Ecologie

College Brede Welvaart: Natuur, Ecologie en Polarisatie

Datum: Tijd: 16:00 Locatie: Black Box, Esplanadegebouw, Tilburg University

Hoe toekomstbestendig is de ruimtelijke inrichting van Nederland? We staan voor grote fysiek-ecologische opgaven: water, natuur, energie. Hoe kan brede welvaart bijdragen aan een schone, gezonde en veilige leefomgeving? (Nederlands / SG-Certificaat*)

Tijd: 16:00 - 18:00 uur.  Inschrijven verplicht.

Volgeboekt
Het College Brede Welvaart #2 op 27 februari is helaas volgeboekt: inschrijven is niet langer mogelijk.
Het college zal worden opgenomen, en de opname zal toegankelijk worden gemaakt via YouTube. 

Wil je hierover een update ontvangen, stuur dan een e-mail naar studiumgenerale@tilburguniversity.edu.
 De grote wateroverlast van afgelopen jaarwisseling was weer een wake up call. Ook de natuurkwaliteit vraagt om aandacht. En denk daarnaast aan de opwek van duurzame energie. In dit college wordt de fysiek-ecologische kant van de agenda van ‘Brede Welvaart’ belicht; de kant van bodem, water, lucht, natuur en infrastructuur. Welke ingrijpende opgaven dienen zich aan? Hoe komen we tot een samenhangende aanpak in een gepolariseerde samenleving?

Kan het perspectief van brede welvaart helpen om deze opgaven in samenhang te bekijken en (meer) maatschappelijke betrokkenheid bij de fysiek-ecologische agenda te organiseren? Over deze belangrijke vragen gaan we in gesprek met vertegenwoordigers van wetenschap, bestuur en samenleving.

Drukte in de Delta: polariseren, participeren of pacificeren…?

Rond de laatste jaarwisseling was het weer raak. Een noordwestelijke straalstroom bracht de ene neerslaggolf na de andere onze kant op. De combinatie van opstuwend water uit het noordwesten en afstromend water uit het zuidoosten deed ons weer de risico’s realiseren van het leven in een laaggelegen en dichtbevolkte Delta. Gelukkig waren we voorbereid. Met de aanpak van ‘Ruimte voor de Rivier’ is de laatste decennia extra bufferruimte in het landschap gecreëerd. Maar daarmee zijn we er niet. De fysiek-ecologische agenda loopt (soms letterlijk) over: zeespiegelstijging, de noodzaak van een post-fossiele, circulaire economie, de evenzo grote noodzaak van natuurherstel, van sterkere bodems en een betere waterkwaliteit vragen allemaal om ruimte. Het maakt dat de inrichting van Nederland levensgroot en urgent op tafel ligt. Onze Delta gaat opnieuw op de schop. De vele ruimteclaims zorgen niet alleen in fysieke zin, maar ook in sociaal opzicht voor de nodige frictie. De komst van windmolens, de reductie van stikstof, de aanleg van natte natuur: burgers, boeren en buitenlui zijn niet zonder meer overtuigd van nut en noodzaak. Hoe komen we in een sterk polariserende samenleving toch tot gedragen visies op de inrichting van het landschap? Hoe zorgen we ervoor dat technocratische en juridische overwegingen het debat niet gaan domineren? Kan het perspectief van brede welvaart helpen om de fysiek-ecologische agenda te vermaatschappelijken? 

Sprekers

  • Hans Mommaas – em. hoogleraar Regionaal Duurzaamheidsbeleid  en research fellow TiSEM aan Tilburg University; voorzitter Commissie voor de Milieueffectrapportage (CieMER); voorzitter Ecologische Autoriteit (EA). In het verleden was Mommaas directeur van Telos en directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving. Met Hans Mommaas verkennen we de fysiek-ecologische agenda in zijn maatschappelijke context. Wat is de samenhangende opgave? Wat vraagt het van het samenspel tussen overheid, markt en samenleving?
  • Eva Wolf — universitair docent aan Tilburg University, gespecialiseerd in de omgang met conflict in omgevingsbeleid en de waarde van weerstand. Eva is onder meer (co)auteur van het boek Ontbindend en bindend besturen van de omgeving (2022), dat op basis van Brabantse casussen ingaat op het voorkomen van (juridische) conflicten in het lokale en regionale omgevingsbeleid. Ze laat zien hoe een slimme mix van juridiseren, participeren en politiseren de legitimiteit en de effectiviteit van besluiten over de omgeving kan versterken. Bindend besturen van de fysieke omgeving bespaart alle partijen een hoop ellende.  

Panelleden

  • Wobine Buijs-Gloudemans — burgemeester van Oss en voorzitter van de Sociaaleconomische Raad (SER) Brabant. Vanuit haar bestuurlijke functie(s) is Wobine actief betrokken bij de fysiek-ecologische en economische agenda’s van stad en land in Brabant. Ze is tevens aanjager en ambassadeur van de Global Goals (SDG’s) in Oss, Noord-Brabant en Nederland, en agendeert het belang van samenhang in beleid: People, Profit én Planet. 
  • Mario Jacobs — dijkgraaf waterschap Aa en Maas. Vanuit zijn functie is Mario betrokken bij veel grote vraagstukken in de Brabantse leefomgeving: van hoogwaterveiligheid tot de aanpak van droogte, de aanleg van nieuwe natuur en de transitie van de landbouw. Hij agendeert het belang van deze opgaven en weet op aansprekende wijze maatschappelijke aandacht te vragen voor een schone, gezonde en veilige leefomgeving.

Moderator

  • Joks Janssen – praktijkhoogleraar ‘Brede Welvaart in de Regio’ aan Tilburg University, en senior adviseur-onderzoeker bij het PON & Telos. Voorheen was hij directeur BrabantKennis. Joks legt de praktische brug naar Brede Welvaart. Hoe kan Brede Welvaart behulpzaam zijn in het verkennen van mobiliserende regionale agenda’s voor de fysieke leefomgeving?

Na de inleidingen gaan de sprekers onder leiding van Joks met een panel van deskundigen en het aanwezige publiek in gesprek. Er is volop gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie.

Collegereeks

In deze vijfdelige collegereeks ‘Brede Welvaart’ kijken we naar de grote vragen van onze snel veranderende samenleving. We brengen de verschillende dimensies met elkaar in verband: financieel-economisch, sociaal-maatschappelijk en ecologisch. Hoe kunnen we vervolgens de transities vormgeven die ons een gezonde, rechtvaardige en welvarende toekomst moeten brengen? De verschillende benaderingen komen in deze reeks aan bod.

Aanmelden volgende colleges in deze reeks

De colleges in deze reeks staan telkens op zichzelf, het is dus niet per se nodig andere colleges in deze reeks te volgen. Voor elk college volgt t.z.t. een apart aanmeldformulier. Hierop kun je tevens aangeven op de hoogte te willen blijven van de volgende colleges. De volgende colleges vinden plaats op:

  • do. 4 april, 16.00-18.00u
  • di. 23 april, 16.00-18.00u
  • di. 21 mei, 16.00-18.00u

Meer informatie

Deze collegereeks is een initiatief van Programma Brede Welvaart en Studium Generale, Tilburg University. M.m.v. studievereniging voor bestuurskunde Magister | Juribes.

Contact: Has Klerx  (Studium Generale)

* Voor studenten kan dit programma meetellen voor het SG-Certificaat. Kijk op de SG-Certificaatwebsite voor alle voorwaarden.


Wil jij ook op de hoogte blijven van Studium Generale?

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Volg Studium Generale op social media