Tranzo

Wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn,
Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

'Interactie tussen wetenschap, praktijk en zorgvraag'

Tranzo

Producten / kennis delen


De Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking heeft tot doel om bij te dragen aan (1) kennisontwikkeling en (2) kennisdeling in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Kennisontwikkeling binnen de Academische werkplaats heeft tot onderstaande producten geleid.

Aan deze producten ligt een ethisch perspectief op zorgverlening (menslievende professionalisering) ten grondslag, waarbij de verbinding met cliënten vanuit persoonlijke betrokkenheid wordt gezien als voorwaarde voor professionaliteit. Deze visie wordt nader uiteengezet in Zien, bewogen worden, in beweging komen. Inaugurele rede door prof. dr. Petri Embregts.

Klik op onderstaande kaders voor meer informatie.

Het kiezen van een zorgaanbieder

Een explorerend onderzoek naar de rol van kwaliteit van leven domeinen in de keuze voor een zorgaanbieder door mensen met een verstandelijke beperking en/of hun verwanten.

Klik hier voor meer informatie

Sterker dan de kick (tweede, herziene druk)

Mensen met een lichte verstandelijke beperking kunnen verslaafd raken. Bijvoorbeeld aan alcohol en drugs, maar ook aan internet en videogames.  Onder leiding van prof. dr. Petri Embregts is in 2013 de training Sterker dan de kick ontwikkeld door Dichterbij Kennisn@ in samenwerking met de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (Tranzo, Tilburg University). De training is bedoeld voor mensen met een lichte verstandelijke beperking die door het overmatig gebruik en/of misbruik daarvan in de problemen komen.

Het doel van de training Sterker dan de kick is om mensen met een lichte verstandelijke beperking vanuit zichzelf te motiveren om het gebruik of misbruik van middelen te veranderen (autonome motivatie). In 2015 is Sterker dan de kick erkend door de Erkenningscommissie Gehandicaptenzorg.

Op basis van feedback van zowel mensen met een lichte verstandelijke beperking die de training hebben gevolgd als van trainers en ervaringsdeskundigen die als co-trainer met ons hebben samengewerkt, is in oktober 2016 een nieuwe herziene druk Sterker dan de kick verschenen. Een aantal onderdelen zijn herschreven waardoor de training nog beter aansluit bij de deelnemers. De herziene trainershandleiding Sterker dan de kick is te bestellen via de website van de interventie (www.sterkerdandekick.nl).

De train-de-trainer-cursus over de training Sterker dan de kick wordt aangeboden via RINO Zuid.

Gezegd of gezwegen

Seksueel misbruik van en door mensen met een verstandelijke beperking is een beladen onderwerp. Professionals vinden het moeilijk om erover te praten, en vaak nog moeilijker om adequaat te handelen. Een belangrijke stap in de hulpverlening bij seksueel misbruik van en door mensen met een verstandelijke beperking is adequate en gerichte diagnostiek, om te verhelderen wat er aan de hand is met de cliënt en wat hij of zij nodig heeft. Onder leiding van prof. dr. Petri Embregts is het boek ‘Gezegd of gezwegen’ geschreven, een samenwerking tussen Dichterbij en de Academische werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (Tranzo, Tilburg University). Het boek ‘Gezegd of gezwegen’ geeft de diagnosticus handreikingen wat hij of zij moet doen op het moment dat er een signaal is van seksueel misbruik.

In dit boek is de jarenlange praktijkervaring van Marianne Heestermans, expert op het gebied van seksualiteit en seksueel misbruik en tot 2014 werkzaam bij Dichterbij, gebundeld. Marianne: ‘De training is gebaseerd op ervaringen en verhalen van cliënten, verwanten en professionals in de samenwerking met verschillende zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Het is een handreiking voor gedragsdeskundigen om het diagnostisch proces bij seksueel misbruik goed te doorlopen en geen stappen over het hoofd te zien.’

Het boek ‘Gezegd of gezwegen’ geeft de diagnosticus handreikingen wat hij of zij moet doen op het moment dat er een signaal is van seksueel misbruik. Daarnaast geeft het handreikingen over de diagnostiek bij seksueel misbruik door mensen met een verstandelijk beperking. Analoog aan het boek zijn er ook twee cursussen ontwikkeld voor gedragsdeskundigen die zich willen bekwamen in diagnostiek bij seksueel misbruik van en door mensen met een verstandelijke beperking. Deze cursussen (taxatiegesprekken volgens het scenario-model en diagnostiek bij vermoedelijk seksueel misbruik van en door mensen met een verstandelijke beperking) worden verzorgd door RINO Zuid. Deze cursussen zijn geëvalueerd door drs. Kim van den Bogaard (onderzoeker) en prof. dr. Petri Embregts (projectleider). Gedragsdeskundigen die hebben deelgenomen aan de cursussen laten een vooruitgang zien in diagnostische kennis en vaardigheden.

Begeleiders in Beeld (landelijke erkenning)

Gedragsproblemen van cliënten kunnen negatieve emoties als angst of boosheid oproepen. Deze negatieve gevoelens kunnen van invloed zijn op het handelen van de begeleider. Onder leiding van prof. dr. Petri Embregts is de training Begeleiders in Beeld ontwikkeld. De training Begeleiders in Beeld geeft begeleiders inzicht in zichzelf én in de factoren die van invloed zijn op hun gedrag en dus de relatie tussen hen en de cliënt. Ook krijgen zij handvatten om de begeleiding en ondersteuning van cliënten te optimaliseren.

In de training Begeleiders in Beeld gaan deelnemers aan de slag met hun eigen emotionele intelligentie (EI). Zelfreflectie en feedback staan daarbij centraal. Ook krijgen deelnemers door middel van videofeedback inzicht in de manier waarop hun eigen EI hun begeleidingstijl en gedrag beïnvloedt. Uit onderzoek is gebleken dat begeleiders die de training gevolgd hebben adequater omgaan met stress en beter aansluiten bij de behoeften van hun cliënten. Op de website van Begeleiders in Beeld is meer informatie te vinden over de training Begeleiders in Beeld, en het weten­schappelijke onderzoek naar de effecten van deze training.

De erkenningscommissie langdurende zorg heeft de interventie Begeleiders in Beeld op 22 januari 2015 als effectieve interventie erkend. Hiermee is Begeleiders in Beeld de eerste interventie voor de VG-sector met landelijke erkenning. Voor meer informatie: zie nieuwsartikel Vilans

De train-de-trainer-cursus en de masterclass over de training Begeleiders in Beeld worden aangeboden via RINO Zuid.

Menslievende professionalisering

Onder leiding van prof. dr. Petri Embregts is de training Menslievende professionalisering in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking ontwikkeld. De training geeft inzicht in de manier waarop de professionele attitude van zorgverleners van invloed is op de kwaliteit van de zorg en ondersteuning die zij bieden.

Op de website van de training Menslievende professionalisering is meer informatie te vinden over de training Menslievende professionalisering en het wetenschappelijke onderzoek naar de effecten van de training.