Students Tilburg University

SPSS: Interne consistentie - Cronbach's alpha

De betrouwbaarheid van een schaal die uit verschillende items bestaat kan worden geanalyseerd met behulp van Cronbach's alpha. Om de betrouwbaarheid van een schaal te meten die uit een aantal items bestaat wordt vaak de betrouwbaarheidscoëfficiënt -alpha- van Cronbach gebruikt. Dit is een maat voor de de interne consistentie van de schaal, wanneer die gerepresenteerd zou worden door een ongewogen schaalscore.

Belangrijk hierbij is dat de samenstellende items alle betrekking hebben op één enkel concept (ze moeten eendimensionaal zijn), zodat met de somscore één onderliggend construct wordt gemeten. Daarnaast moet de codering van de items consistent zijn. Dezelfde score moet bij alle items hetzelfde betekenen. Als de items bijvoorbeeld de antwoordalternatieven 1 t/m 5 bevatten, waarbij 1 "helemaal mee oneens" en 5 "helemaal mee eens" betekent, moet een score 5 op alle items ook een hoge score op het onderliggende construct betekenen. Als dit bij sommige items niet het geval is, moeten die items gespiegeld worden. Het antwoord 1 moet het antwoord 5 worden, 2 moet 4 worden, enz. Gebruik hiervoor de optie in SPSS.

Meer informatie hierover is te vinden in het boek van de Vocht, paragraaf 5.3 en in het SPSS dictaat, blz.73.

Betrouwbaarheidscoëfficiënt

Van de somscore kan de betrouwbaarheidscoëfficiënt (Cronbach's alpha) berekend worden. Deze wordt ook wel de coëfficiënt van interne consistentie genoemd. Hoge waarden (>.80) wijzen op een hoge betrouwbaarheid of hoge interne consistentie. Dit betekent dat samenstellende items nagenoeg hetzelfde concept meten. Waarden < .50 wijzen op onvoldoende betrouwbaarheid. Over het algemeen wordt een schaal met een waarde van >.70 gezien als betrouwbaar.

Met behulp van de betrouwbaarheidsanalyse in SPSS kan tevens bekeken worden of het weglaten van een item de alpha (en dus de betrouwbaarheid) doet toenemen. De procedure voor de berekening van de interne consistentie vind je onder .

Meer informatie over betrouwbaarheidsanalyse, ook over de uitvoering hiervan in SPSS, vind je in hoofdstuk 11 van de Heus.

Indien je een voorbeeld wilt zien van een betrouwbaarheidsanalyse, open dan de tutorial en de bijbehorende SPSS-databestanden altruism.sav en com.sav