Lecturers Researchers Tilburg University

Ethische Toetsingscommissie TST

De Ethische Commissie van de Tilburg School of Catholic Theology (TST) toetst empirisch onderzoek waarbij mensen zijn betrokken. In de toetsing zijn drie onderwerpen aan de orde: ethische toetsing (o.a. informatie aan en toestemming van deelnemers/respondenten), het beheer van de data tijdens en na het onderzoek, en toetsing aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Toetsingsprocedure

1. Aanvragen voor onderzoek door onderzoekers en promovendi van de TST

1. Aanvragen voor onderzoek door onderzoekers en promovendi van de TST

 • De aanvraag dient plaats te vinden met behulp van de app:

Submit an application through G.E.D. Started

 • De commissie streeft ernaar om binnen drie weken de toetsing uit te voeren.
 • Aan de toetsing zijn geen kosten verbonden.
 • De goedkeuring is geldig voor de duur van het project zoals in de aanvraag is aangegeven. Bij vertraging en verlenging dient u de commissie hiervan op de hoogte te brengen.
 • De goedkeuring is geldig voor het onderzoek zoals dat in de de aanvraag is beschreven.  Wijzigingen na de goedkeuring kunnen enkel plaatsvinden als deze geen implicaties hebben voor ethische aspecten. Is dat toch het geval, dient u een aanpassing van de aanvraag in te dienen.
 • Goedkeuring kan niet verkregen worden, nadat het onderzoek gestart of afgerond is.
 • Indien u niet akkoord bent met de beoordeling door de commissie, kunt u bezwaar indienen via het mailadres van de commissie: erb-tst@tilburguniversity.edu. In overleg met de decaan en de vice-decaan onderzoek zal binnen een maand een besluit over het bezwaar worden genomen.
 • Onderaan deze pagina vindt u een aantal voorbeeldteksten op basis van de oude werkwijze via formulieren.
 • Meer achtergrondinformatie: 
2. Aanvragen voor onderzoek door BA en MA studenten van de TST
 • Onderzoek dat door studenten in het kader van cursussen of theses wordt uitgevoerd, moet eveneens door de commissie worden getoetst. Voor de aanvraag maakt de docent gebruik van:

Submit an application through G.E.D. Started

 • Wat betreft het datamanagement in het onderzoek door studenten is deze regeling van belang.
 • De docent onder wiens verantwoordelijkheid de cursus of thesis valt, maakt de student opmerkzaam op deze procedure en biedt de noodzakelijke ondersteuning. De docent is eindverantwoordelijk voor de aanvraag en doet - vooralsnog- de aanvraag namens de student (thesis) of namens studentengroep(onderzoek in cursus).
 • De procedure identiek aan de boven beschreven procedure, een aantal invulvelden zijn niet van toepassing.
 • Wel geldt de duur van de goedkeuring bij cursussen slechts voor één collegejaar. Per jaar wisselen immers de betrokken studenten; en de inhoud van de cursus/onderzoek kan wijzigen.
 • Indien de verzamelde data mogelijk gebruikt worden door de docent/onderzoeker in een eigen publicatie dient (ook) een volledige aanvraag gedaan te worden. Deze optie van hergebruik dient verwerkt te zijn in de originele informatiebrief en consent-aanvraag
 • Onderaan deze pagina vindt u een aantal voorbeeldteksten op basis van de oude werkwijze via formulieren.