News and events Tilburg University

Reacties op Wetsvoorstel ‘Internationalisering in Balans’

Published: 21 september 2023 Laatst bijgewerkt: 28 november 2023

De Universiteiten van Nederland (UNL) hebben een reactie gegeven op het wetsvoorstel ‘Internationalisering in Balans’. De universiteiten zijn tevreden met de sturingsinstrumenten die in de wet zijn opgenomen, maar maken zich grote zorgen over de uitvoerbaarheid van een aantal voorstellen in het wetsvoorstel zoals de taalmaatregelen. Daarnaast zijn er ook grote zorgen over de voorgestelde vergaande ingrepen in de autonomie van de universiteiten.

Lees hier de hele reactie van UNL


Reactie Tilburg University

Tilburg University ondersteunt de UNL reactie op het wetsvoorstel en heeft daar een actieve bijdrage aan geleverd. In onze eigen reactie gaan we als instelling in op een aantal specifieke punten die we expliciet onder de aandacht willen brengen in het kader van dit wetgevingstraject. We willen als universiteit met deze reactie de waarschuwing afgeven dat we niet met oplossingen voor de korte termijn met elkaar foute beslissingen nemen waar we, als Nederlandse samenleving, op de lange termijn last van hebben. Er moet nu gedaan worden wat nodig is om een aantal evidente problemen op te pakken, maar altijd in het perspectief van de lange termijn agenda van Nederland. Het wetsvoorstel zoals het er nu ligt veroorzaakt bijkomende schade waar we als land op de lange termijn de gevolgen van ondervinden. Deze wet gaat voorbij aan de verwevenheid van academisch onderwijs en onderzoek. 

Onderzoek is internationaal, met Engels als basis taal. Dus schaadt deze wet de aantrekkelijkheid van Nederland voor internationale wetenschappers, wat de kwaliteit van onderwijs en onderzoek zal schaden. Er dient meer ruimte te komen voor het aanbieden van Engelstaling onderwijs vanuit de notie dat onze wetenschappelijke staf grotendeels Engelstalig is. Daarnaast brengen we in onze reactie nog enkele andere (fundamentele) zaken naar voren op het gebied van autonomie op het curriculum, meer ruimte voor zelfregulering door de sector, helderheid bieden in de wet en niet aanvullende regelingen, het sterker prioriteren van de economische en maatschappelijke agenda en onderwijsbehoefte en het bekostigingsmodel.

Lees hier de reactie van Tilburg University  


Conclusie

Als Tilburg University willen we niet de ogen sluiten voor de uitdagingen van de snelle groei van internationale studenten. Wij streven naar een gebalanceerde studentenpopulatie, waarin we groeien in betekenis en de Nederlandse taalvaardigheid van onze studenten nog hoger in het vaandel zetten. Daarnaast is het onze permanente opdracht om ons opleidingenportfolio te herijken op onze missie en kritisch te onderzoeken of dat nog voldoende aansluit bij ontwikkelingen in de wetenschapsgebieden en bij de behoeften van de samenleving. 

Tilburg University wil de komende jaren, indien voldoende tijd en ruimte wordt gegeven, goed doordachte, zorgvuldige veranderingen doorvoeren in het opleidingsportfolio en ons curriculum, ook met betrekking tot ons Engelstalig aanbod. We roepen de politiek op om ons het vertrouwen, de ruimte en tijd te geven om dit op een zorgvuldige manier te doen, met voldoende oog voor de langetermijnagenda van Nederland.

Proces rond wetsvoorstel
  • 15 sept - einde internetconsultatie
  • Half sept t/m eind okt: intern proces ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)  
  • (Naar verwachting) begin nov naar Raad van State
  • Afhankelijk van timing advies Raad van State: dec/jan naar de Kamer
  • Kamer besluit na ontvangst wetsvoorstel of het wel of niet controversieel wordt tot er een nieuw kabinet aantreedt.
  • Het is mogelijk dat internationalisering op de formatietafel besproken wordt.