-

Cultuur en Religie

Zorg en gezondheid centraal in twee nieuwe mastertracks

Tilburg University start per september 2019 met twee nieuwe mastertracks: Health, Wellbeing & Society en Health Humanities. Beide tracks sluiten aan op het universitaire impactthema Enhancing Health and Wellbeing, waarin Tilburg University wetenschappelijk onderzoek en onderwijs centraal stelt met als doel om de gezondheid en het welzijn van mensen te verbeteren.

In de mastertrack Health, Wellbeing & Society staat vanuit sociologisch perspectief de vraag centraal hoe de gezondheid en het welzijn van mensen verbeterd kan worden, zodat de veerkracht en weerbaarheid van de samenleving toeneemt.

In de mastertrack Health Humanities wordt er gekeken hoe de betekenis van gezondheid, ziekte en goede zorg in onze cultuur gevormd wordt, waarbij er vanuit een historisch en cross-cultureel perspectief ook gekeken wordt naar hoe en waarom die betekenis telkens kan veranderen.

1.      Mastertrack Health, Wellbeing & Society
De mastertrack Health, Wellbeing & Society is een specialisatie binnen de master Sociology en heeft een samenwerkingsverband met Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn. De track speelt in op de groeiende behoefte aan een samenleving van gezonde en weerbare burgers. Vanuit sociologisch perspectief wordt bekeken hoe gezondheid en welzijn zich verhouden tot zo’n veerkrachtige samenleving. Denk aan vragen als: Wat is de relatie tussen maatschappelijke ontwikkelingen, veerkracht en gezondheid en welzijn? Wat is de invloed van het hebben van werk en een goede opleiding op gezondheid en welzijn? Wat is de invloed van bijvoorbeeld een chronische ziekte of het opgroeien in armoede? Hoe staat het met de gezondheid en welzijn in de verschillende levensfasen?

Link met praktijkveld
Bijzonder aan deze mastertrack is dat de studenten aan de masterthesis kunnen werken in samenwerking met de Academische Werkplaatsen en het praktijkveld van Tranzo, met meer dan 100 partners in de wereld van zorg en welzijn. Deze partners hebben zelf ook veel baat bij deze mastertrack. Potentiële werkgevers zijn regionale zorg- en welzijnsinstellingen, gemeenten, provincies en landelijke kennis- en beleidsinstellingen. Zij zoeken professionals die de link kunnen leggen tussen wetenschappelijke inzichten, de ontwikkeling en uitvoering van beleid en het bieden van optimale zorg en preventie.

Werk
De kans op een baan is goed. Afgestudeerden starten als beleidsadviseur, beleidsmedewerker, data-analist, onderzoeker of trainer bij (gezondheids)zorgorganisaties, lokale, regionale, nationale en internationale gezondheidsorganisaties, NGO’s, volksgezondheidsorganisaties, verzekeraars en onderzoeksinstituten.

2.      Mastertrack Health Humanities
De mastertrack Health Humanities bestudeert gezondheidsvraagstukken vanuit diverse disciplines. Culturele, filosofische, historische en antropologische perspectieven worden gecombineerd om de betekenis van gezondheid en ziekte in onze samenleving te onderzoeken. Daarbij is er aandacht voor theoretische en normatieve reflectie maar ook voor concrete toepassingen binnen de zorgsector. Denk aan vragen als: Hoe wordt de grens tussen gezond (normaal) en ziek (abnormaal) vastgesteld? Welke invloed heeft visuele cultuur (foto, film, video etc.) op de manier waarop wetenschappelijke kennis gevormd wordt over gezondheid en ziekte? Of wat zijn de effecten van technologische ontwikkelingen en nieuwe media op communicatie en beeldvorming rond gezondheid?

Deze track is een initiatief van Jenny Slatman, hoogleraar Medical Humanities bij het departement Culture Studies. In 2017 ontving zij een NWO-VICI subsidie van anderhalf miljoen euro voor onderzoek naar de betekenis van het lichaam in medische praktijken, gerelateerd aan drie grote problemen in Nederland: somatisch onverklaarde lichamelijke klachten, obesitas en depressie. De track verbindt wetenschap met de praktijk.

De mastertrack wil bijdragen aan een betere aansluiting van zorgverlening en gezondheidscommunicatie op de behoeften van individuen en groepen.

Werk
Health Humanities is onder andere interessant voor studenten en professionals die als onderzoeker willen werken binnen de gezondheidzorg, of die functies uitoefenen of ambiëren op het gebied van gezondheidsjournalistiek, gezondheidsbevordering, gezondheidscommunicatie, gezondheidsbeleid of gezondheidsmanagement. De opleiding biedt ook een goede basis voor posities binnen ethische en wetenschappelijke raden en adviesorganen, evenals voor opkomende beroepen zoals dat van counselor voor patiënten en/of professionals bij ethische vragen of vragen rondom zingeving.

Meer informatie over de track Health, Wellbeing and Society.

Meer informatie over de track Health Humanities.

Op zaterdag 6 april wordt over beide mastertracks voorlichting gegeven tijdens de Master Open dag. Geïnteresseerden kunnen zich hier aanmelden.