woman with camera

Thomas More Fellowship

Datum: Tijd: 09:30 Locatie: Nieuwegracht 61 en 65 Utrecht

Het Thomas More Fellowship biedt recent afgestudeerden een kans om hun ethische waarden en denkpatronen te verkennen en te verdiepen vanuit een dialoog met de katholieke intellectuele traditie.
Het Thomas More Fellowship is ontwikkeld in samenwerking met en wordt gevolgd aan de School of Catholic Theology van de Universiteit van Tilburg.

Het gaat om een studieprogramma van 30 EC op masterniveau dat zich profileert rond thema’s als sociaal denken, moreel handelen en sustainable leiderschap. De keuze voor specifieke vakken uit het reguliere programma van de Master Theologie zorgt voor een inbedding in de bredere academische theologiebeoefening gericht op het doordenken van actuele vraagstukken. 

 

Het Thomas More Fellowship:

  • is een impuls voor persoonlijke ontwikkeling als academisch gevormd professional;
  • biedt kansen tot het verdiepen van een loopbaan met een relevante bijdrage aan de samenleving;
  • wil bijdragen aan een gedeelde toekomst vanuit de katholieke religieuze en intellectuele traditie als bronnen van spiritualiteit, sociaal denken en wijsheid;
  • ondersteunt het toenemend besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid en het werken op menselijke maat.

Je volgt het programma in deeltijd gedurende twee semesters aan de Tilburg School of Catholic Theologyop de locatie Utrecht, midden in het historische centrum.

Het programma begint in september 2024.

 

Het onderwijsprogramma
Het programma heeft een studielast van 30 EC en is opgebouwd uit verschillende onderdelen:

  1. vakken uit bestaand aanbod TST (18 EC)
  2. profielvak voor het fellowship (6 EC)
  3. verbinding door ontmoeting, presentaties, excursies (2 EC)
  4. afronding in de vorm van een paper (4 EC)

De (profiel)vakken bestaat uit drie cursussen uit het programma van de Master Theologie van de TST. De deelnemers volgen het vak samen met de reguliere studenten van de faculteit. Een vierde vak is speciaal voor het fellowship ontwikkeld. Deze Capita selecta-cursus fungeert als een inhoudelijke schakel tussen de verschillende onderdelen van het programma in relatie met het profiel van het Thomas More Fellowship, met ruimte voor de leervragen van de deelnemers.

De verbinding betreft een gevarieerd aanbod gericht op de cohesie van de groep. Het is ook een mogelijkheid om de doelstellingen van de fellowship te versterken. Een (of enkele) excursies maken deel uit van dit onderdeel van het programma.

Het afrondende paper is een reflectie van de student op de eigen leervraag in relatie tot het gevolgde programma en de eigen academische (en professionele) achtergrond.

Klik hier voor meer informatie over de opbouw van het programma en de inhoud van de vakken.

Praktische zaken 
Het programma loopt paralel aan het academisch jaar 2024-25.

De colleges worden gegeven in Utrecht, Nieuwegracht 65. 

Na afronding van het fellowship ontvangen de deelnemers een (digitaal) certificaat.

 

Toelatingseisen en procedure
Het programma staat open voor mensen met een afgeronde academische masteropleiding die bij de start van het programma jonger zijn dan 35 jaar en minder dan vijf jaar geleden zijn afgestudeerd. Kandidaten hebben een andere academische achtergrond dan theologie of filosofie. En hebben een open houding naar de samenleving, wetenschap en kerk. Kandidaten hebben bij voorkeur een katholieke achtergrond.

De Stichting Thomas More stelt jaarlijks een aantal beurzen beschikbaar. Kosten voor inschrijving en verplichte literatuur worden bij toekenning van de beurs eenmalig vergoed door de Stichting Thomas More. De selectie voor deze beurs bestaat uit een schriftelijke motivatie, een toets op toelaatbaarheid door TST en een selectie gesprek bij Stichting Thomas More. 

Wil je in aanmerking komen voor een van de beurzen, stuur dan een motivatiebrief van max 2A4 en je CV via info@thomasmore.nl.

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met

Opbouw programma en cursusbeschrijvingen

Opbouw programma en cursusbeschrijvingen
 Programma najaar 2024 (semester 1)Programma voorjaar 2025 (sem. 2)
(profiel)vakken3. Religie in de laatmoderne context
MA 6 EC
1. Identiteit en diversiteit in dialoog
MA 6 EC
  2. Zorgen voor je ziel (Theologische verdieping Wijsbegeerte) MA 6 EC
4a. Capita selecta MA 3 EC4b. Capita selecta (vervolg) MA 3 EC
verbindingFellow-programma 1 ECFellow-programma (vervolg) 1 EC
afronding Paper 4 EC
studielast14 EC16 EC

 

Cursusbeschrijvingen (in de loop van het voorjaar 2024 wordt het programma definitief vastgesteld.)

1. Identiteit en diversiteit in dialoog (link).

In de huidige cultuur is het spreken over religieuze thema’s niet vanzelfsprekend. Hoe en wanneer spreken of zwijgen we over God en waarom? Maar ook het spreken vanuit een religieuze visie over existentiële onderwerpen is niet meer vanzelfsprekend. Hoe kijken we bijvoorbeeld aan tegen het leven, gemeenschap, tijd, waarheid en lijden? Hoe kunnen we politieke, theologische, sociaalwetenschappelijke en religieuze visies op deze thema’s zo verwoorden dat we op professionele en herkenbare wijze uitdrukking geven aan een religieuze identiteit? Hoe kunnen we die diverse visies benoemen en met elkaar in dialoog brengen? 

In de cursus begin je met het kritisch analyseren van de begrippen identiteit en diversiteit. Vervolgens focus je op de relevantie van de vraag naar religieuze identiteit in de huidige maatschappelijke context zoals dit wordt verwoord in de publieke theologie. Daarna leer je deze inzichten aan de hand van casussen toe te passen in de context van een dialoog binnen professionele organisaties van bijvoorbeeld het onderwijs en de geestelijke verzorging of binnen het publieke domein.

2. Zorgen voor de ziel (Theologische Verdieping Wijsbegeerte) link.

Er wordt weleens gezegd dat om de wereld te verbeteren, dienen we bij ons-zelf te beginnen. Er is iets van wijsheid in dit adagium. Filosofische en religieuze tradities leren ons dat vrede en rechtvaardigheid in elke mens beginnen en zich tot interpersoonlijke relaties en hele samenlevingen verspreiden. Zo zag Socrates rechtvaardigheid in de allereerste plaats als een zielstoestand. Rechtvaardig is degene die een gezonde of evenwichtige ziel heeft en die daarom op rechtvaardige wijze tracht te leven. De zorg voor de ziel is dan ook het oudste thema in de westerse, en heel waarschijnlijk, alle filosofie in de oudheid. In de klassieke filosofie behoorde ze tot de politieke filosofie, aangezien de zorg voor de ziel onlosmakelijk verbonden was met de zorg voor het bonum commune. Vandaag behoort de zorg voor de ziel veelal tot de esoterie als er geen sprake is van zielsvergetelheid. In deze cursus zullen studenten kennismaken met de socratische-platonische traditie van de zorg voor de ziel en de herinterpretatie van deze traditie door de fenomenoloog Jan Patočka. Via dit conceptueel kader zullen ze op zoek gaan naar de betekenis van de zorg voor de ziel in hedendaagse teksten. Wanneer deze zorg voor de ziel afwezig is, zullen studenten leren vast te stellen hoe deze lacune opgevuld wordt.

3. Capita selecta

De Capita selecta-cursus legt verbanden met de andere cursussen in relatie tot het profiel van het fellowship. 

De cursus behandelt grondbegrippen van het Katholiek Sociaal Denken en belangrijke thema’s binnen de katholieke intellectuele traditie. Verder is er expliciet aandacht voor ethische reflectie, morele afwegingen, professionele veerkracht en spiritualiteit en leiderschap. Ook hier is de katholieke traditie bron van inspiratie.

In deze cursus is er gelegenheid tot een inbreng vanuit de vragen en contexten van de deelnemers van het programma. In die zin is de cursus een schakel naar het afrondende paper.

4. Religie in de laatmoderne context (link).

In dit vak ga je op zoek naar hoe mensen omgaan met het religieuze in onze hedendaagse samenleving. Waar vinden mensen zingeving in hun leven? Welke praktijken zijn betekenisvol voor hen? Welke gemeenschappen helpen hen met hun levensvragen? Welke geloofsvoorstellingen bieden hen troost of moed? Welke rol spelen religieuze tradities hier nog in? Dit zijn het soort vragen waar je antwoorden op zal gaan zoeken. Dit vak is bedoeld voor studenten die zich voorbereiden om te werken in de geestelijke verzorging, het onderwijs of het pastoraat. We zullen echter vooral ook in de samenleving als geheel op zoek gaan naar plaatsen waar het religieuze gevonden kan worden. 

Qua opbouw bestaat dit college uit twee delen. Het eerste deel heeft als doel om een basis te leggen. Je leert hier meer over de sociologische en theologische duiding van onze huidige tijd en de rol die religie hierin speelt. Ook krijg je in dit deel een breder perspectief aangereikt om het religieuze mee te herkennen en interpreteren in een tijd waarin het niet meer altijd als dusdanig wordt benoemd. Je sluit dit eerste deel af met een kennistoets waarmee je aantoont te beschikken over het conceptuele gereedschap.  

In het tweede deel van het vak gaan we in de praktijk op zoek. Hierbij staat er elk jaar een thema centraal die op dat moment speelt in de samenleving. Dit jaar is het thema klimaatverandering. Samen diepen we dit thema in de les uit en voor je eindpresentatie ga je ook zelf hier een klein onderzoek naar doen die je voor de groep presenteert en met hen bediscussieerd.