Students Tilburg University

Subsidiefonds Studium Generale

Studenten(organisaties) kunnen bij dit fonds subsidieaanvragen indienen voor activiteiten die vormend zijn op het gebied van wetenschap en samenleving (‘Understanding Society’).

Het Subsidiefonds Studium Generale is verankerd in de doelstellingen van Studium Generale van brede academische vorming.

Criteria
Garantiesubsidie

Studiereizen - voorwaarden voor aanvraag

In het kader van brede academische vorming waar Tilburg University op inzet, hebben studiereizen een toegevoegde waarde. Studiereizen verruimen je blik. Jaarlijks gaan zo’n 500 studenten op studiereis en zo dragen zij op hun manier ook bij aan het internationale karakter van de universiteit.

Kwaliteitseisen studiereis
Eigen bijdrage en sponsoring
Maximale subsidiebedragen

Aanvraag indienen

Aangeraden wordt om voor indiening van de definitieve aanvraag een concept voor te leggen aan de secretaris van het Subsidiefonds Studium Generale, Annelieke Koster.

Zij kan de nodige adviezen geven over de invulling van de reis. 

Gegevens aanvraag

De aanvraag omvat de volgende gegevens:

  • aanbiedingsbrief met de motivatie voor de keuze van de bestemming  (+naam, adres, giro- of banknummer, aan te vragen bedrag)
  • onderzoeksvraag op basis van culturele vergelijking
  • reisprogramma uitgewerkt in dagdelen
  • een begroting met toelichting; hou daarbij rekening met 5% onvoorziene kosten
  • deelnemerslijst met SNR-nummers

  Inleveren aanvraag en deadlines

  Lever de definitieve aanvraag digitaal per e-mail aan bij de secretaris, èn als print (in achtvoud) bij het secretariaat van het Subsidiefonds (Studium Generale), kamer K 1101 (Koppmans Building). 

  Subsidierondes

  Vier maal per jaar is er een subsidieronde: in oktober, februari (2x) en juni. 

  Subsidieronde Uiterste inleverdatum aanvraag
  Februari 2020 3 februari 2020
  Mei/juni 2020 uitgesteld tot nader order ivm corona
  Oktober 2020

  uitgesteld tot nader order ivm corona

  Uitbetaling

  Uitbetaling geschiedt in beginsel achteraf, na indiening van een realisatie van uitgaven en inkomsten. (Let erop dat de realisatie dezelfde opbouw heeft als de begroting van de subsidie-aanvraag). Wil men eerder over (een deel van) het toegekende bedrag beschikken, dan kan men een voorschot aanvragen.

  Subsidiecommissie - Academisch jaar 2019-2020

  De beheerscommissie van het Subsidiefonds bestaat uit vijf studenten en drie medewerkers van Tilburg University. 

  Morag Goodwin (voorzitter) Hoogleraar TLS
  Annelieke Koster (secretaris) Studium Generale
  Carrie Grootaers Academic Services
  Jelle Kanters Student
  Anouk Keiren Student
  Daan van Os Student
  Anouk Smits Student

  Vacature

  Student

  De commissie komt vier keer per jaar bij elkaar om de aanvragen af te handelen: in oktober, februari (2x) en juni.