Besturendag Studium Generale Tilburg University

Subsidiefonds Studium Generale

Studenten(organisaties) kunnen bij dit fonds subsidieaanvragen indienen voor studiereizen en nieuwe activiteiten die vormend zijn op het gebied van wetenschap en samenleving (‘Understanding Society’).

Het Subsidiefonds Studium Generale is verankerd in de doelstellingen van Studium Generale van brede academische vorming.

Criteria

Naast deze inhoudelijke koppeling moeten de aanvragen voldoen aan de volgende criteria:

  • het gaat om studiereizen of nieuwe initiatieven en niet-reguliere activiteiten voor en georganiseerd door studenten van Tilburg University;
  • de aanvragen zijn voorzien van een heldere projectomschrijving, planning en begroting;
  • in de begroting wordt rekeningen gehouden met een post onvoorzien van 5%;
  • van aanvragen door universitaire studentenorganisaties wordt verwacht dat zij middels een verenigingsbalans aantonen dat zij zelf niet over de benodigde middelen beschikken om de voorgenomen activiteit te financieren (dit geldt niet voor studiereizen, zie onder 2);
  • de toekenning heeft een voorwaardelijk karakter; na afloop van de activiteit zal nagegaan worden of de activiteit (grotendeels) volgens planning is verlopen en uitgevoerd. Aan de hand van de realisatie zal de definitieve uitkering vastgesteld worden.

Garantiesubsidie

Alle subsidies zijn garantiesubsidies. Dit houdt in dat het Subsidiefonds Studium Generale de garantie geeft dat de aanvrager een vooraf vastgesteld bedrag aan subsidie krijgt om een tekort op de begroting op te vangen, mits dat verwachte tekort in de begroting daadwerkelijk optreedt. Dit laat je achteraf zien door een afrekening in te dienen. Indien het tekort in de afrekening kleiner is dan verwacht, dan krijg je minder subsidie. Blijkt het tekort hetzelfde of hoger dan verwacht dan krijg je het vooraf toegekende bedrag, mits er aan alle vereisten voldaan is. 

Studiereizen - voorwaarden voor aanvraag

In het kader van brede academische vorming waar Tilburg University op inzet, hebben studiereizen een toegevoegde waarde. 

Kwaliteitseisen studiereis
Eigen bijdrage en sponsoring
Maximale subsidiebedragen

Aanvraag indienen

Aangeraden wordt om voor indiening van de definitieve aanvraag een concept voor te leggen aan de secretaris van het Subsidiefonds Studium Generale, Annelieke Koster.

Gegevens aanvraag
Inleveren aanvraag en deadlines
Uitbetaling

De beheerscommissie van het Subsidiefonds bestaat uit vijf studenten en drie medewerkers van Tilburg University. 

Subsidiecommissie - Academisch jaar 2021-2022