Taufiq - afstuderen beursstudent

Subsidies Universiteitsfonds

Stichting Universiteitsfonds Tilburg steunt projecten die buiten de reguliere financiering van de universiteit vallen. Medewerkers en studenten van Tilburg University kunnen aanvragen indienen voor de financiering van een project. Het universiteitsfonds verstrekt onder andere subsidies om wetenschappelijk onderzoek en onderwijs te bevorderen. Voorstellen maken kans op toekenning van de subsidie als ze passen binnen de doelstellingen en voldoen aan de criteria zoals hieronder beschreven.

Deadline

Het universiteitsfonds is momenteel de aanvraagronde aan het evalueren. Als er meer duidelijk is over het vervolg zullen wij dit hier melden.

Criteria

Onderzoek

Voor subsidie voor wetenschappelijk onderzoek komen uitsluitend medewerkers en studenten van Tilburg University in aanmerking. Dankzij de steun van donateurs kunnen zij subsidie aanvragen voor wetenschappelijke projecten. Een eis is dat de projecten een directe relatie met Tilburg University hebben en niet uit de reguliere middelen gefinancierd kunnen worden. 

De volgende criteria gelden voor alle aanvragen met betrekking tot wetenschappelijk onderzoek projecten:

 • Het aangevraagde budget moet liggen tussen €5.000 en €30.000.
 • Aansluiting bij de 3 strategische thema’s van de universiteit:
  • Duurzaamheid
  • Ongelijkheid
  • Welzijn en gezondheidszorg
 • Interdisciplinaire (school-overstijgende) projecten hebben een pré.
 • In het projectvoorstel dient aangegeven te zijn hoe het maatschappelijk veld betrokken is. Is er om input gevraagd, hoe verloopt die samenwerking en hoe wordt impact achteraf gegenereerd?

Bekijk eerdere projecten.

Onderwijs

Voor subsidie voor onderwijsprojecten komen uitsluitend medewerkers en studenten van Tilburg University in aanmerking. Dankzij de steun van donateurs kunnen zij subsidie aanvragen voor onderwijsprojecten. Een eis is dat de initiatieven een directe relatie met het onderwijs van Tilburg University hebben en niet uit de reguliere middelen gefinancierd kunnen worden. 

De volgende criteria gelden voor alle aanvragen met betrekking tot wetenschappelijke onderwijsprojecten:

 • Het aangevraagde budget moet liggen tussen €5.000 en €30.000.
 • Aansluiting bij het Tilburgs Onderwijsprofiel van Kennis, Kunde en Karakter.
 • Universiteitsbrede projecten hebben een pré.
 • Projecten die focussen op inclusiviteit en toegankelijkheid hebben een pré

In onze jaarverslagen staan beschrijvingen van de projecten en de bedragen die wij hebben toegekend.

Aanvragen

Uw aanvraag moet bestaan uit:

Beide documenten stuurt u voor 4 september per mail naar universiteitsfonds@tilburguniversity.edu met als onderwerp “Project <naam Hoofdaanvrager> aanvraagronde 2022”

Besluitvorming

Na 4 september 2022 vinden de volgende stappen plaats:

 • Medewerkers van het universiteitsfonds doen een eerste check. Zij zullen controleren of de ingediende voorstellen compleet zijn en voldoen aan de criteria.
 • Daarna zal een Wetenschappelijke Adviesraad de projecten toetsen op o.a. methoden en haalbaarheid. Hun oordeel wordt vervolgens aan de aanvraag toegevoegd.
 • Een Investeringscommissie bestaande uit alumni zal vervolgens alle aanvragen beoordelen. De best beoordeelde voorstellen worden uitgenodigd voor een ‘pitchronde’.
 • De pitchronde zal op 23 november 2022 plaatsvinden. In deze pitchronde krijgen de aanvragers kort de tijd om hun voorstel toe te lichten. Daarna heeft de Investeringscommissie de mogelijkheid om vragen te stellen.
 • De Investeringscommissie zal na de pitchronde een advies opstellen wat naar het Bestuur van Stichting Universiteitsfonds Tilburg gaat. Zij zullen begin december officieel besluiten welke aanvragen een subsidie zullen ontvangen.

Toekenning van de subsidie

Omdat het universiteitsfonds afhankelijk is van donateurs zitten er ook bepaalde verplichtingen aan de toegekende subsidie. Zo verwacht het universiteitsfonds regelmatig updates om via verschillende kanalen te kunnen delen met de donateurs. Daarnaast kunnen aanvragers bijvoorbeeld worden gevraagd hun project toe te lichten bij evenementen voor donateurs. Na toekenning maakt het universiteitsfonds hierover afspraken met de aanvrager.

Afronding project

Na afronding van het project waarvoor subsidie is verstrekt moet de aanvrager een Digitale Eindverantwoording indienen. De laatste 25% van de subsidie wordt pas uitgekeerd als deze verantwoording is goedgekeurd.

Contact

Neem bij vragen over subsidies contact op met: 

Tilburg University
Universiteitsfonds Tilburg
Postbus 90153
5000 LE Tilburg

E-mail: universiteitsfonds@tilburguniversity.edu

T: +31 13 466 8701

Word donateur

Met jouw gift aan Stichting Universiteitsfonds Tilburg kun je verschillende onderwijs- en onderzoeksprojecten een extra steuntje in de rug geven. Dankzij het universiteitsfonds kunnen we een duurzame bijdrage leveren aan projecten met een maatschappelijke impact en bijdragen aan een betere wereld.