Experts & Expertise

Zoek experts

Welke onderzoeker of wetenschapper zoekt u?

Zoek ook in ondersteunend personeel


Zoek expertise

Voor welke expertise zoekt u onderzoekers of wetenschappers?


Your photograph

prof. dr. I.N. (Ianika) Tzankova

Hoogleraar 

Tilburg Law School
Department of Private Law

Expertise

In 2007 promoveerde ik op de onderwerpen "Toegang tot het recht bij
massaschade" en "Strooischade. Een verkennend onderzoek naar een nieuw
rechtsfenomeen", aan de Universiteit van Tilburg.

Er is sprake van massaschade als een grote groep schade lijdt door toedoen
van een of een beperkt aantal veroorzakers. Waar massaschade vroeger vooral het gevolg was van natuurgeweld of stammenstrijd, wordt zij tegenwoordig veroorzaakt door een ander soort menselijk handelen. Dat houdt verband met economische vooruitgang en wereldwijde economie. Deze nieuwe vorm van massaschade kan verschillende vormen aannemen. Denk aan rampen (Bijlmer, Enschede, het gifschip Probo Koala), aan kartelafspraken (zoals bij de bauwfraudezaak ofhet bierkartel), aan financiële wanpraktijken (faillissement levensverzekeraar Vie d'Or, Enron), gebrekkige bouwconstructies (kadetrap in Utrecht, Bos en Lommer-plein), gebrekkige voorlichting over financiële producten (World Online, Dexia, de zgn. woekerpolissen-claims) of aan zgn. sluipende schades (vaak door medische producten en milieuschade).

Massaschade en collectieve acties staan volop in de belangstelling. Europa beschikt vooralsnog niet over een adequaat mechanisme om met grensoverschrijdende massaschade om te gaan. Wel zijn er op Europees niveau verschillende initiatieven om een regeling voor massaschade te introduceren op het terrein van het
mededingingsrecht- en het consumentenrecht. Dit blijkt niet eenvoudig te
zijn. Enerzijds omdat het onderwerp collectieve acties complex en
politiekgevoelig is, anderzijds omdat de meeste Europese landen net een
eigen regeling voor de afwikkeling van massaschade hebben geïntroduceerd of
op een korte termijn beogen te introduceren. De nationale regelingen zijn
uiteenlopend. Dat en het feit dat men in Europa "Amerikaanse toestanden"
vreest, bemoeilijkt het regelgevings- en harmonisatieproces.

Hoewel de verbetering van de Nederlandse collectieve actie-regeling de
aandacht zal blijven vragen, zal mijn onderzoek zich de komende tijd vooral
richten op de vraag hoe de hiervoor geschetste obstakels weggenomen kunnen
worden en hoe de toegang tot het recht bij Europese massaschade kan worden vergroot voor bedrijven en particulieren. Studenten die een bijdrage aan het onderzoek
willen leveren, kunnen dat doen in het kader van een scriptieopdracht. Zij
kunnen zich melden bij een van mijn collega's Karlijn van Doorn of Bart
Sujecki
.

In de Media:

Interview in Expertise Magazine december 2007:
Nederlands model voor afwikkeling massaschade zou voorbeeld kunnen zijn voor rest van EU. (Nederlandse tekst)
The Dutch approach to the resolution of mass disputes could be an example for the rest of Europe. (English text)

Keywords

Belangrijkste publicaties

  • I.N. Tzankova, Toegang tot het recht bij massaschade, (dissertatie Tilburg) 2007, Kluwer, Serie Recht & Praktijk, nr. 150. [Meer Informatie]
  • Tzankova, I.N. (2005). Strooischade: Een verkennend onderzoek naar een nieuw rechtsfenomeen (Allen Overy Onderzoeksreeks). Den Haag: SDU.
  • Asser, W.D.H., Vranken, J.B.M., Groen, H.A., & Tzankova, I.N. (2006). Uitgebalanceerd. Eindrapport Fundamentele herbezinning Nederlands burgerlijk procesrecht. Den Haag: Ministerie van Justitie.

Klik hier voor een publicatielijst in PDF PDF

Laatst bewerkt: 30 juni 2014