New Common - elbow bump

Mens- en maatschappij experts onderzoeken de weg vooruit

Lopend onderzoek over de gevolgen van de coronacrisis

Tilburg University is betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten over de impact van de coronacrisis op de samenleving. Welke gevolgen heeft de anderhalvemetermaatregel op onze sociale contacten, onze mentale gezondheid, ons werk en de economie? Hoe komen we de crisis zo goed mogelijk te boven? Als universiteit van mens- en maatschappijwetenschappen zetten we onderzoek en expertise in om naar antwoorden te zoeken.


Invloed op gedrag

 • Voorwaarden voor Covid-19 mobiele apps: Een feature-level onderzoek naar gebruikersacceptatie op basis van inzichten uit Zuid-Korea en Canada toegepast in Nederland 
  Dr. Ashley Metz (Tilburg School of Social and Behavioral Sciences, TSB)
  Het onderzoek zal laten zien welke voorkeuren en meningen men in Nederland heeft over de ingebruikneming van Covid-apps. Er zijn aanwijzingen dat burgers in Zuid-Korea eerder geneigd zijn de overheidsmaatregelen die genomen zijn om de volksgezondheid te bevorderen, te accepteren en dat ze meer openstaan ​​voor toezicht. Dat heeft een snelle implementatie van mobiele apps mogelijk gemaakt, hoewel andere factoren ook een rol spelen. De onderzoekers verwachten dat het project aan het licht brengt welke voorkeuren er in Nederland leven, en dat die zelfs binnen Nederland kunnen verschillen.
 • Gevolgen van restrictieve maatregelen door COVID-19 uitbraak op eenzaamheid en sociale behoeften van bewoners, naasten en vrijwilligers in verpleeghuizen
  Dr. L.C. van Boekel MSc (Tilburg School of Social and Behavioral Sciences, TSB)
  Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in ervaren eenzaamheid en sociale behoeften van bewoners, naasten en vrijwilligers in de verpleeghuiszorg vanwege restrictieve maatregelen rondom COVID-19. Ook wordt naar hun veerkracht gekeken en vervolgens naar manieren om de mogelijke negatieve gevolgen te minimaliseren.
 • Leidt de corona crisis tot een slechtere werkrelatie tussen behandelaren en kwetsbare gezinnen?
  Dr. A. Lange en prof. dr. Ron Scholte (Tilburg School of Social and Behavioral Sciences, TSB)
  De centrale vraag van dit project is in hoeverre de corona crisis invloed heeft op de kwaliteit van de alliantie tussen de behandelaar en de ouders in kwetsbare gezinnen. Hiervoor zal gebruik gemaakt worden van reeds beschikbare data (>1000 cliënten): maandelijkse alliantie metingen binnen Multisysteem Therapie (MST). Dit project zal de gemiddelde alliantie en alliantievorming van cliënten voor en tijdens de crisis met elkaar vergelijken. Ook zal gekeken worden naar subgroepen o.a. wat betreft gezinsproblematiek. (In samenwerking met Psychotherapeutisch Centrum De Viersprong)
 • Behoeftepeiling psychosociale – en praktische hulp voor door Corona getroffen burgers, mantelzorgers en nabestaanden in Noord-Brabant
  Dr. M. Cloin (TSB)
  Er is  nog weinig bekend over de specifieke behoeften van mensen die zelf ziek zijn geworden of een naasten zijn verloren aan COVID-19. Uit bevindingen van de patiëntenvereniging IC Connect (FCIC) en signalen die binnenkomen bij Slachtofferhulp blijkt een grote behoefte aan nazorg onder door Corona getroffen burgers, partners (families) mantelzorgers en nabestaanden. Dit project is gericht op het in kaart brengen van de behoeften en wensen in inhoud en vorm van psychosociale – en praktische hulp voor genoemde doelgroepen en het organiseren en inzetten van het passend hulpaanbod hierbij. (In samenwerking met GGD West-Brabant, GGZ Breburg, Instituut Maatschappelijk Werk Tilburg, Schoolmaatschappelijk Werk, Reinier van Arkel Groep, Slachtofferhulp Nederland, Landelijk Bureau LOS)
 • Child, Conflict & Crisis: a comparative study across the globe on the impact of COVID-19 containment measures on family life
  Prof. dr. H.J.A. van Bakel (TSB)
  De COVID-19-pandemie heeft het gezinsleven drastisch veranderd door het werken op afstand, sluiting van scholen/kinderopvang en sociale isolatiemaatregelen. Er is niets bekend over effecten van beperkende overheidsmaatregelen op het gezin. Dit unieke project onderzoekt en vergelijkt de effecten van COVID-19-beperkingen op gedrag van ouders en de rol van individuele, gezins- en contextuele factoren in 40 westerse en niet-westerse landen. Het biedt inzicht in factoren die negatieve gevolgen voor het gezin verminderen of versterken (veerkracht, conflict en geweld).
 • Why do people (not) adhere to COVID-19 preventive measures? Studying the temporal influence of risk perceptions and media use in a representative sample of the Dutch population
  Dr. N. Bol (Tilburg School of Humanities and Digital Sciences, TSHD)
  De COVID-19-pandemie vereist drastische maatregelen om een onbeheersbare verspreiding van het virus te voorkomen. We weten echter niet goed hoe mensen op dergelijke maatregelen reageren. Dit project bestudeert de impact van factoren die verband houden met risicoperceptie en mediagebruik op de naleving van preventieve maatregelen. We identificeren clusters van de Nederlandse bevolking die bijzonder risico lopen op niet-naleving, hetgeen essentieel is voor het bedenken van adequate, op maat gesneden communicatiestrategieën voor deze en toekomstige pandemische gezondheidscrises.
 • Parenting in the time of COVID-19
  Dr. M.M.E. Hendricx-Riem (TSB)
  De COVID-19 uitbraak heeft het gezinsleven flink ontregeld. Schoolsluitingen, thuiswerken, social distancing: dit is vooral voor ouders een zware taak. Waarom zijn sommige ouders in staat hun gezin goed te laten functioneren en andere niet? Deze studie zoekt antwoord op deze vraag door ouderschap tijdens COVID-19 te bestuderen in drie landen: China, Italie en Nederland. De studie resulteert in kennis over factoren die de kans op problematisch ouderschap verhogen. Deze kennis is nodig om probleemgezinnen tijdens COVID-19 te helpen.
 • Psychosocial aspects of the Corona virus 2019-2020 epidemic (PSYCOR)
  Prof. dr. W.J. Kop (TSB)
  De COVID-19-pandemie is niet alleen een bedreiging voor de fysieke gezondheid, maar heeft ook enorme sociaaleconomische gevolgen. Deze gevolgen leiden tot hoge angst-niveaus en andere vormen van psychische stress. Dit project onderzoekt wie er risico loopt op COVID-19-gerelateerde problemen tijdens en in de nasleep van de epidemie. Voortbouwend op gegevens die vlak voor de COVID-19-uitbraak zijn verzameld, zal dit project psychosociale risicofactoren identificeren voor: 1) latere COVID-gerelateerde symptomen; en 2) psychologische problemen (gezondheids- en COVID-specifieke angst) en gezondheidsgedrag.
 • Tracking levels of fear for the coronavirus
  Dr. G. Mertens (TSB)
  Veel mensen ervaren angst voor het coronavirus (COVID-19). Angst is een gepaste emotie zolang de pandemie duurt. Echter, zodra deze pandemie onder controle is, is het van belang dat angst en gerelateerd veiligheidsgedrag afnemen. Zo niet, dan kan deze voortdurende angst ongewenste gevolgen hebben, zoals mentale problemen (op het individuele niveau) en economische recessie (op het niveau van landen). In dit project willen we de mate van angst voor het coronavirus meten in de tijd.
 • The impact of the COVID-19 pandemic on perinatal mental health: the C-19—Pandemic Perinatal Project (C19-PP-p), an extension of the Brabant Study
  Prof. V.J.M. Pop MD PhD (TSB)
  De lockdown als maatregel tegen de COVID-19-pandemie heeft grote impact op het psycho-sociaal functioneren van de inwoners in het land, vooral bij zwangeren vanwege de zorgen voor het ongeboren kind. Wij willen focusgroep gesprekken opzetten met zwangeren + partners om uiteindelijk een C19-perinatale vragenlijst te ontwikkelen. De huidige aanvraag is een uitbreiding van de grote Brabant Studie waarin mentale gezondheid herhaaldelijk wordt gemeten in 4000 zwangeren, vanaf 12 weken zwangerschap tot 10 weken postpartum.
 • Values in Times of Corona. A Follow-Up of the European Values Study Amidst COVID-19
  Dr. T. Reeskens (TSB)
  COVID-19 en maatregelen om ze in te dijken confronteert de Nederlandse bevolking met onzekerheden die tot een verschuiving in relevante waarden en attitudes kunnen leiden. Bijvoorbeeld, onzekerheid zou doen verlangen naar meer autoriteit, en zou leiden tot meer solidariteit met de in-groep maar minder met buitenstaanders. Ons onderzoek breidt de European Values Study 2017 Netherlands uit met surveys gepland in mei en oktober om na te gaan (1) of waarden veranderen, en (2) hoe stabiel deze verschuiving is.
 • The early effects of the coronavirus crisis on health, attitudes, and behaviour, and their long-term consequences for Dutch households
  Dr. B. Siflinger (Tilburg School of Economics and Management)
  Tot nu toe zijn de huishoudens in het LISS-panel tweemaal ondervraagd over de impact van de Corona-crisis op het dagelijks leven in Nederland. Hierbij is onder meer in kaart gebracht hoe Nederlanders omgaan met arbeidsomstandigheden, kinderopvang en onzekere verwachtingen. We stellen voor dit onderzoek in het vervolg van de crisis voort te zetten in mei 2020 een derde keer te ondervragen. Dit zal het effect van de crisis op het arbeidsaanbod en de geestelijke gezondheid van de Nederlandse bevolking verduidelijken.
 • Employing meta-research to enrich COVID-19 preprints and study the impact of time pressure on research quality
  Dr. Robbie C. M. van Aert, dr. Michèle B. Nuijten, & prof. dr. Jelte M. Wicherts (TSB)
  De coronacrisis vraagt snelle antwoorden op vele vragen binnen de gezondheidszorg, economie en sociale wetenschappen. Deze grote druk kan van invloed zijn op de nauwkeurigheid en kwaliteit van het onderzoek en de verslaglegging daarvan. In dit onderzoek wordt de kwaliteit van de statistiek in preprints van COVID-19 onderzoek bestudeerd: in nog niet door andere wetenschappers beoordeelde papers die al wel openbaar zijn. Doel is om de preprints te verbeteren door te wijzen op inconsistenties en om deze preprints te vergelijken met preprints van onderzoek dat niet aan COVID-19 is gerelateerd.

Gevolgen voor Economie

 • Measuring Risk and Time Preferences During the Emergence of the COVID-19 Crisis
  Dr. J.T.G. Goossens (TiSEM),  prof. M. Knoef (Leiden University)
  De onderzoekers voeren ten tijde van de coronacrisis een experiment uit aan de hand van een representatieve steekproef in Nederland over risico- en tijdsvoorkeuren, in combinatie met een experiment voor het gedrag en de houding ten opzichte van pensioenbeslissingen in de aandelenhandel. De onderzoeksgegevens zijn afkomstig uit het LISS-panel (Longitudinale Internet Studie in de Sociale Wetenschappen), verzameld door CentERdata.
 • Intelligent Unlock: Business Resilience during and after the COVID-19 pandemic
  Dr. N.R. Barros de Oliveira (TSB)
  De COVID-19-pandemie ging over het stoppen van het virus, maar we moeten nu de pols van de economie en de maatschappij voelen om beleidsmakers te helpen bij het identificeren van "intelligente ontgrendelingsstrategieën" in het bedrijfsleven. Dit onderzoeksvoorstel heeft tot doel de verspreiding van innovatie (werkpraktijken) en aandachtsgebieden (stress) te volgen. Met behulp van een app zal dit project innovaties die tijdens de lockdown zijn gemaakt, oogsten om een veerkrachtige economie en maatschappij in Nederland snel te kunnen volgen.

Rol van recht, bestuur en privacy

 • Strengthening digital opportunities in Africa through capacity building and education
  Prof. dr. M.E.H. van Reisen (TSHD)
  Mirjam van Reisen, hoogleraar Internationale Betrekkingen, Innovatie en Zorg,  heeft onlangs drie subsidies ter waarde van € 2 miljoen ontvangen voor haar onderzoek. De projecten zijn gericht op het opbouwen van veerkracht door middel van onderwijs in Ethiopië, Oeganda, Zuid-Soedan, Soedan, Somalië, Tunesië en Niger. De rode draad is de digitale innovatie. 
 • Incidence of COVID-19 and Movement among Migrants in the Central Mediterranean region
  Prof. dr. M.E.H. van Reisen (TSHD)
  Onderdetectie van COVID-19 infectie en migratie-verplaatsingen van kwetsbare gezondheidszwakke migranten, vormen een risico voor management van COV ID-19 in de Centrale Mediterrane regio. Vanwege oorlog en moeilijke omstandigheden, inclusief lock-down, is weinig informatie beschikbaar over infecties en verplaatsingen van migranten. Dit ondermijnt de controle van COVID-19. Het vormt een risico voor gezondheid van migranten en verspreiding naar Europa als bestemmingsregio. Open real-time data van (vermoedelijke) incidentie van COVID-19 infectie onder migranten, en hun bewegingen is belangrijk voor onderzoekers en beleidsmakers.