Tilburg University logo statue

Pricacy verklaring studentbegeleiders

Deze privacyverklaring is expliciet gericht op het verwerken van persoonsgegevens van studenten door de studentbegeleiders en bevat informatie over hoe en welke persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de begeleiding van hun persoonlijke situatie.

Studenten kunnen voor, tijdens en na hun studieperiode aan Tilburg University (hierna: TiU) begeleiding krijgen van een mentor, onderwijscoördinator, studentendecaan, topsport coördinator, studentenpsycholoog, de studentenpastor en de studiekeuze –en loopbaancoach. 

De algemene privacyverklaring van Tilburg University kunt u raadplegen op de webpagina Privacy Statement Tilburg University.

Grondslag en doeleinden van de verwerkingen

Tilburg University hecht veel waarde aan het zorgvuldig verwerken van persoonsgegevens. Verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor Onderwijs, Onderzoek en de ondersteunende bedrijfsprocessen. De verwerking van persoonsgegevens van studenten door studentbegeleiders heeft voor een deel een wettelijke grondslag (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, WHW), en voor andere onderdelen de overeenkomstrechtelijke grondslag ( studieovereenkomst tussen student en TiU), aangezien studenten over het algemeen zelf om begeleiding zullen verzoeken.

Wanneer studenten tijdens de begeleiding bijzondere persoonsgegevens delen met de begeleider, zal de student om toestemming worden gevraagd om deze bijzondere persoonsgegevens in het studentendossier te mogen verwerken. Uiteraard worden deze gegevens goed beveiligd en hebben alleen de medewerkers van wie het noodzakelijk is dat zij deze gegevens kunnen inzien, rechtstreekse toegang tot de gegevens. De verwerking van de persoo

Herkomst van persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de studenten die verwerkt worden zijn afkomstig van de student zelf en waren niet eerder bekend bij de studentbegele

Categorie persoonsgegevens

De studentbegeleiders verwerken alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het geven van studiebegeleiding aan desbetreffende studenten. Bij de aanmelding door de student wordt er gevraagd om het studentnummer, de naam en contactgegevens (mail en/of telefoonnummer). Dit zijn de persoonsgegevens die standaard worden verwerkt door studentbegeleiders om een afspraak te kunnen inplannen. Daarnaast worden de bijzondere en soms gevoelige persoonsgegevens verwerkt die de student tijdens contactmomenten met de begeleider verstrekt, mits dit noodzakelijk is voor de begeleiding van desbetreffende student.

De ontvangers van de persoonsgegevens

De studentbegeleiders delen de persoonsgegevens van studenten alleen indien dit noodzakelijk is voor de begeleiding van de student en/of het geven van een studieadvies of indien student hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

De bewaartermijnen van de persoonsgegevens

De begeleidingsdossiers van studenten worden voor 10 jaar bewaard. De bewaartermijn van 10 jaar is gekoppeld aan de diplomatermijn van DUO, die vastgesteld is op 10 jaar. Voor studentpsychologen geldt een wettelijke bewaartermijn van 15 jaar.

De rechten van studenten

De studenten hebben een aantal rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens: zij hebben het recht de persoonsgegevens in te zien en te corrigeren, te beperken, te wissen, over te dragen aan een derde partij, bezwaar aan te tekenen tegen de verwerkingen en het recht een klacht in dienen bij de Functionaris Gegevensbescherming en/of de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over deze rechten vindt u in op de Privacy Statement van Tilburg University.