We ontvangen graag je feedback.

Koppelen van NSE resultaten

**English below**

Tilburg University wil de resultaten van de NSE voor verdiepend onderzoek koppelen aan gegevens uit de eigen administratie. Deze koppeling vindt plaats via het e-mail adres van de student(e). Als je hiervoor toestemming geeft, beschikt Tilburg University over meer relevante gegevens die kunnen helpen bij het verder verbeteren van de onderwijskwaliteit. De resultaten van dergelijk verdiepend onderzoek worden op geaggregeerd niveau gepresenteerd en zullen nooit herleidbaar zijn tot personen. Hieronder volgt meer informatie over de persoonsgegevens die worden gekoppeld, met welk doel dit gebeurt en welke voorwaarden er gelden.

Gegevens die worden gekoppeld

Door een wijziging in de Wet Hoger Onderwijs (WHW) in maart 2020 is bepaald dat bepaalde studentgegevens onder de wettelijke grondslag door bekostigde instellingen aangeleverd moeten worden (dus zonder toestemming), zodat de uitvoerder van de NSE alle studenten kan benaderen voor deelname aan de NSE. Het betreft gegevens over de opleiding (naam/code en voltijd/deeltijd), het studiejaar (eerstejaars of hoger), het type student (regulier, post-master of premaster), het e-mail adres van de instelling en de voorkeurstaal. Deelname van studenten aan de enquête is vrijwillig en studenten kiezen dus zelf of hun respons anoniem verwerkt wordt of tot de persoon herleidbaar wordt teruggekoppeld aan de onderwijsinstelling waar de student staat ingeschreven.

Indien je toestemming geeft om jouw antwoorden in de NSE via jouw e-mail adres te koppelen aan gegevens uit de administratie van Tilburg University (Osiris), dan worden de volgende persoonsgegevens gekoppeld:

  1. Geslacht
  2. Nationale of internationale student
  3. Track, specialisatie of leerroute binnen hoofdopleiding

Enkel voor de uitnodiging tot deelname, het verloten van de prijzen en de koppeling van bovengenoemde achtergrondgegevens (indien je toestemming geeft) wordt het e-mail adres gebruikt. Dit e-mail adres zal niet terugkomen in de databestanden die voor het verdiepend onderzoek worden gebruikt.

Doel

De doelstelling van de koppeling van de NSE resultaten aan de hierboven genoemde persoonsgegevens, is om verdiepend onderzoek te kunnen uitvoeren ten behoeve van het evalueren, monitoren en verbeteren van het onderwijs(beleid) van Tilburg University en van gerelateerde diensten. Inzicht in de verschillen in studenttevredenheid tussen mannen en vrouwen, nationale en internationale studenten en tussen de studenten van verschillende tracks binnen een opleiding is nodig om in te kunnen spelen op de wensen van specifieke groepen studenten.

Verwerking en rapportage

Op individueel niveau worden de NSE resultaten en de gekoppelde achtergrondgegevens enkel verwerkt door de marktonderzoeker van de divisie Marketing & Communication van Tilburg University. Opleidingen en docenten ontvangen alleen terugkoppeling op groepsniveau. Analyse en rapportage vinden dus enkel plaats op geaggregeerd niveau en resultaten zullen nooit herleidbaar zijn tot personen.

Bewaartermijn

Na de koppeling van de achtergrondgegevens aan de antwoorden en het verloten van de prijzen onder de deelnemers aan de NSE, wordt het koppelbestand vernietigd en worden de variabelen ‘e-mail adres’ en ‘enquête ID’ verwijderd uit het databestand. Dit gebeurt uiterlijk op 16 oktober 2023. Dit is vier maanden na de Slotbijeenkomst van de NSE 2023, die plaatsvindt op 14 juni 2023.

Beveiliging

Tilburg University treft passende organisatorische en technische maatregelen om te waarborgen dat de persoonsgegevens waarvoor zij verantwoordelijk is, niet onrechtmatig worden verwerkt. Zo verstuurt Tilburg University geen persoonsgegevens via een onbeveiligde lijn en monitoren wij onze ICT-voorzieningen voortdurend op beveiligingsincidenten. Binnen Tilburg University is er een Computer Emergency Response Team (CERT) dat alle beveiligingsincidenten afhandelt (e-mail: cert@tilburguniversity.edu).

Contactgegevens en privacybeleid Tilburg University

Tilburg University is verwerkingsverantwoordelijke voor de koppeling van de NSE resultaten aan de genoemde achtergrondgegevens. Voor de contactgegevens van Tilburg University, informatie over hoe je als student(e) jouw toestemming later nog kunt intrekken en informatie over waar je bij vragen/klachten terecht kunt, wordt verwezen naar het privacy statement van Tilburg University.

------------------------------------------------------------------------------------------------
Connecting NSE results

Tilburg University wants to connect the results of the NSE with data from its own administration for in-depth research. This connection is realized via the e-mail address of the student. If you give your permission for this, Tilburg University will have more relevant data at its disposal, that can help to further improve the quality of education. The results of such in-depth research are presented on an aggregated level and can never be traced back to individuals. Below is more information about the personal data that will be connected, the objective of this and the conditions that apply.

Data that are connected

Due to an amendment to the Higher Education Act (WHW) in March 2020, it is determined that certain student data must be provided by funded institutions under the legal basis (i.e. without permission), so that the executor of the NSE can approach all students for participation in the NSE. It concerns data about the program (name/code and full-time / part-time), the study year (first year or higher), the type of student (regular, post-master or pre-master), the e-mail address of the institution and the preferred language. Participation of students in the survey is voluntary and students can choose whether their answers are processed anonymously or will be fed back to the educational institution where the student is enrolled, traceable to the individual.

If you give permission to connect your answers in the NSE with data from the administration of Tilburg University (Osiris) via your e-mail address, the following personal data will be connected:

1.            Gender
2.            National or international student
3.            Track, specialization or learning route within main program

The e-mail address will only be used for the invitation to participate, the raffling of the prizes and the connection of the background data that are mentioned above (if you give permission). This e-mail address will not be included in the data files used for the in-depth research.

Purpose limitation

The purpose of connecting the NSE results with the personal data mentioned above is to conduct in-depth research for the purpose of evaluating, monitoring and improving Tilburg University's education (policy) and related services. Insight into the differences in student satisfaction between men and women, national and international students and between students of different tracks within a program is necessary to be able to respond to the wishes of specific groups of students.

Processing and reporting

On an individual level, the NSE results and the connected background data are only processed by the market researcher of Tilburg University's Marketing & Communication division. Schools and lecturers only receive feedback at group level. Analysis and reporting therefore only take place on an aggregated level and results will never be traceable to individuals.

Retention period

After connecting the background data to the answers and raffling the prizes among the NSE participants, the connection file will be destroyed and the variables 'e-mail address' and 'Survey ID' will be removed from the database. This will happen no later than October 16, 2023. This is four months after the final meeting of the NSE 2023, which takes place on June 14, 2023.

Security

Tilburg University shall take appropriate organizational and technical measures to ensure that the personal data for which it is responsible is not processed unlawfully. For example, Tilburg University does not send personal data via an unsecured line and we continually monitor our ICT facilities for security incidents. Within Tilburg University, there is a Computer Emergency Response Team (CERT) that handles all security incidents (e-mail: cert@tilburguniversity.edu).

Contact details and privacy policy Tilburg University

Tilburg University is responsible for connecting the NSE results with the background data mentioned above. For the contact details of Tilburg University, information on how you as a student can later revoke your permission and information on where you can ask your questions or file your complaints, please see the privacy statement of Tilburg University.