Cows

Regulering van de uitstoot van broeikasgassen uit landbouw

Dit project onderzoekt door middel van rechtsvergelijkende studie hoe het Europese systeem van emissiehandel kan worden aangepast om de broeikasgassen in de landbouw terug te dringen.

Medewerkers

Thema's

  •  Klimaatverandering, landbouw en voedselzekerheid
  • Klimaatslimme landbouw 
  • Broeikasgasemissies uit de veehouderij 
  • Koolstofvastlegging in agrarische bodems en in vegetatie in agrarisch gebied [carbon sequestration in agricultural soils and in 
  • EU systeem van broeikasgasemissiehandel (EU ETS) 
  • Rechtsvergelijking met Californië, Canada en Australië 
  • Voorstel voor aanpassingen van de Europese richtlijn inzake broeikasgasemissiehandel 

Duur

2020 - 2022

Het project in het kort

De doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs kunnen alleen worden gerealiseerd als ook broeikasgas emissies uit de landbouw worden teruggebracht en meer koolstof wordt vastgelegd op landbouwgrond. In dit project wordt, o.a. door een rechtsvergelijkende studie, onderzocht hoe het Europese systeem van emissiehandel kan worden aangepast zodat dit wordt gestimuleerd.

Partners

Publicaties