woman with camera

Wetsvoorstel internationalisering en internetconsultatie

Published: 18 juli 2023 Laatst bijgewerkt: 19 juli 2023

Vrijdag 14 juli is na de ministerraad het wetsvoorstel internationalisering in internetconsultatie gegaan*. Wij begrijpen dat dit wetsvoorstel tot extra onrust en zorgen kan leiden bij al onze collega’s. Daarom willen we nogmaals benadrukken dat Tilburg University zich blijft inzetten voor onze (internationale) medewerkers en studenten. We zijn inclusief en staan voor onze volledige academische gemeenschap. Tilburg University is het wetsvoorstel en de gevolgen daarvan voor onze universiteit aan het analyseren en gaat input leveren op de consultatie.

*Waarom een internetconsultatie?

Via een internetconsultatie krijgen meer mensen, bedrijven en instellingen informatie over de wetgeving die in voorbereiding is en kunnen zij suggesties doen om de kwaliteit en uitvoerbaarheid van deze voorstellen te verbeteren. Een internetconsultatie vergroot de transparantie van het proces, de mogelijkheden voor publieke participatie en levert een bijdrage aan de kwaliteit van wetgeving.

Deel je vragen en zorgen

Als college van bestuur, decanen en directeuren beklemtonen wij nogmaals dat onze internationale community een waardevol en integraal onderdeel is van onze gemeenschap die we koesteren. Iedereen die zich zorgen maakt, roepen we op om deze zorgen te delen met hun leidinggevende. We vinden het van groot belang dat jullie weten dat je bij ons terecht kunt met vragen en zorgen. We kunnen misschien nog niet alle vragen beantwoorden, maar wel naar jullie luisteren en later terug komen met antwoorden. Ook kunnen de signalen die jullie geven ons helpen bij het verder volgen van de ontwikkelingen, bij het voor onze belangen opkomen en proberen invloed uit te oefenen op de verdere uitwerking van de plannen van de minister. Na de zomer komt er meer duidelijkheid over de wet Internationalisering en de gevolgen voor Tilburg University.

Vragen kunnen ook gesteld worden via internationaliseringsdiscussie@tilburguniversity.edu. Specifieke input voor de reactie van Tilburg University op de internetconsultatie kan ook naar dit mailadres gemaild worden. Zodra meer duidelijk is over de gevolgen voor Tilburg University volgt meer informatie.

Wetsvoorstel

Het wetsvoorstel bevat maatregelen op het gebied van taal, regievoering en sturing op het toelaten van studenten, om zo het aantal internationale studenten dat naar Nederland komt beter te kunnen beheersen en sturen en de Nederlandse taalvaardigheid van studenten te vergroten. Het wetsvoorstel is een inbreuk op de autonomie van universiteiten, die essentieel is voor de wetenschappelijke kwaliteit van onderwijs en onderzoek. Universiteiten zijn zelf in staat om op sectorniveau hier afspraken over te maken. Dat hebben we eerder aangetoond met de sectorplannen. We zijn kritisch over de ministeriële regeling waarin uitzonderingen geregeld worden voor anderstalig onderwijs. In dit wetsvoorstel zijn de langverwachte sturingsinstrumenten opgenomen. Dit gaat opleidingen die dit nodig hebben helpen om instroom te beheersen, de onderwijskwaliteit te bewaken en de toegankelijkheid voor Nederlandse studenten te waarborgen.

Internetconsultatie

De fase van internetconsultatie is een van de stappen die doorlopen moet worden om tot een nieuwe wetgeving te komen. In september besluit de kamer of het onderwerp Internationalisering controversieel verklaard wordt totdat er een nieuw kabinet is aangetreden. Dit betekent dat er nu nog veel onduidelijk is. Tot 15 september kan iedereen die daartoe behoefte voelt zijn mening geven over dit wetsvoorstel via de internetconsultatie. Universiteiten van Nederland en Tilburg University sturen eind augustus een formele reactie op de internetconsultatie.

Internationalisering

Het internationale karakter van het hoger onderwijs is van buitengewoon groot belang voor de gehele samenleving. Het is essentieel voor een stimulerend studieklimaat, een benodigde aansluiting op internationale wetenschappelijke ontwikkelingen en het handhaven van de Nederlandse toppositie daarin. Verder is het van groot belang nu, en zeker in de toekomst, om voldoende talent voor de arbeidsmarkt op te leiden. Universiteiten zien zelf al jaren dat de gegroeide instroom van internationale studenten bij sommige opleidingen, universiteiten en universiteitssteden tot knelpunten leidt. Wij willen zelf verantwoordelijkheid nemen om knelpunten op te lossen door:

  • regie te voeren op de instroom en voertaal in opleidingen.
  • de Nederlandse taalvaardigheid stimuleren bij internationale en Nederlandse studenten.
  • het verder vergroten van de blijfkans van internationale studenten.