-

Dossier Zorg en welzijn

Zorgsalon 'Vanuit Positieve Gezondheid naar een veerkrachtige samenleving'

Een Zorgsalon is een discussiebijeenkomst met als doel het bevorderen van het debat en het uitwisselen van informatie over de sector van zorg & welzijn. De 4 zorgsalons van 2019 staan in het teken van 'Veerkrachtige samenleving'.

Datum: donderdag 28 maart 2019
LET OP: locatie gewijzigd: LocHal (Burgemeester Brokxlaan 1000, Tilburg)
Aanmelden: u kunt zich hier aanmelden


'Vanuit Positieve Gezondheid naar een veerkrachtige samenleving'

Sinds een aantal jaren wordt in Nederland ervaring opgedaan met het concept Positieve Gezondheid van Machteld Huber, directeur van het Institute for Positieve Health (IPH). Dit concept van gezondheid is gebaseerd op veerkracht, functioneren en eigen regie. In deze zorgsalon staan we stil bij de potentiële bijdrage van het concept aan het creëren van een veerkrachtige samenleving, zowel op individueel als collectief niveau.


Programma

14.45 – 15.00      Ontvangst met koffie en thee
15.00 – 15.10      Welkom door dagvoorzitter Prof. dr. Dike van de Mheen
15.10 – 15.50      Presentaties van de sprekers
15.50 – 16.45      Discussie
16.45                  Afsluitende borrel

 

De sprekers

Drs. Nicole Bosman Drs. Nicole Bosman
Beleidsmedewerker Provincie Limburg
De Provincie Limburg heeft de Sociale Agenda 2025 (SAL2025) opgesteld met als doel om in 2025 de eerste achterstanden in gezondheid en participatie van Limburgers ten opzichte van de rest van Nederland te hebben ingelopen. Via de SAL2025 wordt de Provincie in staat gesteld om samen met (georganiseerde) burgers, zorgondernemers, gemeenten en zorgverzekeraars en kennisinstituten initiatieven en experimenten te ontwikkelen en uit te voeren waarmee de ambities van de SAL2025 worden gerealiseerd. De initiatieven en experimenten nemen het concept van Positieve Gezondheid als uitgangspunt. Limburg wil de eerste Positief Gezonde Provincie worden en is daarvoor een intensieve samenwerking aangegaan met iPH. Nicole Bosman gaat in op het strategisch beleid van de Provincie en licht de beweging Limburg Positief Gezond toe.

Bert Hesdahl 1 Drs. Bert Hesdahl MPH
Senior beleidsadivseur GGD Zuid-Limburg
Toepassingen van het concept Positieve Gezondheid zijn tot nog toe vooral bekend op individueel niveau. Dat het concept PG ook grote kansen biedt voor het bevorderen van de gezondheid op collectief niveau, is evident. Want het bevorderen van een veerkrachtig en betekenisvol leven in een gezondheidsbevorderende (leef)omgeving is essentieel. Het wijkmodel Positief Gezonde Leefomgeving is een concrete uitwerking door GGD Limburg Noord en Zuid Limburg van deze ambitie, richting en uitgangspunten. Bert Hesdahl licht dit toe. De aanpak van het wijkmodel is vernieuwend door haar nieuwe manier van kijken naar gezondheid: een integrale manier van kijken op basis van de inzichten van Positieve Gezondheid. Daarin worden de fysieke, sociale en gezondheidsfactoren gecombineerd.

Foto zorgsalon 1 John Dierx: Lector Leven Lang in Beweging van Avans Hogeschool Breda
& Cindy de Bot: Docent Verpleegkunde-Onderzoeker Lectoraat Leven Lang in Beweging
Basis van duurzame participatie van burger bij wijkgericht werken is het betrekken van burgers vanaf het begin. Daarmee wordt aangesloten op hun belevingswereld en blijft de regie bij de burgers. Dat sluit naadloos aan op het gedachtengoed van Positieve Gezondheid. Met de Triple-I methode realiseren wijkbewoners zich enerzijds hun eigen passies en vaardigheden en anderzijds kijken ze met andere ogen naar hun eigen fysieke en sociale omgeving. Daarmee komen ze weer zelf aan zet. Door op deze manier samen te werken vanuit het concept positieve gezondheid met mensen uit een wijk of buurt aan gezondheidsbevordering sluit wijkgerichte gezondheidsbevordering aan bij de behoefte en vragen van bewoners uit de wijk: voorbeelden uit de wijken Ruwaard Oss en Heuvel in Breda.


U kunt zich hier aanmelden.

Wanneer: 28 maart 2019 14:45

Einddatum: 28 maart 2019 17:15

Prijs: Gratis