woman with camera

Tilburg University en gemeente Tilburg ontwikkelen gezamenlijk onderzoeksprogramma voor brede welvaart

Published: 11 juli 2023 Laatst bijgewerkt: 22 september 2023

Op 11 juli 2023 hebben Tilburg University en de gemeente Tilburg samen een plan van aanpak vastgesteld voor een co-creatief onderzoeksprogramma op het terrein van brede welvaart in de wijk en brede welvaart in bedrijf. Dit onderzoeksprogramma is een onderdeel van de afspraken tussen gemeente en universiteit om de samenwerking op een nog hoger plan te tillen. Zo leveren de partijen een bijdrage aan Tilburg Kennisstad en dragen ze bij aan de beweging om van stad met een universiteit naar een universiteitsstad te groeien.

Bij brede welvaart gaat het niet alleen om economische welvaart, maar gaat het ook om andere aspecten die mensen nu en in de toekomst van waarde vinden, zoals de kwaliteit van natuur en milieu, de staat van het onderwijs, de volksgezondheid, armoede en veiligheid. Kortom, het gaat om de welvaart in brede zin. 

Kennis met impact: antwoorden en oplossingen voor de praktijk 

Via het onderzoeksprogramma investeren de universiteit en de gemeente de komende vijf jaar in het vinden van wetenschappelijk onderbouwde antwoorden en oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen in onze stad, dorpen en regio. Denk daarbij aan transities in klimaat en energie, digitalisering, mobiliteit, gezondheid, arbeidsmarkt en bestaanszekerheid.

Onderzoeksprogramma Tilburg University en gemeente Tilburg

Brede welvaart staat daarbij centraal in het denken en handelen, waarbij meerdere disciplines en expertises bij elkaar komen. Onder de twee programmalijnen brede welvaart in de wijk en brede welvaart in bedrijf starten we met een aantal thema’s. De basis hiervoor ligt in het akkoord ‘Meer voor Elkaar’ 2022-2026 en de strategische visie van de universiteit ‘Weaving minds & characters’. 

Doel van het onderzoeksprogramma is om wetenschap en praktijk dichter bij elkaar te brengen en met de opgedane kennis impact te maken in de stad, dorpen en regio. Bovendien ontwikkelen we kennis die ook weer ingezet kan worden voor volgende vraagstukken en uitdagingen. De meerwaarde van deze samenwerking is de wetenschappelijke benadering van maatschappelijke vraagstukken zoals: Hoe kunnen we de brede welvaart in de wijken vergroten? Hoe kan de gemeente, samen met maatschappelijke partners, daarop sturen? Hoe kan dat worden gemonitord? De gemeente Tilburg kan met deze kennis haar aanpak die moet leiden tot samenhangende en structurele verbeteringen van de leefbaarheid en veiligheid in de wijken versterken en daarmee het welzijn van de inwoners verbeteren.  

Vanzelfsprekend is deze aanpak gekoppeld aan de Universiteitsbrede Academische Werkplaatsen van Tilburg University. In deze werkplaatsen worden via het verbindende thema brede welvaart en in co-creatie met partners, kennis en toepassingen ontwikkeld, die bijdragen aan maatschappelijke transities die nodig zijn voor een toekomstbestendige wereld. Ook is de aanpak gekoppeld aan de rol van de Stadshoogleraar, die wordt vervuld door Ton Wilthagen, én zien de partijen een belangrijke verbinding met ontwikkelingen op bijvoorbeeld het gebied van governance van netwerken en de transitieopgaven richting Tilburg in 2050. 

Aanpak gezamenlijk onderzoeksprogramma 

De universiteit en gemeente werken al op vele fronten samen. Het gezamenlijk onderzoeksprogramma Brede Welvaart bundelt en versterkt deze initiatieven. De eerste stap in het co-creatief onderzoeksprogramma is om de vragen te verbinden aan de juiste expertisegebieden (matching) en tot een gezamenlijk onderzoeksvoorstel te komen. We koppelen medewerkers van de gemeente aan onderzoekers van de universiteit en zorgen voor diversiteit in soorten projecten. Denk aan kennisoverdracht, studenten-challenges en de inzet van jonge onderzoekers en studenten. Vervolgens starten in januari 2024 de eerste onderzoeksprojecten.  

Wethouder Esmah Lahlah (Onderwijs): “Natuurlijk lopen er al diverse mooie projecten en samenwerkingsinitiatieven tussen de universiteit en de gemeente. En hoewel hier aansprekende resultaten uitkomen, constateren we dat het vaak gaat om losse en eenmalige projecten die voortkomen uit één-op-één contacten tussen de gemeente en een specifieke vakgroep, expertisegebied of wetenschapper. Zowel de gemeente als de universiteit hebben uitgesproken om een verdieping van de samenwerking wenselijk te vinden en dat geven we nu onder andere vorm in een gezamenlijk langjarig en co-creatief programma. Zo creëren we de wederzijdse betrokkenheid en brengen we de praktijk en wetenschap dichter bij elkaar. Het gaat dus om beleid en vooral uitvoering met impact.” 

Vice-rector magnificus Jantine Schuit van Tilburg University: “Wij zijn heel blij dat we, samen met gemeente Tilburg, kunnen starten met dit onderzoeksprogramma en daarmee onze samenwerking verder verdiepen en  verbreden. De maatschappelijke uitdagingen waar we in onze regio voor staan, worden in dit onderzoeksprogramma vanuit diverse invalshoeken onderzocht. We streven niet alleen naar het vinden van  antwoorden, maar ook naar het maken van maximale bijdrage. Onze Universiteitsbrede Academische Werkplaatsen (Be)sturen op Brede Welvaart, Klimaat & Energie, Inclusieve Arbeidsmarkt en Digital Health & Mental Wellbeing waren hier al mee gestart, maar krijgen via dit programma nog een extra impuls. Ik heb veel vertrouwen in deze versterkte samenwerking en in de maatschappelijk relevante antwoorden en oplossingen die we de komende 5 jaar voor onze regio gaan vinden.”