Staatsrechtconferentie

Panels

Keuze uit 4 parallelle panels.

Panel 1 - Impact van evoluties in en voorbij de Trias op wetgever en rechter

Een eerste panel analyseert de impact van recente evoluties ‘in en voorbij’ de Trias Politica op de rechtsvorming. Enerzijds bekijkt Rob van Gestel de rol van het Parlement, waarbij hij onderzoekt of er grenzen moeten worden gesteld aan de deparlementarisatie van wetgeving. Anderzijds geven Ymre Schuurmans en Joyce Esser een aanzet tot nadere theorievorming over een mogelijke herpositionering van de rol van de (bestuurs)rechter binnen de trias, met ook aandacht voor diens instrumentarium.

‘Gedeelde tafel, eigen stoel: rechter en rechtsvorming in het bestuursrecht’ (preadvies)

‘Een ongekend parlement. Over de Toeslagenaffaire en de Trias’ (preadvies)

Panel 2 - Meergelaagde rechtsorde: de rol van steden en gemeenten

Het tweede panel staat stil bij de huidige en toekomstige rol van steden en gemeenten in de complexe, meergelaagde rechtsorde. Solke Munneke kijkt in hoeverre de gemeente is opgewassen tegen de veelheid en complexiteit aan taken waarmee het wordt geconfronteerd, met inbegrip van regelgevende taken. Gert-Jan Leenknegt gaat op zijn beurt in op urban constitutionalism en met name de (toekomstige) rol van steden bij rechtsvorming.

‘Rechtsstatelijke regie: decentrale overheden tussen autonomie en medebewind’ (preadvies)

Constitutionalisme, rechtsvorming en de grote stad’ (preadvies)

Panel 3 – Relatie burger overheid: tegendemocratie en directe democratie

Het derde panel behandelt de relatie tussen burger en overheid, waarbij wordt gekeken in welke mate en hoe de burger inzake rechtsvorming kan fungeren als hindermacht of als rechtstreekse bron van legitimiteit en controle. Ronald Janse en Maurice Adams ontleden het begrip tegendemocratie. Voor zover dit een bruikbaar concept zou zijn, gaan zij na wat de rechtvaardiging is van deze vorm van politiek handelen en politieke verantwoording. Eva van Vugt verkent dan weer de staatsrechtelijke contouren van een netwerkstructuur van indirecte en directe democratische controle teneinde de legitimiteit van wet- en regelgeving in een hypercomplexe samenleving te garanderen.

‘Tegendemocratie’ en het Nederlandse vertegenwoordigende bestel’ (preadvies)

‘De hypercomplexe samenleving, directe democratie en de Nederlandse Grondwet’ (preadvies)

Panel 4 –Borging van legitimiteit bij rechtsvorming in complexe publiek-private netwerken

Het vierde panel tenslotte staat stil bij het borgen van legitimiteit bij rechtsvorming die in toenemende mate plaatsvindt in een complex netwerk van publieke en private actoren. Erik Hans Klijn gaat op zoek hoe we de complexiteit van de netwerksamenleving met adequate verantwoordingsmechanismen kunnen adresseren. Hij geeft een aanzet tot het herontwerpen van onze verantwoordingsmechanismen die traditioneel dienen tot het borgen van democratische legitimiteit  bij rechtsvorming.  Daarnaast gaat Bart van der Sloot dieper in op de impact van digitalisering en publiek-private samenwerkingen die leiden tot hyperconnectiviteit en hypercomplexiteit inzake rechtsvorming.

‘Democratische legitimiteit in de netwerksamenleving. Verantwoordingsideeën en -mechanismen in een complexe netwerksamenleving’ (preadvies)

‘Happy city, of een nieuwe grondwet voor de 21ste eeuw’  (preadvies)