Experts & Expertise

Zoek experts

Welke onderzoeker of wetenschapper zoekt u?

Zoek ook in ondersteunend personeel


Zoek expertise

Voor welke expertise zoekt u onderzoekers of wetenschappers?


Your photograph

prof.mr. J.M. (Jonathan) Verschuuren

Hoogleraar 

Tilburg Law School
Department European and International Public Law

Expertise

Het onderzoek van Verschuuren richt zich op de wisselwerking tussen internationaal, Europees en nationale milieuregelgeving. Zijn primaire focus is gericht op klimaatverandering (met name adaptatie aan het veranderende klimaat) en op biodiversiteitsbehoud. Momenteel doet hij onderzoek naar de juridische randvoorwaarden waarbinnen aanpassing van de samenleving aan het veranderende klimaat de komende decennia vorm kan krijgen. In 2015 kende de EU Verschuuren een Marie Sklodowska Curie onderzoeksbeurs toe om onderzoek te doen naar een nog te ontwikkelen nieuw juridisch raamwerk waarmee landbouwers gestimuleerd worden om klimaatslimme landbouwpraktijken toe te passen. In 2016 verbleef Verschuuren daartoe een jaar aan het Australian Centre for Climate and Environmental Law van de universiteit van Sydney om de ervaringen mat het Carbon Farming Initiative te onderzoeken en te zien of vergelijkbare instrumenten kunnen worden ingebouwd in het Europese klimaat- en landbouwbeleid. In 2017 ontving hij de prestigieuze senior scholarship prize van de IUCN Academy of Environmental Law. In het recente verleden deed Verschuuren onderzoek naar complexe juridische situaties rond beschermde grensoverschrijdende watergebieden, waar internationaal, Europees en nationale wetgeving op de gebieden van natuur, water, milieu en ruimtelijke ordening samenkomen, en dat aan twee kanten van de landsgrens. Ook voert Verschuuren veel onderzoeken uit in opdracht van derden, zoals ministeries, provincies, de Europese Commissie, bedrijven, milieuorganisaties, etc., naar actuele vraagstukken op het terrein van het omgevingsrecht. Hij heeft meer dan 200 publicaties op zijn naam staan, veelal in gerenommeerde internationaal verschijnende boeken en tijdschriften.

Enkele van zijn onderzoeksthema's: klimaatverandering, adaptatie, geo-engineering, zeespiegelstijging, biodiversiteit, Europees en internationaal milieurecht, Vogel- en Habitatrichtlijn, voorzorgbeginsel, globalisering en milieu, maatschappelijk verantwoord ondernemen, waterbeheer, grensoverschrijdende samenwerking, natuurbeheer, 'environmental justice', codificatie, internationale milieu- en natuurverdragen

Keywords

Belangrijkste publicaties

Klik hier voor de publicatielijst in het Research portal

Laatst bewerkt: 14 augustus 2018