Cred-Art

Cred-Art: Christelijke Geloofsartikelen

Onder het motto "Gelovig zoeken naar inzicht" wil de Faculteit Katholieke Theologie deze traditie in de context van de hedendaagse cultuur wetenschappelijk bestuderen.

Cred-Art is het oecumenisch samenwerkingsverband van Nederlandse dogmatici. Vier theologische instellingen participeren in Cred-Art: de Protestantse Theologische Universiteit, de Theologische Universiteit Apeldoorn, de Faculteit Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit en de Tilburg School of Catholic Theology. De laatste is penvoerder.

Het doel van het samenwerkingsverband is de ontwikkeling van de dogmatiek in Nederland bevorderen en de oecumenische discussie over de centrale geloofsgegevens te stimuleren. Inhoudelijk ligt het accent op ‘de verborgen aanwezigheid Gods’.