News and events Tilburg University

Irmgard Borghouts en Charissa Freese samen benoemd op leerstoel ‘HRM en Sociale Zekerheid’

Published: 01 februari 2021 Laatst bijgewerkt: 19 februari 2021

18 stemmen.


Dr. Charissa Freese en dr. Irmgard Borghouts-van de Pas worden per 1 februari 2021 gezamenlijk benoemd op de nieuwe bijzondere leerstoel ‘HRM en Sociale Zekerheid’. Zij zullen, ieder vanuit de eigen discipline en in nauwe samenwerking, invulling geven aan de door Instituut Gak ingestelde leerstoel. De meerwaarde en kracht ligt in de intensieve interdisciplinaire samenwerking tussen de twee nieuwe hoogleraren. De dubbele leerstoel wordt gevestigd in de Tilburg School of Social and Behavorial Sciences (TSB) en Tilburg Law School (TLS).

lnstituut Gak wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de sociale zekerheid in Nederland door financiële ondersteuning van onderzoek, projecten en leerstoelen (www.instituutgak.nl). Met deze leerstoel beoogt het instituut een bijdrage te leveren aan het wetenschappelijk bestuderen van de beïnvloeding van beleid en beleidsmaatregelen op het gebied van arbeidsmarkt en sociale zekerheid en de praktische toepassing daarvan binnen het human resource management in ondernemingen, bedrijven en andere organisaties.

Prof. dr. Geert Vervaeke (decaan TLS): “We zijn erg blij dat Instituut Gak ons in staat stelt om dit maatschappelijk vraagstuk nog intensiever te onderzoeken. Instituut Gak stimuleert sinds verschillende jaren de koppeling tussen wetenschappelijk onderzoek en praktijk in Nederland en via deze leerstoel zetten we onze constructieve samenwerking ook binnen Tilburg University verder.”

 

De coronapandemie legt de kwetsbaarheden van de arbeidsmarkt en sociale zekerheid nadrukkelijker bloot 

 

In deze unieke leerstoel zijn twee leeropdrachten geformuleerd, een voor een bijzonder hoogleraar met het accent op Human Resources Management (Freese) en een voor een bijzonder hoogleraar met het accent op sociale zekerheid (Borghouts).

1. HR-wetenschappen bestuderen de relatie tussen werk, welzijn en organisatieprestaties en hoe HRM-activiteiten daaraan kunnen bijdragen.  Dit komt in organisaties tot uiting in het wervings-, selectie-, aanstellings-, doorstroom en uitstroombeleid.

Charissa Freese: “Goed HRM-beleid draagt bij aan een betere motivatie, productiviteit, welzijn en inzetbaarheid van werkenden. In de huidige arbeidsmarkt die steeds vaker bestaat uit mensen die slechts tijdelijk deel uitmaken van de organisatie, is het van belang dat ook deze meer kwetsbare groepen werkenden kunnen profiteren van goed HRM-beleid, zodat zij gemakkelijker een transitie kunnen maken naar ander werk. Dit draagt bij aan een inclusievere arbeidsmarkt. Dit thema is nu onderbelicht in de HR-wetenschappen en kan alleen effectief in samenhang met het sociaal zekerheidsbeleid bestudeerd worden. Met deze leerstoel kunnen wij dit thema op de kaart zetten."

 

Goed HRM-beleid draagt bij aan een betere motivatie, productiviteit, welzijn en inzetbaarheid van werkenden

 

2. Sociale zekerheidswetenschap bestudeert de functie, organisatie, juridische grondslag, kosten en effecten van sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid. Ons publieke stelsel van sociale zekerheid beschermt individuen en huishoudens tegen financiële gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en ouderdom.

Irmgard Borghouts: “Met deze leerstoel kunnen we een bijdrage leveren aan oplossingen voor de huidige disbalans op de arbeidsmarkt. In de sociale zekerheid bestaat een tweedeling tussen soorten arbeidscontracten. Daarnaast is er een groep mensen die nog niet (kan) participeren op de arbeidsmarkt. De coronapandemie legt de bestaande kwetsbaarheden van de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid nadrukkelijker bloot en vergroot de disbalans. Vernieuwend is het samenbrengen van sociale zekerheids- en arbeidsmarktbeleid enerzijds en HRM-beleid in organisaties anderzijds.  Iedereen heeft recht op werk- en sociale zekerheid ongeacht het type arbeidsrelatie.”

De leerstoel HRM en Sociale Zekerheid richt zich dan ook op het samenspel en wederzijdse beïnvloeding tussen sociale zekerheidsarrangementen (publiek en privaat) en het HRM-beleid binnen organisaties.

 

Met deze leerstoel kunnen we een bijdrage leveren aan oplossingen voor de huidige disbalans op de arbeidsmarkt

 

Charissa Freese

Dr. Charissa Freese (Groningen, 1970) studeerde Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Universiteit van Tilburg (1994) en begon vervolgens aan haar promotietraject. Ze was docent Personeel & Arbeid aan Avans Hogeschool (1999-2008) en promoveerde in 2007 op onderzoek naar het psychologisch contract tijdens organisatieveranderingen. Ze werd daarna postdoctoraal onderzoeker bij onderzoeksinstituut ReflecT (2008-2011) en is sinds 2011 senior onderzoeker ‘Nieuwe arbeidsrelaties’ bij het departement HRS van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. 

Freese

Research. Haar onderzoek gaat over hoe strategisch HRM kan bijdragen aan een inclusievere arbeidsmarkt en hoe actuele arbeidsmarktontwikkelingen van invloed zijn op werkenden en organisaties. Ze is auteur van meer dan 70 wetenschappelijke artikelen en van twee managementboeken en is co-promotor van acht promovendi. In totaal heeft zij voor meer dan 1,2 miljoen euro aan onderzoeksprojecten geacquireerd. Zij is lid van de Daily Board van het departement HRS met als portefeuille Impact. In 2019 werd zij directeur van het People Management Center, nadat zij sinds 2013 als board member aan dit platform voor co-creatie over HRM-kennis tussen universiteit en de HR praktijk verbonden was. Hierin sluit zij partnerships met bedrijven, waarmee nauw wordt samengewerkt op het terrein van onderzoek, onderwijs en kennisuitwisseling. Als academic director en kerndocent is ze betrokken bij diverse HRM-gerelateerde opleidingen van onder meer de TIAS Business School en de VO Academie en geeft masterclasses aan organisaties die starten met inclusief werkgeven. Charissa was academisch adviseur voor de uitvoering van de Participatiewet door Tilburg University.

Irmgard Borghouts

Borghouts

Dr. Irmgard Borghouts- van de Pas (Tilburg, 1973) studeerde Arbeidsmarkt en Sociale Zekerheid aan de Universiteit van Tilburg (1998). Na betrekkingen bij o.a. Gemeente Utrecht, IVA Beleidsonderzoek, OSA en Ecorys, ging ze in 2009 aan de slag bij Tilburg University. Ze promoveerde in 2012 op een internationaal vergelijkend onderzoek naar werkzekerheidsystemen. In 2016 werd haar onderzoek bekroond met een wetenschapsprijs in Berlijn. Borghouts is verbonden aan het departement Private, Business & Labour Law binnen Tilburg Law School. Haar multidisciplinaire expertise ligt op het terrein van werkzekerheid, arbeidsmarktbeleid, sociale zekerheid en inclusief HRM.

Research. In haar onderzoek zijn sociaal beleid en sociale zekerheid(srecht) het vertrekpunt en dit verbindt ze met strategische HRM-vraagstukken. Daarbij staan twee transities centraal: 1) transitie van inactiviteit naar werk met speciale aandacht voor kwetsbare groepen (o.a. Participatiewet, Wajong, Werkloosheidswet) en 2) de transitie Van Werk Naar Werk voor mensen die hun baan (dreigen te) verliezen. Irmgard heeft bijna 1,3 miljoen euro aan onderzoeksmiddelen toegekend gekregen voor wetenschappelijk onderzoek. Ze heeft ruime ervaring met het leiden en uitvoeren van (internationaal) wetenschappelijk en toegepast onderzoek en is bij vele kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeken betrokken, o.a. in opdracht van de Europese Commissie, het Ministerie van SZW, gemeenten en brancheorganisaties. Ze heeft ruim 100 publicaties op haar naam staan en is een veelgevraagd spreker in binnen- en buitenland.

Contact

Voor nadere informatie e/o interviewaanvragen gelieve contact op te nemen met i.borghoutsvdpas@tilburguniversity.edu en c.freese@tilburguniversity.edu.

Bijgeleverde foto’s zijn rechtenvrij te gebruiken.