Verbreding en verdieping

Subsidiefonds Academic Forum

1 Algemeen

Het Subsidiefonds Academic Forum is verankerd in de doelstellingen van Academic Forum van brede academische vorming. Studenten(organisaties) kunnen bij dit fonds subsidieaanvragen indienen voor activiteiten die vormend zijn op het gebied van wetenschap en samenleving (‘Understanding Society’).

Naast deze inhoudelijke koppeling moeten de aanvragen voldoen aan de volgende criteria:

 • het gaat om nieuwe initiatieven en niet-reguliere activiteiten voor en georganiseerd door studenten van Tilburg University (symposia, lezingen, debatten, workshops);
 • de aanvragen zijn voorzien van een heldere projectomschrijving, planning en begroting;
 • van aanvragen door universitaire studentenorganisaties wordt verwacht dat zij middels een verenigingsbalans aantonen dat zij zelf niet over de benodigde middelen beschikken om de voorgenomen activiteit te financieren (dit geldt niet voor studiereizen, zie onder 2);
 • de toekenning heeft een voorwaardelijk karakter; na afloop van de activiteit zal nagegaan worden of de activiteit (grotendeels) volgens planning is verlopen en uitgevoerd. Aan de hand van de realisatie zal de definitieve uitkering vastgesteld worden.

De beheerscommissie van het Subsidiefonds bestaat uit vijf studenten en drie medewerkers van Tilburg University. Luc Jeurissen van Academic Forum is aanspreekpunt en secretaris van het fonds. Voorzitter is Morag Goodwin (hoogleraar TLS). De commissie komt vier keer per jaar bij elkaar om de aanvragen af te handelen: in oktober, februari (2x) en juni.

Aangeraden wordt de aanvraag twee weken voor de vergadering in te dienen bij het secretariaat van het Subsidiefonds (zie: 3. Aanvraag indienen). Vier maal per jaar is er een subsidieronde. De eerstvolgende  ronde is:

 • 28 mei 2019
  Uiterste inleverdatum voor aanvragen is 15 mei 2019.

Maak ook gebruik van de mogelijkheid om de secretaris vóór de behandeling in de vergadering te raadplegen over de haalbaarheid van de aanvraag.

2 Studiereizen

De subsidieverstrekking aan studiereizen is onderdeel van de vormende functie van Academic Forum binnen het domein Cultural Diversity. Studiereizen dragen bij aan internationalisering van het studentenverkeer door het verkennen en ontdekken van wat er in andere landen en culturen te zien is. In het kader van brede academische vorming waar Tilburg University op inzet, hebben studiereizen een toegevoegde waarde. Dat geldt voor reizen als op zichzelf staande ervaring, maar in zekere mate ook als verlaging van de drempel om op exchange of degree seeking naar elders te gaan.  Jaarlijks gaan zo’n 500 studenten op studiereis en dragen op hun manier ook bij aan het internationale karakter van de universiteit.

Internationale ervaring van een studiereis kan op vier niveaus concreet gemaakt worden:

 • Studentniveau: contacten met studenten elders zijn vaak een uitstekende bron van kennis over verschillen in studiebenadering. Aanmoediging verdient dan ook dat de deelnemers ontvangen worden door een delegatie van een zusterinstelling.
 • Universitair niveau: onze universiteit kent een groot aantal partner- universiteiten waarvan aangenomen mag worden dat ze openstaan voor bezoek van Tilburgse studenten.
 • Bedrijfsniveau: traditioneel bezoeken studenten bedrijven die op hun vakgebied interessant zijn. Hierbij horen ook maatschappelijke en politieke instellingen (parlement).
 • Cultureel niveau: leren begrijpen van andere (bedrijfs)culturen en bezoek aan bezienswaardigheden, musea, maatschappelijke en culturele instellingen.

2.1 Kwaliteitseisen studiereis

Een studiereis dient minimaal drie werkdagen te omvatten om voldoende studiegerelateerde onderdelen te kunnen plannen. Kortdurende excursies worden dus niet in behandeling genomen. Een subsidie-aanvraag getuigt voorts van voldoende inzet om te begrijpen hoe specifieke culturele kenmerken invloed hebben op bedrijfsniveau en de inrichting van de maatschappij. Eventueel kan Academic Forum hiertoe modellen aanreiken.
Geef ook duidelijk aan hoe je de deelnemers inhoudelijk aan het werk zet.

De volgende acties worden aanbevolen om de reis inhoudelijk tot een succes te maken: 

 • Meeting van de deelnemers voorafgaande aan de reis met een deskundige kenner van de reisbestemming (bij voorkeur wetenschappers van TiU)
 • Deskundige begeleiding door een of meer docenten tijdens de reis
 • Opdrachten in de vorm van een essay of presentatie op onderdelen
 • Meer dan de helft van de dagdelen op werkdagen is ingevuld met studiegerelateerde bezoeken
 • Verslaglegging, in elk geval in de vorm van een korte rapportage van de verkregen antwoorden op de onderzoeksvraag. Deze kan achteraf meegestuurd worden met de financiele realisatie. Voor een voorbeeldverslag, zie:

2.2 Eigen bijdrage en Sponsoring

De deelnemer betaalt voor de reis een als redelijk te beschouwen eigen bijdrage. Wat een redelijk bedrag is, is niet precies vast te leggen, want dat hangt af van bestemming, duur en activiteiten van de reis. De beoordeling daarvan is per geval onderwerp van de besluitvorming in het fonds. Wél kunnen natuurlijk sponsoren (en faculteiten en departementen van de universiteit) worden aangeschreven voor een bijdrage aan de studiereis. Dit is vaak mogelijk wanneer men het betreffende bedrijf bezoekt in het land waar men naar toe gaat en een advertentie in de reisgids wordt opgenomen.

2.3 Maximale Subsidiebedragen

Subsidiëring van studiereizen wordt niet gerelateerd aan het eigen vermogen van een vereniging. Uitgangspunt is de individuele deelnemer.

De maximale subsidie per deelnemer voor reizen binnen Europa is 65 euro; voor reizen buiten Europa geldt een maximum van 110 euro per deelnemer. Alleen aan studenten van Tilburg University wordt subsidie verstrekt.

NB Buiten verblijf en ontbijt wordt er geen subsidie verstrekt voor diners en catering.

3. Aanvraag indienen

Vier maal per jaar is er een subsidieronde: in oktober, februari (2x) en juni. Aangeraden wordt om voor indiening van de definitieve aanvraag een concept voor te leggen aan de secretaris van het Subsidiefonds en medewerker Academic Forum, Luc Jeurissen. Hij kan de nodige adviezen geven over de invulling van de reis.  De eerstvolgende ronde is:

 • 28 mei 2019
  Uiterste inleverdatum voor aanvragen is 15 mei 2019.

De aanvraag omvat de volgende gegevens:

  • aanbiedingsbrief met de motivatie voor de keuze van de bestemming  (+naam, adres, giro- of banknummer, aan te vragen bedrag)
  • onderzoeksvraag op basis van culturele vergelijking
  • reisprogramma uitgewerkt in dagdelen
  • een begroting met toelichting; hou daarbij rekening met 5% onvoorziene kosten
  • deelnemerslijst met SNR-nummers

  Lever de definitieve aanvraag zo mogelijk in achtvoud in bij het secretariaat van het Subsidiefonds (Academic Forum), kamer T 125 (Tias Building). 

  3.1  Uitbetaling

  Uitbetaling geschiedt in beginsel achteraf, na indiening van een realisatie van uitgaven en inkomsten. (Let erop dat de realisatie dezelfde opbouw heeft als de begroting van de subsidie-aanvraag). Wil men eerder over (een deel van) het toegekende bedrag beschikken, dan kan men een voorschot aanvragen.

  4. Subsidiecommissie - Academisch jaar 2018-2019

  Medewerkers - Tilburg University

  Morag Goodwin, voorzitter (hoogleraar TLS)

  image Morag Goodwin

  Luc Jeurissen, secretaris Academic Forum)

  Carrie Grootaers (Academic Services)

  Luc Jeurissen, secretaris Carrie Grootaers

  Studenten - Tilburg University

  • Simone van Alphen
  • Jelle Kanters
  • Fleur Kelders
  • Remy van Loon
  • Anouk Smits