News and events Tilburg University

VIA AUGUSTA-voorstel 'Benutten van de mogelijkheden van een System-of-Systems benadering van infrastructuurbeheer' ontvangt financiering NWO/NGinfra

Gepubliceerd: 02 december 2021 Laatst bijgewerkt: 11 januari 2022

Wendy van der Valk heeft samen met Henk Akkermans en Carol Ou (TiSEM), Saskia Lavrijssen en Martijn Groenleer (TLS) een subsidie toegekend gekregen van NWO/NGInfra voor hun VIA AUGUSTA projectvoorstel. NGinfra, ofwel Next Generation Infrastructure, behelst een samenwerking tussen de belangrijkste infrastructuurbeheerders in Nederland om te komen tot een integrale visie op de inrichting van de infrastructuur van de toekomst. Met de subsidie is een bedrag van bijna 1 miljoen euro gemoeid. De consortiumpartners zijn Alliander, Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat en ProRail.

Het project kan worden gezien als een vervolg op het LONGA VIA-project dat TLS en TiSEM in de periode 2018-2022 hebben uitgevoerd (waarbij promovendi Tom Aben en Brenda Espinosa (TLS) betrokken waren) en dat zich richtte op de juridische en organisatorische barrières voor datagedreven innovatie in infrastructuurbeheer.

VIA AUGUSTA

De opvolger VIA AUGUSTA omvat twee PhD- en twee postdocposities en richt zich op het volgende:

De wereld van infrastructuren (bijv. wegen, spoor- en waterwegen, elektriciteitsnetten) wordt geconfronteerd met een berg aan uitdagingen, te weten verstedelijking, digitalisering, de energietransitie en toegenomen aandacht voor klimaatverandering en duurzaamheid die gezamenlijk vragen om een grote transitie in het beheer van infrastructuren. De toenemende verwevenheid van infrastructuren, d.w.z. fysieke en digitale verbindingen en hun interacties, rechtvaardigen dat infrastructuurbeheerders op gecoördineerde wijze plannen en opereren alsof het één infrastructuur betreft. Een dergelijke ' system of systems'-benadering (SoS) vergt zowel betere coördinatie en samenwerking (d.w.z. integratie), als een specificatie en toewijzing van taken (d.w.z. differentiatie).

Digitalisering biedt grote mogelijkheden om de overgang naar een SoS-benadering kosteneffectief te versnellen door een betere uitwisseling van gegevens die een gecoördineerde planning en besluitvorming mogelijk maakt. Tegelijk brengt een SoS-aanpak heel wat governance-uitdagingen met zich mee in verband met IT (bijv. beslissen over en coördineren van systemen, inhoud en stromen), de betrokken organisaties (bijv. omgaan met uiteenlopende doelstellingen, delen van investeringen versus opbrengsten) en de regelgevingskaders waarbinnen de verschillende infrastructuren functioneren (bijv. omgaan met sectorspecifieke wet- en regelgeving, met name in verband met bredere welzijnsaspecten van activiteiten en investeringen). Deze uitdagingen en de aanzienlijke inspanningen en investeringen die ermee gepaard gaan, vereisen dat infrastructuurbeheerders zorgvuldig nagaan wanneer een SoS-benadering zinvol is.

Het VIA AUGUSTA-project zal infrastructuurbeheerders helpen te begrijpen in welke situaties een SoS-aanpak zinvol kan zijn (d.w.z. een dergelijke aanpak benutten zonder de individuele infrastructuur in gevaar te brengen) en hoe een dergelijke aanpak kan worden gefaciliteerd door middel van doeltreffende IT-governance (ITG), inter-organisationele governance (IOG) en reguleringsgovernance (RG) kaders.

Meer informatie: Wendy van der Valk