Silhouet foto Miguel Bruna on Unsplash

Omgangsvormen: nadere uitwerking en richtlijnen

In welke situaties kan je met het thema Omgangsvormen te maken krijgen? Waar vind je nadere uitwerkingen en richtlijnen?

Studentenverenigingen tijdens kennismakingstijd en andere activiteiten

Tilburg University vindt het belangrijk dat studenten actief deelnemen aan het studentenleven. Lidmaatschap van een studentenvereniging of studievereniging kan bijdragen aan jouw sociale en maatschappelijke ontwikkeling. Voorwaarde daarvoor is een veilige en eigentijdse invulling van de kennismakingstijd en andere activiteiten. In de Gedragscode promotie en kennismakingstijd van de studentenverenigingen te Tilburg zijn hierover afspraken gemaakt. Tilburg University verwacht van alle studentenverenigingen en studieverenigingen dat zij aandacht besteden aan het respectvol omgaan met anderen tijdens alle door hen georganiseerde activiteiten.


Vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling

Het is mogelijk dat je een vermoeden hebt van huiselijk geweld of kindermishandeling. Maak dit bespreekbaar met de persoon in kwestie, of neem contact op met de studentenpsycholoog of een vertrouwenspersoon. In sommige gevallen moeten wij in het kader van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling een melding doen bij Veilig Thuis. Deze afweging wordt gemaakt door de studentenpsycholoog of vertrouwenspersoon.

 

Klachtenregeling ongewenst gedrag

Ongewenst gedrag waaronder (seksuele) intimidatie, agressie, geweld en discriminatie is niet toegestaan. Gebeurt het toch? Neem dan contact op met één van de vertrouwenspersonen die fungeren als eerste aanspreekpunt. Ook kun je hierover een klacht indienen bij de klachtencommissie ongewenst gedrag. De vertrouwenspersoon kan je hierbij ondersteunen.

De klachtenregeling richt zich op de behandeling van klachten over de volgende vormen van ongewenst gedrag:

  • Directe of indirecte ongewenste uitlatingen of handelingen, die tot uiting komen in verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag jegens een persoon, wat door deze als ongewenst en ongewild wordt ervaren en een inbreuk vormt op diens integriteit, op een zodanige manier dat dit leidt tot psychosociale (arbeids- of studie)belasting waaronder te verstaan (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie en geweld en pesten onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het verrichten van studie of arbeid.
  • Seksuele intimidatie: enige vorm van verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd.
  • Discriminatie: het behandelen van een medewerker, student of gast op een andere wijze dan een ander in een vergelijkbare situatie wordt, is of zou worden behandeld op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, homo- of heteroseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, leeftijd, handicap of chronische ziekte of op welke grond dan ook als bedoeld in artikel 1 van de Grondwet.
  • Agressie en geweld: voorvallen waarbij een medewerker, student of gast psychisch of fysiek wordt lastig gevallen, bedreigd of aangevallen onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het verrichten van arbeid of met de studie.
  • Pesten: alle vormen van intimiderend gedrag met een structureel karakter, van één of meerdere medewerkers (collega’s, leidinggevenden) of studenten gericht tegen een medewerker of student of een groep van medewerkers of studenten.

Meer informatie over de klachtenprocedure is te vinden via: Klachtenregeling ongewenst gedrag.

Officiële klachten moeten schriftelijk worden ingediend bij de klachtencommissie ongewenst gedrag. De commissie onderzoekt de klacht en adviseert het College van Bestuur. Klachten kunnen (onder vermelding van persoonlijk en vertrouwelijk op de envelop) worden ingediend bij:

Tilburg University
Klachtencommissie ongewenst gedrag t.a.v. de secretaris
Kamer C125
Postbus 90153
5000 LE Tilburg