Besturendag Studium Generale Tilburg University

Subsidiefonds Studium Generale

Studenten(organisaties) kunnen bij dit fonds subsidieaanvragen indienen voor studiereizen en nieuwe activiteiten die vormend zijn op het gebied van wetenschap en samenleving (‘Understanding Society’).

Het Subsidiefonds Studium Generale is verankerd in de doelstellingen van Studium Generale van brede academische vorming.

Criteria

Naast deze inhoudelijke koppeling moeten de aanvragen voldoen aan de volgende criteria:

 • het gaat om studiereizen of nieuwe initiatieven en niet-reguliere activiteiten voor en georganiseerd door studenten van Tilburg University;
 • de aanvragen zijn voorzien van een heldere projectomschrijving, planning en begroting;
 • in de begroting wordt rekeningen gehouden met een post onvoorzien van 5%;
 • van aanvragen door universitaire studentenorganisaties wordt verwacht dat zij middels een verenigingsbalans aantonen dat zij zelf niet over de benodigde middelen beschikken om de voorgenomen activiteit te financieren (dit geldt niet voor studiereizen, zie onder 2);
 • de toekenning heeft een voorwaardelijk karakter; na afloop van de activiteit zal nagegaan worden of de activiteit (grotendeels) volgens planning is verlopen en uitgevoerd. Aan de hand van de realisatie zal de definitieve uitkering vastgesteld worden.

Garantiesubsidie

Alle subsidies zijn garantiesubsidies. Dit houdt in dat het Subsidiefonds Studium Generale de garantie geeft dat de aanvrager een vooraf vastgesteld bedrag aan subsidie krijgt om een tekort op de begroting op te vangen, mits dat verwachte tekort in de begroting daadwerkelijk optreedt. Dit laat je achteraf zien door een afrekening in te dienen. Indien het tekort in de afrekening kleiner is dan verwacht, dan krijg je minder subsidie. Blijkt het tekort hetzelfde of hoger dan verwacht dan krijg je het vooraf toegekende bedrag, mits er aan alle vereisten voldaan is. 

Studiereizen - voorwaarden voor aanvraag

In het kader van brede academische vorming waar Tilburg University op inzet, hebben studiereizen een toegevoegde waarde. 

Kwaliteitseisen studiereis

Een studiereis moet voldoen aan de volgende kwaliteitseisen:

 • Een studiereis dient minimaal drie werkdagen te omvatten om voldoende studiegerelateerde onderdelen te kunnen plannen. Kortdurende excursies worden dus niet in behandeling genomen. Reizen binnen Nederland kunnen ook in aanmerking komen voor subsidie als zij minstens twee werkdagen omvatten.
 • Formuleer een duidelijke onderzoeksvraag. Maak ook duidelijk hoe jullie deze vraag gaan beantwoorden en waarom je daarvoor op reis moet. Geef aan hoe je de deelnemers inhoudelijk aan het werk zet.
 • Meer dan de helft van de dagdelen op werkdagen is ingevuld met studiegerelateerde bezoeken.
 • Verslaglegging, in elk geval in de vorm van een korte rapportage van de verkregen antwoorden op de onderzoeksvraag. Deze kan achteraf meegestuurd worden met de financiële realisatie. Voor een voorbeeldverslag, zie: Voorbeeldverslag studiereis - Subsidiefonds Studium Generale (voorheen: Subsidiefonds Academic Forum).

De volgende acties worden aanbevolen om de reis inhoudelijk tot een succes te maken: 

 • Meeting van de deelnemers voorafgaande aan de reis met een deskundige kenner van de reisbestemming (bij voorkeur wetenschapper(s) van Tilburg University)
 • Deskundige begeleiding door een of meer docenten tijdens de reis
 • Opdrachten in de vorm van een essay of presentatie op onderdelen
Eigen bijdrage en sponsoring

De deelnemer betaalt voor de reis een als redelijk te beschouwen eigen bijdrage. Wat een redelijk bedrag is, is niet precies vast te leggen, want dat hangt af van bestemming, duur en activiteiten van de reis. De beoordeling daarvan is per geval onderwerp van de besluitvorming in het fonds. Wél kunnen natuurlijk sponsoren (en faculteiten en departementen van de universiteit) worden aangeschreven voor een bijdrage aan de studiereis. Dit is vaak mogelijk wanneer men het betreffende bedrijf bezoekt in het land waar men naar toe gaat en een advertentie in de reisgids wordt opgenomen.

Maximale subsidiebedragen

Subsidiëring van studiereizen wordt niet gerelateerd aan het eigen vermogen van een vereniging. Uitgangspunt is de individuele deelnemer.

De maximale subsidie per deelnemer voor reizen binnen Europa is 65 euro; voor reizen binnen Nederland 50 euro; voor reizen buiten Europa geldt een maximum van 110 euro per deelnemer. Alleen aan studenten van Tilburg University wordt subsidie verstrekt.

NB Buiten verblijf en ontbijt wordt er geen subsidie verstrekt voor diners en catering.

Aanvraag indienen

Aangeraden wordt om voor indiening van de definitieve aanvraag een concept voor te leggen aan de secretaris van het Subsidiefonds Studium Generale, Annelieke Koster.

Gegevens aanvraag

De aanvraag voor subsidiëring van een studiereis omvat de volgende gegevens:

 • aanbiedingsbrief met de motivatie voor de keuze van de bestemming;
 • onderzoeksvraag ;
 • reisprogramma uitgewerkt in dagdelen;
 • een begroting met toelichting; hou daarbij rekening met 5% onvoorziene kosten;
 • deelnemerslijst met SNR-nummers;
 • IBANnummer, naam, adres, aan te vragen bedrag;
 • coronaparagraaf: geef aan welke maatregelen jullie nemen om eventuele besmettingen binnen het reisgezelschap -of bij derden door het contact met de groep- te voorkomen.  Geef bovendien aan wat het plan B is op het moment dat de situatie toch weer verslechterd.

Overige aanvragen omvatten minstens de volgende gegevens:

 • aanbiedingsbrief met de motivatie voor de aanvraag;
 • omschrijving van de activiteit (wat, wie, waar, wanneer, waarom);
 • planning;
 • een begroting met toelichting; houd daarbij rekening met 5% onvoorziene kosten;
 • IBANnummer, naam, adres, aan te vragen bedrag.
Inleveren aanvraag en deadlines

Lever de definitieve aanvraag digitaal per e-mail aan bij de secretaris.

Vier maal per jaar is er een subsidieronde: in oktober, februari (2x) en juni. 

De eerstvolgende deadline voor het indienen van subsidieverzoeken is: 24 oktober.

Neem als je een studiereis aan het voorbereiden bent of voor eventuele andere subsidieverzoeken contact op met de secretaris van het Subsidiefonds Studium Generale, Annelieke Koster.

Uitbetaling

Uitbetaling geschiedt in beginsel achteraf, na indiening van een realisatie van uitgaven en inkomsten. (Let erop dat de realisatie dezelfde opbouw heeft als de begroting van de subsidie-aanvraag). Wil men eerder over (een deel van) het toegekende bedrag beschikken, dan kan men een voorschot aanvragen.

De beheerscommissie van het Subsidiefonds bestaat uit vijf studenten en drie medewerkers van Tilburg University. 

Subsidiecommissie - Academisch jaar 2021-2022
Morag Goodwin (voorzitter) Hoogleraar Tilburg Law School
Annelieke Koster (secretaris) Studium Generale
Carrie Grootaers Academic Services
Ayleen Bogaerd Student
Tom van Dijk Student
Niels van Ham Student
Daan van Os Student

Josse Wannet

Student