Education Fiscal Institute Tilburg (FIT)

Europees & Nationaal Energierecht

Datum: Tijdstip volgt Locatie: Tilburg

Door de oorlog in Oekraïne en de hoge energieprijzen is het vraagstuk van de energietransitie nog urgenter geworden. De verduurzaming van de sector moet worden versneld waarbij de leveringszekerheid en de betaalbaarheid van de energievoorziening moet worden geborgd. De Europese Commissie (Fit for 50 en REPower EU Strategy) en het ministerie van Economische Zaken bereiden momenteel nieuwe wetsvoorstellen voor die een grote impact hebben op de energiesector en de energietransitie. Deze voorstellen beogen de verduurzaming en digitalisering van de sector te versnellen en de afhankelijkheid van Russisch gas te verminderen.

Deze cursus behandelt de meest relevante Europese en nationale wetten en wetsvoorstellen waarmee beleidsmakers, bestuurders, politici, bedrijven, toezichthouders, energiecoöperaties, NGOs en financiële en beleggingsinstellingen krijgen te maken indien zij actief zijn in de energiemarkt. Relevante wetten en regels worden uitgelegd aan de hand van praktische voorbeelden. Ook wordt geoefend met de analyse en oplossing van ‘real life’ cases.  

Het betreft een professional learning van 6 dagdelen waarbij de relevante Europese wetgeving en nationale wetgeving wordt besproken, zoals het Clean Energy Package, de gasrichtlijn, de voorstellen voor het Hydrogen and Gas Market Decarbonisation package, de concept  Energiewet 1.0 en de  concept Wet Collectieve Warmtevoorziening. De onderlinge samenhang tussen de verschillende Europese en nationale wetgeving wordt in kaart gebracht.

Doelgroep zijn ambtenaren van gemeenten/provincies/ministeries/toezichthouders maar ook medewerkers van energiebedrijven, energiecoöperaties en netwerkbedrijven die werkzaam zijn op de juridische/regulerings/strategische afdeling. 

Beperkte onderdelen van de cursus kunnen in het Engels worden gegeven. Het is mogelijk om in het Nederlands vragen te stellen en te discussiëren.

Ik heb interesse

Leerdoelen cursus

 • De cursisten hebben inzicht in de doelstellingen, inhoud en de onderlinge samenhang tussen Europese en nationale wetten met betrekking tot de energiesector.
 •  De cursisten hebben inzicht in de doorwerking van het Europees recht in de energiesector.
 • De cursisten zijn op de hoogte van alle relevante actuele Europese en nationale ontwikkelingen met betrekking tot de regulering van de energiesector.
 • De cursisten worden gestimuleerd te reflecteren op de rol die het recht kan spelen in de versnelling van technologische innovaties en de energietransitie.
 • De cursisten zijn op de hoogte van alle relevante regels met betrekking tot de rol en verantwoordelijkheden van de systeembeheerder in de energiesector.
 • De cursisten zijn op de hoogte van alle relevante regels met betrekking tot nieuwe marktinitiatieven, zoals prosumers, aggregators en energiegemeenschappen.
 • De cursisten zijn op de hoogte van relevante Europese en nationale regels met betrekking tot databescherming en datadelen.
 • De cursisten hebben inzicht in uitgangspunten voor de governance van de (regionale) energietransitie.
 • De cursisten begrijpen waarom het ingewikkeld is om te komen tot concrete actie en waarom veel partijen een afwachtende houding aannemen bij de oplossing van vraagstukken inzake de governance van de energietransitie.
 • De cursisten begrijpen welke afstemmings- en samenwerkingsvraagstukken precies spelen en wat mogelijke oplossingsrichtingen zijn bij de governance van de energietransitie.  
 • De cursisten hebben inzicht in de rol en verantwoordelijken van de toezichthouders in de energiesector.
 • De cursisten leren de opgedane kennis toe te passen op praktijkcases.

Europees & Nationaal Energierecht in het kort

Waarom deze cursus?

 • Door deze cursus bent u weer helemaal op de hoogte van relevante juridische ontwikkelingen in het Europees en Nationaal energierecht.
 • Door deze cursus bent u in staat te reflecteren op de invloed van het energierecht op de strategieën voor het bedrijf of de organisatie waarvoor u werkzaam bent en heeft u voldoende kennis om deze strategieën aan te passen op veranderende omstandigheden.
 • Door deze cursus bent u in staat uw opgedane kennis toe te passen op actuele cases en vraagstukken die spelen in de energiemarkt.

Programma Europees en Nationaal Energierecht (onder voorbehoud)

Dag 1

Actuele ontwikkelingen; een helikopter view

Ochtend sessie, 10.00-12.30

In het eerste deel van de cursus wordt de maatschappelijke en juridische context van de energietransitie geschetst. Hier wordt ingegaan op de relevante technologische ontwikkelingen, zoals smart meters, de ontwikkeling van de waterstofmarkt en sociale innovaties. Ook wordt de samenhang tussen Europese en nationale wetgeving in kaart gebracht. Daarbij wordt ook stil gestaan bij de overkoepelende doelstellingen van de energietransitie, zoals duurzaamheid, betaalbaarheid en leveringszekerheid.

Leerdoelen voor deze sessie:

 • Begrip van het concept ‘energie trilemma’ en de betekenis ervan voor de energiemarkt en zijn actoren
 • Kennis van en inzicht in innovaties en digitalisering in de energiesector
 • Kennis van en inzicht in Europese en nationale bevoegdheden voor energiebeleid
 • Begrip van de doorwerking van het Europees recht in de nationale rechtsorde
 • Kennis van de pijlers en doelstellingen van het Clean energy package,  de European Green deal, het Fit for Fifty Pakket, de REPower EU Strategy 
 • Kennis van en inzicht in de doelstellingen en pijlers van de Gasrichtlijn en de voorstellen voor het  Hydrogen and Gas Market Decarbonisation package
 • Kennis van en inzicht in het Klimaatakkoord en de Klimaatwet
 • Kennis van en inzicht in de concept-Energiewet, de concept Wet Collectieve Warmte voorziening, de Gaswet en de (toekomstige) regulering van waterstof
Energiewet 1.0

Middagsessie, 13.30-16.00

In dit dagdeel wordt besproken tot welke veranderingen het Europese Clean energy package zal leiden voor de Nederlandse energiewetgeving. Daartoe wordt nader gekeken naar de concept-Energiewet 1.0, waarbij de belangrijkste begrippen en spelers aan de orde komen. Tevens komt de samenhang met de Gaswet, Warmtewet, Concept Wet Collectieve Warmtevoorziening en de Omgevingswet aan bod.

Leerdoelen van deze sessie:

 • Kennis van en inzicht in de doelstellingen en achtergrond van de concept-Energiewet 1.0.
 • Kennis van en inzicht in belangrijkste begrippen van de concept-Energiewet 1.0. (aansluiting, net, systeembeheerder, systeemgebruiker, eindafnemer)
 • Inzicht in de belangrijkste actoren die worden gereguleerd door de concept-Energiewet 1.0.
 • Kennis van en inzicht in de pijlers van de concept-Energiewet 1.0.
 • Kennis van en inzicht in de rol en positie van de prosument
 • Kennis van en inzicht in de samenhang tussen de Warmtewet, Energiewet, Gaswet, Omgevingswet
 • Analyse van en oplossen van casestudie inzake aardgasvrije wijken

Dag 2

Onafhankelijk systeembeheer

Ochtendsessie, 10.00-12.30

De systeembeheerder speelt een onmisbare schakel in de integratie van duurzaam opgewekte energie in het energiesysteem en het waarborgen van de leveringszekerheid. Onder de invloed van de energietransitie verandert de rol van de systeembeheerder, die steeds meer krijgt te maken met de aansluiting van lokale duurzame energievoorzieningen, oplaadpunten en opslagfaciliteiten op het distributienetwerk. Hierdoor komt de systeembeheerder te staan voor nieuwe uitdagingen wat betreft het balanceren van vraag en aanbod en het omgaan met capaciteitsbeperkingen. Het idee dat de systeembeheerder altijd moet zorgen voor maximale capaciteit wordt losgelaten. In de plaats daarvan krijgt de systeembeheerder de mogelijkheid flexibiliteit in te kopen en deze contracten in te zetten voor een optimaal netbeheer. Dit dagdeel bespreekt de juridische randvoorwaarden van de veranderende rol van de systeembeheerder en diens verplichtingen en verantwoordelijkheden ten opzichte van andere systeemgebruikers.

Leerdoelen van deze sessie:

 • Kennis van en inzicht in de rol, taken en verantwoordelijkheden van de systeembeheerder
 • Kennis van en inzicht in de rol, taken en verantwoordelijkheden van het infrastructuurbedrijf
 • De mogelijke rollen van de systeembeheerder bij systeemintegratie
 • Kennis van en inzicht in de positie van de systeembeheerder t.o.v. de markt
 • Kennis van en inzicht in het concept van gereguleerde netwerktoegang
 • Begrip van de positie van de systeembeheerder en de rol van flexibiliteitsmarkten
 • Begrip van de positie van de systeembeheerder en de beperkingen ten aanzien van het beheer van opslagfaciliteiten
 • Oplossingen voor het omgaan met capaciteitsbeperkingen, zoals congestiemanagement, cable pooling, flexibele contracten
 • Analyse en oplossing van casestudie over het gebrek aan netwerkcapaciteit
Nieuwe marktinitiatieven

Middag sessie, 13.30-16.00

Door de digitalisering en de liberalisering van de energiemarkt, zijn veel nieuwe spelers actief zoals Prosumenten en energiegemeenschappen. Dit dagdeel behandelt welke rechten en verantwoordelijkheden deze nieuwe spelers hebben en op welke wijze zij actief op de energiemarkt kunnen deelnemen door energie op te wekken, te aggregeren, te delen en te verkopen.

Leerdoelen van deze sessie:

 • Kennis van en inzicht in rechten en verantwoordelijkheden van energiegemeenschappen
 • Kennis van en inzicht in rechten en verantwoordelijkheden van actieve consumenten, prosumenten en de mogelijkheden voor peer to peer trading
 • Kennis van en inzicht in rechten en verantwoordelijkheden van aggregators
 • Kennis van en inzicht in rechten en verantwoordelijkheden van opslagbedrijven
 • Analyse en oplossing van casestudy over Energiehubs.

Dag 3

Toezicht en regulering

Ochtend sessie, 10.00-12.30

Dit onderdeel gaat in op governance van en toezicht op de energietransitie. Het eerste deel gaat over de governance van de energietransitie en zoemt bijvoorbeeld in op de governance van de regionale energiestrategieën. Het tweede deel staat stil bij het toezicht op de energiesector door onafhankelijke toezichthouders. Verschillende toezichthouders zijn betrokken bij het toezicht op de energiesector. Dit dagdeel bespreekt de rol en verantwoordelijkheden van de belangrijkste toezichthouders; De Autoriteit Consument en Markt, Staatstoezicht op de Mijnen, Inspectie Leefomgeving en Transport en de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Leerdoelen van deze sessie:

 • Begrip van modellen voor de governance van de energietransitie
 • Begrip van oplossingsrichtingen voor de governance van de energietransitie en wat dit betekent voor de rol en verantwoordelijkheid voor de diverse partijen (markt, overheid, samenleving)
 • Begrip van belang van onafhankelijk toezicht en recente Europese ontwikkelingen
 • Kennis van rol en positie van relevante Europese en nationale toezichthouders
 • Kennis van en inzicht in de rol en bevoegdheden van de Autoriteit Consument en Markt, Staatstoezicht op de Mijnen, Autoriteit Persoonsgegevens
 • Kennis van en inzicht in procedures voor de aanname van de netwerkcodes
 • Kennis van en inzicht in handhavingsbevoegdheden
 • Kennis van en inzicht in mogelijkheden voor rechtsbescherming voor eindafnemers en andere systeemgebruikers
 • Analyse en oplossing casus ministeriële aanwijzing
Regels voor dataverzameling en datadeling in de energiesector

Middag sessie, 13.30-16.00

Door de digitalisering van de energiesector komt steeds meer data beschikbaar. Data en datadeling spelen een grote rol in het efficiënt integreren van duurzame energie in het energiesysteem. Daarnaast speelt data een belangrijke rol bij het inzichtelijk maken van energieverbruik en energieopwekking door consumenten en vergroot data hun mogelijkheden om actief aan de energiemarkt deel te nemen. Data biedt ook kansen voor nieuwe businessmodellen en voor de ontwikkeling van nieuwe energiediensten. De Elektriciteitsrichtlijn, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de EU Data Act en de concept- Energiewet 1.0. bevatten regels over de gronden op basis waarvan data mag worden verwerkt,  gedeeld en over wie toegang heeft tot welke data. Dit dagdeel zoemt nader in op de algemene en sectorspecifieke regels over datadeling, dataverwerking en de bescherming van persoonsgegevens in de energiesector.

Leerdoelen van deze sessie:

 • Inzicht in het belang van data voor de energietransitie
 • Kennis van en inzicht in verschillende soorten data
 • Kennis van en inzicht in algemene en sectorspecifieke databeschermingsregels
 • Kennis van en inzicht in gronden voor dataverwerking
 • Kennis van en inzicht in regels omtrent toegang tot data, delen van data en data gebruik
 • Kennis van en inzicht in het recht op dataportabiliteit
 • Kennis van en inzicht in nieuwe uitwisselingsstelsel voor energiegerelateerde data
 • Begrip van de rol van de systeembeheerders bij datamanagement en dataverwerking
 • Analyse van en oplossing van casestudie inzake datadeling van klantgegevens

Een leven lang leren voor Tilburg University alumni

Een leven lang leren is nodig in onze steeds veranderende omgeving. Bij Tilburg University willen we een leven lang leren aanmoedigen en stimuleren. Om deelname aan Professional Learning programma's nog aantrekkelijker te maken geeft Tilburg University 10% korting op elk  Een leven lang leren | Tilburg University programma.

Om in aanmerking te komen voor de korting hoeft u alleen maar in het inschrijfformulier van het programma waarin u geïnteresseerd bent aan te geven dat je alumnus van Tilburg University bent.

Praktische informatie

Locatie

De cursusdagen zullen plaatsvinden bij The Faculty Club, Tilburg University Campus 

Routebeschrijving

Tijdschema

Elke cursusdag begint om 10.00 uur en eindigt rond 16.00 uur. Het volledige programma Europees & Nationaal Energierecht staat gelijk aan 15 NovA-uren. Aan het einde van het programma ontvangt u op verzoek een certificaat met vermelding van de sessies/modules en bijbehorende uren.

Kosten

De prijs voor het evenement is nog niet bekend. 

Doelgroep

De doelgroepen van de Professional Learning Europees en Nationaal Energierecht zijn:  ambtenaren van gemeenten/provincies/ministeries/toezichthouders maar ook medewerkers van energiebedrijven, energiecoöperaties en netwerkbedrijven die werkzaam zijn op de juridische/regulering/strategische afdeling. 

Leermethoden

De cursus Europees en nationaal energierecht bestaat uit interactieve colleges, waarin kennis wordt overgedragen en waarin voldoende ruimte is voor discussie en vragen.  De toepassing van het Europees en nationaal energierecht wordt geoefend aan de hand van de bespreking van praktijkvoorbeelden.

Algemene voorwaarden Professional Learning

Registratie

U kunt zich voor deze cursus alleen inschrijven door het online inschrijfformulier op de website in te vullen. U ontvangt direct een digitale bevestiging van uw toelating.

Cursusgeld

Het cursusgeld is betaalbaar binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur. Er wordt geen BTW aangerekend voor deze cursus.

Wijzigingen

Tilburg University behoudt zich het recht voor om onderdelen van de cursus te wijzigen in geval van onvoorziene omstandigheden of recente ontwikkelingen. U wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van eventuele wijzigingen.

Annulering

Annulering door een cursist dient schriftelijk te geschieden. Bij schriftelijke annulering tot uiterlijk vier weken voor de eerste cursusdag wordt het cursusgeld gerestitueerd. Tilburg University behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren als zich onvoldoende deelnemers hebben aangemeld.

Evaluatie

Na de cursus krijgen de cursisten een evaluatieformulier. Het is voor de verdere ontwikkeling van de postacademische cursussen van groot belang om via deze evaluatieformulieren feedback van de cursisten te ontvangen. De verkregen informatie zal zoveel mogelijk worden gebruikt bij het organiseren en ontwerpen van toekomstige cursussen.

Klachten

De cursist kan eventuele klachten schriftelijk melden bij Tilburg University. De klacht dient gedetailleerd omschreven te worden. Klachten schorten de verplichting tot betaling van het cursusgeld niet op. Indien de klacht door Tilburg University wordt gehonoreerd, ontvangt de cursist een reductie op het cursusgeld.

Europees & Nationaal Energierecht

Bent u geïnteresseerd?

Contact

Voor algemene vragen/meer informatie kunt u mailen naar tilt-professionallearning@tilburguniversity.edu

Prof. dr. Saskia Lavrijssen Academic director