Epic Studium Generale

Raad van Advies (RvA) Studium Generale

Studium Generale wordt geadviseerd door een Raad van Advies van Tilburg University.

Leden Raad van Advies

Prof. dr. Peter Achterberg Tilburg School of Social and Behavioral Sciences
Dr. Sander Bax Tilburg School of Humanities and Digital Sciences
Prof. dr. Eric Borgman (voorzitter RvA) Tilburg School of Humanities and Digital Sciences
Prof. dr. Geert Duijsters Decaan Tilburg School of Economics and Management
Prof. dr. Sylvester Eijffinger Tilburg School of Economics and Management 
Tilburg University Society
Prof. dr. Kees de Groot Tilburg School of Catholic Theology
Prof. Conny Rijken Tilburg Law School / Intervict
Prof. dr. ir. Jantine Schuit decaan Tilburg School of Social and Behavioral Sciences
Drs. Pieter Siebers Executive Support
Prof. dr. Geert Vervaeke decaan Tilburg Law School

Studentleden

 
Bas Ramaekers TiGeAk
Niek Stevens SOTS

De Raad van Advies van Studium Generale* verklaarde naar aanleiding van de jongste reorganisatie het volgende

* d.d. december 2015 - Studium Generale was van 2011 tot augustus 2020 functionerend onder de naam 'Academic Forum' aan Tilburg University.

 1. Elke Nederlandse universiteit heeft een plek waar op een onafhankelijke wijze het academische debat plaatsvindt, waar lezingen gehouden worden voor studenten en externen, waar sprekers van naam en faam een podium geboden kan worden, waar brandende kwesties en afwijkende meningen academisch tegen het licht gehouden worden, waar de actualiteit de universiteit in beweging kan brengen, waar de universitaire gemeenschap een uitdrukking vindt in inhoudelijke betrokkenheid bij maatschappelijke ontwikkelingen. Kortom, een plek waar de betrokken student burger is en de betrokken burger weer even student. Academic Forum is bovendien voor Tilburgse organisaties de entree om hun kwestie bij de universiteit kenbaar te maken, is erop uit de belangstelling van de student voor kunst en cultuur te stimuleren en helpt studenten te reflecteren op hun eigen leven, hun verlangens en hun mogelijkheden. De Raad van Advies van Academic Forum hecht eraan het belang van Academic Forum voor Tilburg University te onderstrepen.
   
 2. In de Wet op het Hoger Onderwijs wordt bepaald dat universitair onderwijs zich behalve op onderwijs in strikte zin in een concrete discipline, zich ook richt op het bevorderen van ‘het inzicht in de samenhang van de wetenschappen’ en dat aandacht wordt geschonken aan ‘de persoonlijke ontplooiing en aan de bevordering van maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef’.

  In het academisch onderwijs draait het dus niet alleen om kennisoverdracht, maar ook om Bildung: studenten moeten zich kunnen ontwikkelen tot volwaardige, betrokken burgers zoals onlangs de huidige minister van Onderwijs onlangs nog benadrukte.
   
 3. Nederlandse universiteiten hebben in de jaren na de oorlog daarom een Studium Generale in het leven geroepen om de algemene kennis van studenten, medewerkers en andere geïnteresseerden te verbreden door middel van vrij toegankelijke programma’s op het gebied van cultuur, techniek, maatschappij en wetenschap. In 2011 is het Tilburgse Studium Generale samengegaan met het Centrum voor Wetenschap en Levensbeschouwing (CWL) onder de nieuwe naam Academic Forum, met activiteiten die zich inhoudelijk uitstrekken over vier domeinen: Ethics of Science, Reflection of Life, Science& Society en Cultural Diversity.
   
 4. In de geest van deze wettelijke taak houdt Academic Forum zich expliciet bezig met aanvullende interdisciplinaire vorming van studenten die zich, ondanks hun overvolle studieprogramma’s, toch willen inspannen voor activiteiten die niet direct met hun vakstudie te maken hebben.

  De Raad van Advies stelt vast dat om een daartoe geëigend programma aan te kunnen bieden, het essentieel is om snel en flexibel te kunnen anticiperen op vragen van studenten en docenten teneinde activiteiten als symposia, lezingen en workshops aan te laten sluiten op het onderwijs en de belangstelling van studenten.
   
 5. Daarbij kan Academic Forum niet zonder de actieve inbreng van studenten zelf. De regelmatige contacten met de studie- en studentenverenigingen zijn belangrijk voor een goede samenwerking en het bereiken van de doelgroep.  De verenigingen zien Academic Forum in veel gevallen als partner bij uitstek om hun activiteiten inhoudelijk en facilitair mee vorm te geven. Omgekeerd kan Academic Forum vanuit haar eigen expertise en gevoel voor actualiteit de verbinding zoeken met deze partners om draagvlak voor haar programmering te scheppen en de achterban van de verenigingen te mobiliseren.
   
 6. Academic Forum werkt niet alleen samen met studenten maar zoekt en vindt verbindingen met vele partijen binnen en buiten de universiteit.  Zij is onderdeel van een netwerkorganisatie waarin zij snel en doeltreffend verbindingen kan aangaan om activiteiten te organiseren.

  Om als  makelaar’ in dit netwerk productief te opereren is het van groot belang zodanig gepositioneerd te zijn dat er direct kan worden geschakeld met wetenschappers van de universiteit. De Raad van Advies is van mening dat om al deze redenen het van belang is dat Academic Forum in de organisatie van Tilburg University wordt ingebed op een manier die ook in de toekomst het zelfstandig functioneren ervan mogelijk maakt.
   
 7. Academic Forum past prima bij het nieuwe Tilburgse Onderwijsprofiel waar het belang van extra-curriculaire activiteiten nog meer wordt benadrukt en voorgesteld wordt deze te koppelen aan onderdelen van het studieprogramma. Ook faculteiten en instituten zijn in toenemende mate geïnteresseerd in discipline-overstijgende programma’s.  In combinatie met de activiteiten van studieverenigingen is Academic Forum de plek waar een podium geboden wordt aan externe sprekers als aanvulling op expertise van de universiteit zelf. Het verder uitbouwen van contacten met de faculteiten en het maken van interdisciplinaire programma’s zijn voor Academic Forum een lonkend toekomstperspectief. Het is daarom volgens de Raad van Advies van groot belang dat Academic Forum in de interne organisatie van de diensten binnen Tilburg University zo geplaatst wordt, dat het contact met de faculteiten op het gebied van onderwijs zo eenvoudig en soepel mogelijk kan verlopen.

Aldus de Raad van Advies (2015): Prof. dr. Erik Borgman, voorzitter  (TSH), Prof. dr. Sylvester Eijffinger (TiSEM/UvT Sociëteit), Prof. dr. Lex Meijdam (TiSEM), Prof. mr. Corien Prins (TLS), Prof. dr. mr. Conny Rijken (TLS), Drs. Pieter Siebers (Gemeente Tilburg), Mark van Wijgerden & Evert Hoogsteen (Asset).

Contact

Bel 013 - 466 3217 of mail naar studiumgenerale@tilburguniversity.edu.