University Library

Reglement universiteitsbibliotheek

A. Toegang

De universiteitsbibliotheek is vrij toegankelijk met uitzondering van de zogeheten Tilburg-University-Only periodes waarin, in verband met tentamens, de universiteitsbibliotheek alleen toegankelijk is voor studenten van Tilburg University op basis van hun Tilburg University Card en leners met een lenerskaart. In deze periodes worden alleen lenerskaarten aan klanten van de Brabant-Collectie verstrekt. 

 • Indien de toegangspoortjes zijn gesloten moeten alle bezoekers van de bibliotheek moeten een Tilburg University Card of lenerskaart aanbieden bij de toegangspoortjes, zowel bij binnenkomst als bij het verlaten van het gebouw.
 • Studenten en medewerkers van Tilburg University krijgen op basis van hun Tilburg University Card automatisch toegang tot de bibliotheek via de toegangspoortjes.
 • Geregistreerde leners krijgen op basis van hun lenerskaart automatisch toegang tot de bibliotheek via de toegangspoortjes.
 • Boeken, tijdschriften en andere materialen in open opstelling kunnen door een ieder in de universiteitsbibliotheek worden geraadpleegd. Handschriften, kostbare werken en oude drukken evenals alle andere publicaties uit de magazijnen dient men van te voren aan te vragen. Voor het aanvragen en voor het lenen van materialen heeft men een Tilburg University Card of een lenerskaart nodig.
B. Lenen en lenerskaart (Tilburg University Card)
 • Het lenen van informatiedragers is alleen mogelijk indien men in het bezit is van een geldige lenerskaart (Tilburg University Card) en met inachtneming van de uitleenvoorwaarden.
 • Het gebruik van de lenerskaart geschiedt op basis van nader door de universiteit gestelde regels.
 • Geregistreerde gebruikers van de Brabant-Collectie kunnen ten behoeve van uitleningen uit de Brabant-Collectie een lenerskaart verkrijgen bij de Library support desk tegen betaling van een borgsom van € 15,- en op vertoon van een geldig legitimatiebewijs. Deze lenerskaart is één jaar geldig en kan op grond van door de universiteitsbibliotheek te stellen regelens worden verlengd. Bij inlevering van de kaart wordt deze borgsom gerestitueerd, indien de kaart zich in goede staat bevindt.
 • Studenten en medewerkers van de andere Nederlandse universiteiten die zich als zodanig kunnen identificeren, kunnen een lenerskaart verkrijgen bij de Library Support Desk onder voldoening van een borgsom van € 15,- en op vertoon van een geldig legitimatiebewijs. Deze lenerskaart is één jaar geldig en kan op grond van door de universiteitsbibliotheek te stellen regels worden verlengd. Bij inlevering van de kaart wordt deze borgsom gerestitueerd, indien de kaart zich in goede staat bevindt.
 • Alle overige leners kunnen bij de Library Support Desk een lenerskaart verkrijgen tegen betaling van € 15,- aan abonnementsgeld en een borgsom van € 15,- en op vertoon van een geldig legitimatiebewijs. Deze lenerskaart is één jaar geldig. Verlenging is mogelijk tegen betaling van een abonnementsgeld van € 15,- per jaar. Bij inlevering van de kaart wordt de borgsom van € 15,- gerestitueerd, indien de kaart zich in goede staat bevindt.
 • Bij verlies of diefstal van de lenerskaart (Tilburg University Card) dient u zo snel mogelijk contact op te nemen met de Library support (tel. +31 (0)13 466 2124) of met Beveiliging (tel. 013 466 3000). Het gebruik van de kaart wordt dan geblokkeerd om te voorkomen dat anderen misbruik maken van de bevoegdheden van de kaart. Men kan een nieuwe lenerskaart aanschaffen tegen betaling van de borgsom.
C. Voorwaarden voor uitleen en gebruik collecties

Uitleenbaarheid

 • Behoudens beperkingen zijn alle materialen uitleenbaar. De beperkingen betreffen o.a. kostbare werken, naslagmateriaal, werken die inhoudelijk een duidelijke presentiefunctie hebben, audiovisuele materialen, enz. Daar waar dit materiaal in open opstelling staat, is per exemplaar of per groep de niet-uitleenbaarheid aangegeven (rode of groene stip).

Uitleentermijn

 • De uitleentermijn bedraagt vier weken. Voor boeken gemerkt met een gele stip geldt echter een uitleentermijn van twee weken. Boeken met een rode stip zijn niet uitleenbaar. Voor tijdschriftbanden geldt daguitleen. Dit houdt in dat de tijdschriftbanden die in het Depot staan, kunnen worden aangevraagd ter raadpleging in de bibliotheek en dienen daarna te worden ingeleverd. Voor boeken die via interbibliothecair leenverkeer worden geleend, geldt een afwijkende termijn.
 • De boete- en blokkeringsregeling is als volgt.
 • Uitzonderingen ten aanzien van individuele leners zijn alleen mogelijk, indien schriftelijk toestemming is verleend door de directeur van Library and IT Services.

Verlenging

 • Tenzij een werk door een derde wordt gereserveerd, is verlenging van de uitleentermijn mogelijk. Verlenging geschiedt telkens voor een periode die gelijk is aan de uitleentermijn. De uitleentermijn van tijdschriftbanden is niet verlengbaar. De lener die voor langere periode leent, dient minimaal één maal per jaar, op verzoek van Library, langs te komen met het geleende materiaal.

Maximum aantal

 • Het aantal banden dat eenzelfde lener gelijktijdig in leen mag hebben, bedraagt 30. De lener verzorgt in beginsel zelf de uitlening, verlenging of reservering via het geautomatiseerd systeem. Ingeval tussenkomst van een medewerker gewenst wordt of noodzakelijk is, is de lener gehouden bij elke handeling de lenerskaart (Tilburg University Card) te tonen.
 • Het is niet toegestaan om in of op informatiedragers aantekeningen te maken, vouwen te leggen, te strepen, over- c.q. doortrekkingen van afbeeldingen te maken of anderszins beschadigingen aan te brengen.
 • Bij verlies of beschadiging van het geleende worden de kosten van vervanging of reparatie aan de lener in rekening gebracht. Bij diefstal wordt aangifte gedaan.
D. Interbibliothecair leenverkeer en documentleverantie

Boeken

 • Studenten en medewerkers van Tilburg University kunnen boeken die niet in het bezit zijn van Tilburg University, aanvragen bij andere bibliotheken tegen de daarvoor geldende tarieven. Het lenen van de boeken geschiedt onde daarvoor geldende voorwaarden.
 • De leentermijn van boeken via Interbibliothecair Leenverkeer (IBL) kan afwijken van de normale leentermijn van Library. Hij wordt vermeld op de uitleenbon en in het account van de lener.
 • De aangegane betalingsverplichting voor het via IBL lenen van een boek moet worden voldaan bij het afhalen van het boek.
 • Ook voor boeken die zijn aangevraagd maar niet opgehaald, geldt een betalingsverplichting tegen de geldende tarieven. Boeken die na 7 dagen niet zijn opgehaald, worden teruggestuurd naar de leverende bibliotheek. Aan een nieuwe aanvraag voor hetzelfde werk is opnieuw het daarvoor geldende tarief verschuldigd.

Scans van tijdschrift- en boekartikelen

 • Studenten en medewerkers van Tilburg Univesity kunnen eveneens tegen de daarvoor geldende tarieven scans van tijdschriftartikelen aanvragen, uit tijdschrifen die niet aanwezig zijn in de universiteitsbibliotheek van Tilburg University. Deze worden per e-mail toegestuurd, nadat de aangegane betalingsverplichting is voldaan.
 • Ook voor scans die zijn aangevraagd maar niet opgehaald, geldt een betalingsverplichting.

Blokkering

 • Op het moment dat de aangevraagde publicatie voor de lener beschikbaar is, ontstaan een betalingsverplichting.
 • Blokkering van leenfaciliteiten van studenten en medewerkers niet in loondienst vindt plaats als het toaal van de verplichtingen (boetes plus kosten voor Interbilbiothecair Leenverkeer) € 6,75 of meer bedraagt.
E. Computergebruik in de universiteitsbibliotheek
 • Het gebruik van de werkplekcomputers is beperkt tot studenten en medewerkers van Tilburg University welke in het bezit zijn van een geldige lenerskaart (Tilburg University Card) en zulks ten behoeve van eigen oefening, studie of onderzoek. 
 • In geval van vernieling, misbruik of diefstal van de werkplekcomputers of delen daarvan, dan wel indien naar het oordeel van de universiteitsbibliotheek van de ter beschikking staande faciliteiten gebruik wordt gemaakt voor een ander doel dan omschreven onder 1, kan de directeur aan de desbetreffende gebruiker verdere faciliteiten met betrekking tot het computergebruik in de universiteitsbibliotheek ontzeggen. De kosten van eventueel veroorzaakte schade worden in rekening gebracht.
F. Gebruik groepswerkplekken
 • Deze werkplekken zijn bedoeld om met een aantal studenten samen te werken: De groepswerkplekken kunnen gereserveerd worden.
 • Het is niet toegestaan de kabels van de computer los te koppelen.
 • De werkplekken zijn bedoeld voor studie. Overleggen mag, maar wel op rustige toon.
 • Indien bovenstaande regels niet gevolgd worden, kan het (beveiligings)personeel verzoeken de werkplek te verlaten.
G. Kopiëren bibliotheekmaterialen
 • Het kopiëren van boeken of gedeelten daarvan is slechts toegestaan in de gevallen welke in de wet zijn voorzien.
 • Het kopiëren van tijdschriftartikelen en materialen welke niet worden uitgeleend, is mogelijk indien zulks geschiedt ten behoeve van eigen oefening, studie of gebruik, tenzij de aard van het werk zich tegen kopiëren verzet.
 • Bij misbruik of schending van deze bepalingen, kan de directeur besluiten betrokkene het recht op het gebruik van bibliotheekfaciliteiten te ontzeggen.
H. Overige bepalingen
 • De bezoeker is gehouden de aanwijzingen van het personeel op te volgen.
 • Op niveau 0 en 2 is het niet toegestaan om te drinken of te eten. Bij de werkplekken wordt een uitzondering wordt gemaakt voor hersluitbare flessen en mokken. Alcoholische dranken zijn verboden.
 • In de publieksruimten is het strikt verboden om te roken.
 • Honden zijn niet toegestaan, met uitzondering van blindengeleidehonden.
 • Op niveau 2 van de universiteitsbibliotheek dient het absoluut stil te zijn. Op niveau 0 en 1 is het toegestaan op fluistertoon met elkaar te spreken.
 • Indien de aanwijzingen van het personeel, daaronder begrepen aanwijzingen met betrekking tot handelingen of gedragingen niet worden opgevolgd, kan de directeur aan betrokkene het verdere gebruik van faciliteiten ontzeggen. In bijzondere gevallen kan de directeur het College van Bestuur verzoeken aan personen de toegang tot de gebouwen van de universiteit te ontzeggen.
 • In alle gevallen waarin deze regelingen niet voorzien, beslist de directeur.

Prijswijzigingen voorbehouden voor alle in deze regels genoemde tarieven.