News and events Tilburg University

KNAW honoreert 6 voorstellen uit pilotfonds 'Wetenschapscommunicatie Gewaardeerd'

Published: 22 april 2021 Laatst bijgewerkt: 22 april 2021

De KNAW heeft 6 voorstellen van Tilburg University gehonoreerd uit het Pilotfonds 'Wetenschapscommunicatie door wetenschappers: Gewaardeerd'. Twee bij TiSEM, twee bij TSB en twee bij TLS. Het fonds heeft tot doel het erkennen en waarderen van een groep wetenschappers (per voorstel minimaal drie) die zich aantoonbaar structureel inspant voor wetenschapscommunicatie. Ieder voorstel krijgt € 10.000 voor activiteiten wetenschapscommunicatie.

Gehonoreerde voorstellen

De volgende Tilburgse projecten zijn gehonoreerd (naam vet = penvoerder):

 1. Naar een duurzame economie 

  TiSEM, Tilburg Sustainability Center: Ben Vollaard, Daan van Soest en Dirk Brounen.

  Nederland staat voor de enorme uitdaging de economie om te vormen van grootverbruiker van fossiele brandstoffen naar grootverbruiker van milieuvriendelijker energiebronnen. In korte tijd wordt een reeks zeer ingrijpende beslissingen genomen op niveau van het Rijk, provincie, gemeente, huishoudens en bedrijfsleven. De economische wetenschap speelt een belangrijke rol in (a) het expliciet maken van de onderliggende afruilen tussen verschillende doelstellingen en kosten en baten, ook op de langere termijn, en (b) in het laten zien hoe de benodigde gedragsverandering te bewerkstelligen.

 2. Verbinden van wetenschappelijk onderzoek én onderwijs met crisisbeheersing 

  TiSEM, Informatie Management: Kenny Meesters, Joris Hulstijn en Carol Ou.

  Met de klimaatverandering, technische afhankelijkheden, bevolkingsgroei en geopolitieke spanningen zullen de noodsituaties die onze samenleving treffen toenemen. In crisissituaties speelt informatie een cruciale rol. Echter, door de huidige overvloed aan mogelijkheden om informatie te verzamelen, verwerken en delen, is het optimaal inrichten van de organisatie met juiste mensen en processen een steeds grotere uitdaging. In situaties waarin snel handelen van levensbelang is, moet de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste persoon komen.

 3. Veranderende waarden in Europa

  TSB, Sociologie/European Values Study: Inge Sieben, Tim Reeskens, Quita Muis, Loek Halman en Ruud Luijkx.

  De European Values Study (EVS; www.europeanvaluesstudy.eu) is een grootschalig, crossnationaal en longitudinaal surveyproject dat sinds 1981 informatie geeft over de veranderende waarden en houdingen van burgers in heel Europa. De uitkomsten van dit langlopende project bieden waardevolle inzichten in belangrijke maatschappelijke en politieke onderwerpen, zoals identiteit, tolerantie, solidariteit, democratie en moraliteit. 

 4. Psychische gezondheid en duurzame inzetbaarheid in arbeid

  TSB, Tranzo: Evelien Brouwers, Kim Janssens, Margot Joosen en Rebecca Bogaers.

  De focus ligt op thema's als stigma als barriere voor duurzame arbeidsparticipatie, de (moeizame) bespreekbaarheid van psychische problematiek in de werkomgeving, vooroordelen en arbeidsdiscriminatie, het bevorderen van welzijn van werkenden met (psychische) gezondheidsproblemen, en de preventie van stress en burnout.

 5. Klimaat- en energietransitie

  TLS, TiLT/Public Law & Governance: Saskia Lavrijssen, Martijn Groenleer, Leonie Reins, Laura Kaschny, Brenda Espinosa, Petra Hofman.

  Klimaatverandering en de energietransitie horen bij de grootste maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Om klimaatverandering tegen te gaan moeten internationale, Europese en nationale klimaat- en energiedoelstellingen de komende jaren worden vertaald in concrete acties. De belangrijkste obstakels daarbij zijn niet uitsluitend technologisch, maar vooral ook bestuurlijk, juridisch, financieel-econonomisch, psychologisch en sociaal-maatschappelijk van aard.

 6. De overheid op de blockchain, is dat te vertrouwen?

  TLS, TiLT/Public Law & Govenance: Esther Keymolen, Jurgen Goossens, Gert Meyers, Charlotte van Oirsouw.

  Datagedreven technologie dringt door tot in de haarvaten van onze maatschappij. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze innovaties gestoeld zijn op publieke en democratische waarden? Deze groep enthousiaste wetenschappers investeert al jaren actief in het delen van hun onderzoek naar blockchain en recht, vertrouwen, privacy en big data met het bredere publiek.

Over het fonds

Gewaardeerd! is bedoeld voor lopende wetenschapscommunicatieprojecten uitgevoerd door een groep wetenschappers. Er zijn 96 aanvragen ingediend, afkomstig van 62 faculteiten vanuit alle universiteiten in Nederland. Hiervan zijn er 91 gehonoreerd.

KNAW Wetenschapscommunicatie Gewaardeerd

Elk team ontvangt € 10.000. Op de website van de KNAW is een overzicht te vinden van alle toekenningen. Het fonds Gewaardeerd! past in de nieuwe wijze van erkennen en waarderen van wetenschappers, die recent is ingezet binnen het Nederlandse kennisveld. Het fonds is ingesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en wordt uitgevoerd door de KNAW.

Achtergrond

Ondanks het grote belang van interactie tussen wetenschap en samenleving wordt wetenschapscommunicatie nog lang niet altijd erkend als een volwaardig onderdeel van een wetenschappelijk takenpakket. Het Pilotfonds Wetenschapscommunicatie door wetenschappers: Gewaardeerd! – ingesteld door het ministerie van OCW en uitgevoerd door de KNAW– zet een stap in de richting van het zichtbaar maken en belonen van de grote groep wetenschappers die zich structureel voor wetenschapscommunicatie inzet.

Netwerk en kennisdeling

Er komt nog een aanvullend programma rond het thema ‘wetenschapscommunicatie door wetenschappers’. In 2021 en 2022 volgt een uitgebreid programma van activiteiten op het gebied van kennisdeling, training in public engagement.

Meer details en persbericht  op website KNAW