Migration and crime at the EU borders in Croatia

Misdaad en migratie bij de EU-buitengrenzen in Kroatië

De onderwerpen migratie en criminaliteit zijn vaak met elkaar verweven. Er zijn verschillende perspectieven op de relatie tussen menselijke mobiliteit en criminaliteit; zo legitimeert de EU haar migratiecontrolebeleid vaak met de bestrijding van criminaliteit, zoals mensensmokkel of mensenhandel. Een aantal academici en activisten bekritiseren dit echter en wijzen erop dat deze houding juist bijdraagt aan de criminalisering van migratie. Dit project analyseert en vergelijkt de verschillende percepties rond het verband tussen misdaad en migratie, en bekijkt hoe migratie en misdaad zich tot elkaar verhouden in de context van clandestiene mobiliteit over de buitengrenzen van de EU in Kroatië.

Wat is de achtergrond van dit onderzoek?

Illegale grensoverschrijdende bewegingen worden vaak gefaciliteerd of zelfs gecontroleerd door bepaalde actoren, de zogenaamde mobiliteitspoortwachters. Dat zijn mensensmokkelaars of -handelaars, die dat doen met wederzijdse instemming en op verzoek van de mensen die de grens over willen, maar soms ook met misleiding, dwang of geweld. Veel van de inspanningen van de EU om illegale migratie en de daarmee samenhangende criminaliteit te bestrijden, zijn gericht op dit soort mobiliteitshandhaving. En aangezien de EU-lidstaten de interne grenscontroles grotendeels hebben afgeschaft, is deze handhaving vaak ‘geëxternaliseerd’ en vindt die plaats aan de gemeenschappelijke buitengrenzen.

Langs veel van deze buitengrenzen proberen mensen niet alleen de EU binnen te komen, maar worden diezelfde mensen ook onmiddellijk van het grondgebied van de EU verwijderd - vaak met gebruik van geweld en schendingen van (grond)rechten. De controle van de buitengrenzen en de mobiliteitsbewaking wordt uitgevoerd door zowel nationale grenswachten als Europese actoren zoals Frontex, het Europese agentschap voor grens- en kustbewaking.

Wat zijn de onderzoeksvragen?

Dit project bestudeert de verschillende hierboven genoemde vormen van mobiliteitsbewaking en hoe deze samenhangen met criminaliteit. De analyse wordt gebaseerd op een casestudy van de buitengrenzen van de EU tussen Kroatië, Servië en Bosnië-Herzegovina.

De volgende vragen worden onderzocht:

  • Welke actoren zijn betrokken bij de mobiliteitsbewaking aan de buitengrenzen van de EU in Kroatië, en welke rol speelt de EU daarin?
  • Hoe zien mensen in het grensgebied - waaronder mensen die onderweg zijn, plaatselijke bewoners of NGO's - de rol van de verschillende mobiliteitspoortwachters? Hoe zien zij het verband tussen mobiliteitscontrole en criminaliteit?
  • In hoeverre verschillen deze lokale percepties over de verstrengeling van criminaliteit en mobiliteit van politieke en wetenschappelijke debatten?

De verschillende percepties van de verstrengeling van mobiliteit en criminaliteit worden geanalyseerd op drie niveaus: (1) het EU-beleidsniveau en politieke discoursen, (2) juridische wetenschap en academische benaderingen van 'crimmigratie', en (3) lokale perspectieven vanuit het grenslandschap.

Wat is de onderzoeksmethode?

Het onderzoek maakt gebruik van data die zijn verzameld tijdens veldwerk in Kroatië en de grensgebieden van Kroatie met Servië en Bosnië-Herzegovina. Ook wordt gebruik gemaakt van juridische en beleidsdocumenten, getuigenissen over grensgeweld en academische literatuur. Het veldwerk omvat observatie van onderzoeksdeelnemers in het grensgebied, alsmede semi-gestructureerde en etnografische interviews met onderzoeksdeelnemers in het onderzoeksgebied.

Dit onderzoeksproject bevindt zich op het kruispunt van migratierecht en -beleid, strafrecht en grenscriminologie. Het bouwt voort op theoretische kaders zoals crimmigratie, anti-beleid en kritische theorie, en combineert juridische, politieke en etnografische theorieën, methoden en gegevensbronnen.

Officiële projecttitel:

Het verband tussen misdaad en migratie bij mobiliteitscontrole aan de EU-buitengrenzen in Kroatië.

Wie is projectleider?

Hoe wordt dit project gefinancierd?

Wanneer loopt dit project?

2021-2025

Hoe kunt u zich aanmelden voor deelname?

Neemt u deel aan het onderzoek of overweegt u dit te doen? Hartelijk dank! Voordat u instemt met deelname, kunt u hier meer te weten komen over wat dit voor u betekent.

Meer informatie over deelname