres van jou bekend bij de studentenadministratie dan ontvang je de oproep ook via dit mailadres. In de laatste week voor je tentamen plaatsvindt, ontvangt je een oproep met het tijdstip en de locatie.

Geen oproep ontvangen

Heb je geen oproep (mail) ontvangen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de Student Desk.

Controle op gerechtigheid

Bij iedere aanmelding voor een tentamen wordt gecontroleerd of je gerechtigd bent om deel te nemen aan dit tentamen. Zodra je je aanmeldt in OSIRIS Student, krijg je bij een afkeuring, direct een melding op je scherm. Aansluitend ontvang je een e-mail waarin nadere uitleg gegeven wordt. Wanneer jij denkt dat deze afwijzing niet klopt, meld je dan zo spoedig mogelijk bij de Student Desk.

Afmelden

Afmelden voor een tentamen gaat langs dezelfde weg als de aanmelding en is mogelijk tot de dag vóór het tentamen. Om kosten voor drukwerk en het milieu te sparen wordt het zeer gewaardeerd als je je afmeldt voor een tentamen waar je niet aan deelneemt.

De spelregels op een rij

 • Voor elk schriftelijk tentamen of elke midterm dien je je aan te melden.
 • OSIRIS controleert jouw tentamensaanmelding op gerechtigheid.
 • Na de definitieve inschrijving voor het tentamen krijg je een oproep. De oproep ontvang je in de week voor het tentamen. Hierin kun je het juiste tijdstip en de zaal zien.
 • Zonder aanmelding is deelname aan het tentamen uitgesloten. Het tentamen zal niet worden nagekeken, het cijfer wordt niet geregistreerd.
 • Ook als de uitslag van een tentamen nog niet bekend is, moet je je voor een eventuele herkansing vóór de sluitingsdatum van dat tentamen aanmelden.
 • Iedere student behoort te weten:
  • Wat fraude bij tentamens is
  • Dat fraude niet getolereerd wordt.
  • De regels die gelden bij de schriftelijke tentamens in de zaal (zie onderaan deze pagina).
  • De sancties bij fraude en bij het niet naleven van de regels.

Onderwijs- en Examenreglement

In het Onderwijs- en Examenreglement (OER) is een vaste procedure voor aanmelding voor tentamens opgenomen. 

Tentamendata

Bekijk het overzicht met tentamendata

Let op: gezien de huidige situatie is het mogelijk dat door onvoorziene omstandigheden wijzigingen kunnen optreden in de datum waarop een schriftelijk tentamen is ingeroosterd. Wijzigingen op de geplande en gepubliceerde tentamendata zijn dan ook voorbehouden! We vragen studenten hiervoor begrip. Eventuele wijzigingen zullen direct worden aangepast.

Informatie ten aanzien van onderwijs en toetsing zal via Canvas gecommuniceerd worden. Houd daarom de Canvas-pagina van de cursussen van je opleiding en je mailbox goed in de gaten.

Tentamenoproep en locatie

In je tentamenoproep staat waar en hoe laat je je tentamen kunt maken. Deze oproep ontvang je 4 werkdagen voor het tentamen per mail. Tentamens worden gemaakt op de campus, in het Sports Center of op een externe locatie in Tilburg. Ook kan het zijn dat je je tentamen online moet maken. Je tentamenrooster kun je ook vinden in MyTimetable.

Uitslag schriftelijke tentamens

De docent levert de tentamencijfers (de correctietijd bedraagt formeel 15 werkdagen) in bij de Studentenadministratie, die deze zo mogelijk op de dag van binnenkomst verwerkt. Eén dag later zijn de uitslagen zichtbaar op het internet.

Uitslag raadplegen

Welk cijfer telt mee bij een herkansing?

In alle gevallen telt het hoogste cijfer. Een student krijgt slechts eenmaal de gelegenheid te herkansen voor een vak, waarvoor hij al eerder een voldoende heeft behaald.

Let op: zodra je het laatste tentamen hebt gemaakt (of thesis hebt ingeleverd) van je bachelor programma, dan kun je geen tentamens meer maken om je cijfers te verhogen. De bachelor wordt dan automatisch afgesloten per die datum. Tentamens die je na die datum maakt tellen niet meer mee.

Mocht je nog meer vragen hebben raadpleeg het OER (Onderwijs en Examen Reglement) of de Student Desk.

De Student Desk verstrekt telefonisch of per e-mail geen informatie over behaalde uitslagen.

Wat moet ik doen als ik een vak niet gehaald heb?

Als je een onvoldoende gehaald hebt voor een tentamen moet je het tentamen over doen.

Als het vak nog gegeven wordt, kun je je weer inschrijven voor het vak en aanmelden voor het tentamen. Vaak kiezen studenten ervoor om het vak niet meer te volgen en maken ze alleen het tentamen.

Wanneer het vak niet meer gegeven wordt, kan de docent ervoor kiezen om alleen de presentaties en informatie van het vak online te zetten (in Canvas).Je schrijft je alleen in voor het vak (via OSIRIS) om de informatie in te zien. Voor het tentamen dien je je aan te melden.

Regels tijdens het afleggen van een schriftelijk tentamen

De regels waaraan studenten zich dienen te houden tijdens het afleggen van een schriftelijk tentamen.

 1. Bij binnenkomst in de tentamenzaal moeten tassen en jassen in het gangpad, in de vensterbank of vóór in de zaal worden geplaatst. Bij de zalen CUBE 241 en 242 dienen de spullen in de lockers worden opgeborgen voor je de zaal betreedt. Studenten worden verzocht geen waardevolle persoonlijke bezittingen naar het tentamen mee te brengen. De mobiele telefoon en andere devices mogen niet aanstaan en moeten in de tas of jas gestopt worden. Ook het horloge moet worden opgeborgen in de jas of tas. In alle tentamenzalen wordt voor de tijdsaanduiding gebruik gemaakt van een centrale klok, of een PowerPointpresentatie met tijdsaanduiding.
 2. Water in een flesje is toegestaan. Tussentijds bijvullen is niet toegestaan. Verder is alcohol verboden in tentamenzalen. Tot slot is het nuttigen van snoep en ander eten verboden tijdens tentamens.
 3. Is een student toch onverhoopt te laat dan heeft de student nog toegang tot de zaal tot 30 minuten na aanvang van het tentamen. Wie te laat komt, heeft geen recht op langer doorwerken. Studenten mogen niet eerder dan een half uur na aanvang van het tentamen de zaal verlaten.
 4. De student dient plaats te nemen op de stoel die is toegewezen en vermeld op de tentamenoproep. Bij bijzonderheden volgt de student de aanwijzingen van de surveillant op.
 5. De student is verplicht zich te legitimeren m.b.v. zijn Tilburg University card. Als de student zich niet kan legitimeren met zijn Tilburg University card, kan hij zijn identiteit aantonen met een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. De student die zich niet kan legitimeren, krijgt een proces-verbaal dat wordt opgesteld door de surveillant. De surveillant vertelt de betrokken student dat geen beoordeling van het tentamen plaatsvindt tot de examencommissie een uitspraak heeft gedaan.
 6. De student die niet voorkomt op de door de studentenadministratie verstrekte presentielijst en die ook geen oproep kan tonen, krijgt een proces-verbaal dat wordt opgesteld door de surveillant. De surveillant vertelt de betrokken student aan het tentamen dat geen beoordeling van het tentamen plaatsvindt tot de examencommissie een uitspraak heeft gedaan.
 7. De surveillant controleert na aanvang van het tentamen de identiteit van de student aan de hand van de presentielijst en kijkt of de student op de aangewezen plaats in de zaal zit. De student legt daartoe zijn Tilburg University card of ander geldig legitimatiemiddel op tafel.
 8. De surveillant laat de student de presentielijst tekenen en controleert of de student zijn naam en Studentnummer (SNR) op de tentamenuitwerkingen heeft vermeld.
 9. Tijdens het afleggen van het schriftelijk tentamen dient de student zich te onthouden van frauduleuze handelingen zoals bedoeld in de frauderegeling van Tilburg University en de Regels en Richtlijnen van de faculteit.
 10. Bij het vermoeden van fraude maakt de surveillant een proces-verbaal op. Dit proces-verbaal wordt voorgelegd aan de betrokken student. Deze tekent het proces-verbaal voor ’gezien’. Gaat de student niet akkoord met het door de surveillant gemaakte proces-verbaal, dan maakt hij hiervan een aantekening op het proces-verbaal te maken.
  Eventuele bewijsstukken worden door de surveillant ingenomen (dit wordt vermeld in het proces-verbaal) en tezamen met proces-verbaal en tentamenwerk, ingeleverd bij de studentenadministratie. De studentenadministratie zorgt ervoor dat het proces-verbaal en andere bescheiden binnen twee dagen wordt overhandigd aan de examencommissie. Je krijgt een reactie van de examencommissie, de Student Desk kan je hierbij niet behulpzaam zijn.
  De surveillant vertelt de betrokken student dat geen beoordeling van het tentamen plaatsvindt tot de examencommissie een uitspraak heeft gedaan. De student wordt wel in de gelegenheid gesteld het tentamen af te maken. Op de presentielijst wordt een aantekening gemaakt van het vermoeden van fraude.
 11. Als een student de orde verstoort, krijgt hij een waarschuwing. Als de student de orde blijft verstoren, kan de surveillant de student verzoeken de zaal te verlaten. De surveillant maakt dan een proces-verbaal op. De surveillant vertelt de betrokken student dat geen beoordeling van het tentamen plaatsvindt tot de examencommissie een uitspraak heeft gedaan. Als door geluidsignalen blijkt dat de telefoon niet uit is gezet, wordt dit gezien als geluidsoverlast er wordt er een proces-verbaal opgemaakt.
 12. Gebruik van het toilet is slechts bij hoge uitzondering en alleen onder begeleiding toegestaan. Bij toestemming door de surveillant wordt erop toegezien dat geen fraude wordt gepleegd. Er wordt slechts een kortstondige stop toegestaan en de surveillant staat niet toe dat meerdere studenten tegelijk naar het toilet gaan. Het gebruik van het toilet is alleen mogelijk als er meerdere surveillanten in de zaal zitten of op het moment dat de surveillant wordt afgelost door een aflossurveillant.
 13. Ongeveer één kwartier voor het einde van de zitting deelt de surveillant aan de studenten mee hoeveel tijd nog beschikbaar is.A
 14. Na beëindiging van het tentamen levert de student de tentamenopgaven, de antwoorden, kladpapier en het niet gebruikte papier in bij de surveillantentafel. Studenten dienen altijd werk in te leveren. Daarbij wordt door de surveillant een vinkje geplaatst achter zijn naam, als teken dat het tentamen is ingeleverd door de student.
 15. Het gebruik van oordopjes zonder technologie (zgn. herriestoppers) tijdens tentamens is toegestaan.

Ook interessant: