Experts & Expertise

Zoek experts

Welke onderzoeker of wetenschapper zoekt u?

Zoek ook in ondersteunend personeel


Zoek expertise

Voor welke expertise zoekt u onderzoekers of wetenschappers?


Your photograph

prof.mr. J.M. Barendrecht

Hoogleraar 

Tilburg Law School
Tilburg Law School

Innovatie projecten

Barendrecht leidde verschillende grote innovatieprojecten op het gebied van de rechtspleging, die beoogden tegemoet te komen aan dringende rechtsbehoeften, die moeilijk met bestaande regels en procedures zijn op te lossen. Deze "interactieve research and development projecten" vinden vaak plaats met stakeholders zoals groepen van gebruikers, ministeries van justitie, de rechtspraak of organisaties uit de juridische dienstverlening.

Voorbeelden van deze projecten zijn:

 • Gemeenschappelijke Europese normen voor dienstverleningscontracten (European Civil Code Project, nu deel van het Common Frame of Reference for European Contract Law)
 • De Gedragscode Behandeling Letselschade (ontwikkeld met en aanvaard door een grote meerderheid van aansprakelijkheidsverzekeraars en organisaties die slachtoffers vertegenwoordigen)
 • Een strategische agenda voor verbetering van de toegang tot het recht, ontwikkeld voor de UN High Level Commission on Legal Empowerment of the Poorgezamenlijk met internationale experts (Making the Law Work for Everyone 2008, Report Working Group I on Access to Justice)
 • Een benadering voor effectieve rechtshulp, die toegang tot recht verbetert tegen lagere kosten (ontwikkeld met stakeholders in Nederland en aanvaard als beleid door Ministerie en Parlement in 2008).
 • Internet toepassingen voor juridisch advies en online echtscheiding (ontwikkeld met stakeholders en gebruikers panels; nu in gebruik als Rechtwijzer.nl door de Raad voor de Rechtsbijstand.
 • De benadering en de methoden van Microjustice, in samenwerking met NGO's en rechtshulporganisaties in ontwikkelingslanden. Later uitgewerkt in een rapport: Towards basic justice care for everyone.
 • Een methode met handboek voor het meten van toegang tot het recht (rechtvaardigheid in procedures en kosten voor gebruikers), nu gebruikt in 30 landen, en door HiiL toegepast in grootschalige nationale surveys.
 • Een methode voor innovatie in de juridische sector: zie boek Innovating Justice.
 • Een goede wijze van omgaan met "regels die van alle kanten komen" (en vanwege de herkomst "uit Brussel" weerstand oproepen): Rulejungling: when lawmaking goes private, international and informal
 • Een onderzoek naar de grote waarde en de dilemma's van gerechten en hoe die op te lossen: Trialogue: releasing the value of courts
 • Een onderzoek naar de bijdrage die Online Dispute Resolution kan leveren aan een goede rechtspleging, en hoe die bijdrage te realiseren
 • Een compleet met financiering en kaders voor regelgeving omschreven route voor scheiding in Nederland: Rechtszorg in plaats van rechtsstrijd bij scheiding.

Expertise

Maurits Barendrecht (1956) was advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek (1982-1997) en is hoogleraar privaatrecht aan de Universiteit van Tilburg sinds 1992. Vanaf 2013 is zijn hoofdfunctie research director van HiiL Innovating Justice, een internationaal werkend innovatieinstituut voor de juridische sector in Den Haag. Aan de UvT leidde hij de onderzoeksgroep Tisco (Tilburg Institute for Interdisciplinary Studies of Civil Law and Conflict Resolution Systems). In het programma Justice needs in private law onderzocht deze groep geschiloplossingssystemen: alles wat twee mensen (of groepen) om zich heen krijgen om een conflict opgelost te krijgen. Dat zijn bijvoorbeeld juridische procedures, onderhandelingsprocessen, mediation, informele geschilmechanismen vanuit de omgeving. Hoe krijg je die systemen zo goed mogelijk aan het werk? Wat werkt het beste om scheidingen, conflicten over land, burenruzies, arbeidsconflicten, schade door ongevallen of medische fouten en conflicten met de overheid opgelost te krijgen? Wat zijn de beste behandelingen daarvoor?

Dat kan niet anders dan interdisciplinair onderzoek zijn. Dus gaat het om know how uit de economie, psychologie, organisatietheorie, onderhandelingstheorie en conflict management. Maar zeker ook om de praktische werkwijzen uit de praktijk van het recht en van andere conflicthanteerders (mediators, therapeuten, diplomaten, bestuurders).

Die kennis gebruiken we om geschilsystemen te verbeteren: dat is prachtig werk en hard nodig. Nog te veel mensen lijden langdurig onder conflicten die een grote impact op hun leven hebben en die maar niet worden opgelost. Bij HiiL gebeurt dit ontwikkelwerk nu in goed geplande, open innovatietrajecten. Voor verschillende soorten geschillen worden nieuwe routes gebouwd, vaak online ondersteund, in samenwerking met gerechten, overheden, maar soms ook vanuit privaat initiatief, omdat het juridische systeem zo ongelofelijk vast kan zitten. Ook hoe dat komt, wordt dan vervolgens iets om heel goed te onderzoeken ... en te verbeteren.

Keywords

Recente publicaties

Klik hier voor de publicatielijst in het Research portal

Mijn updates

Laatst bewerkt: 18 december 2016