Tilburg University logo statue

Nevenwerkzaamheden

Goed wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en het realiseren van maatschappelijke impact: dat lukt alleen in samenwerking met maatschappelijke partners. We zijn dan ook trots dat wetenschappers van Tilburg University in verbinding staan met de praktijk. Dit leidt soms tot nevenwerkzaamheden: werkzaamheden en activiteiten die buiten de functie en/of opgedragen taak bij de universiteit worden verricht. Omdat wij transparantie belangrijk vinden, vragen we al onze medewerkers om deze nevenwerkzaamheden te registreren in My Employee Portal.

Het registreren van nevenwerkzaamheden is beschreven in de Sectorale Regeling Nevenwerkzaamheden (SRN), die onderdeel uitmaakt van onze cao. Hierin staat dat medewerkers (m.u.v. student-assistenten en oproepkrachten die tevens student zijn) hun nevenwerkzaamheden moeten melden en publiceren. Het maakt niet uit wat de omvang en duur van jouw contract zijn. Ook hoogleraren die niet in loondienst zijn moeten dit doen. 

Heb je geen nevenwerkzaamheden? Vermeld dit dan ook. 

Hieronder lichten we de belangrijkste regels toe uit de Sectorale Regeling Nevenwerkzaamheden die per 1 januari 2024 vernieuwd is.

Sollicitatieprocedure

Nevenwerkzaamheden maken onderdeel uit van de selectieprocedure. We vragen leidinggevenden om dit onderwerp ter sprake te brengen tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek. Voor hoogleraren maakt goedkeuring van de nevenwerkzaamheden en het melden van financiële belangen en deelnemingen onderdeel uit van de benoemingsprocedure.

Registratie en Aanvraag Goedkeuring Nevenwerkzaamheden

Bij Tilburg University kun je nevenwerkzaamheden registreren, wijzigen en goed laten keuren via My Employee Portal. Als je net bent begonnen als medewerker/hoogleraar niet in loondienst moet je binnen een maand na je startdatum aangeven of je wel of geen nevenwerkzaamheden verricht. Je geeft hierbij de volgende zaken op:

  • Instantie/organisatie
  • Plaats en land
  • Start- en einddatum
  • Tijdsbeslag
  • Aard en omschrijving van de nevenwerkzaamheid
  • Mogelijke raakvlakken met de functie binnen de universiteitt
  • Wel/geen neveninkomsten
  • Toestemming publicatie

Hoofdwerkzaamheden die extern plaatsvinden, zoals veelal bij een bijzonder hoogleraar, worden voor Tilburg University beschouwd als nevenwerkzaamheden. Ook een eigen onderneming hebben valt onder nevenwerkzaamheden.

Wanneer je een aanvraag indient via My Employee Portal start er een digitale workflow. Hierin adviseert de hr-adviseur de leidinggevende die op zijn beurt weer adviseert aan de decaan of directeur. De decaan of directeur beslist over toestemming en eventuele voorwaarden. Als het gaat om nevenwerkzaamheden van decanen of directeuren beslist het College van Bestuur. Na positieve afronding van de digitale workflow wordt de nevenwerkzaamheid zichtbaar in My Employee Portal.

Publicatie Nevenwerkzaamheden

De in My Employee Portal geregistreerde Engelstalige nevenwerkzaamheden van wetenschappers worden automatisch gepubliceerd op de eigen Wetenschappelijke Profielpagina. Alleen in bijzondere gevallen kan er een verzoek bij de decaan of het College van Bestuur worden ingediend om een nevenwerkzaamheid niet te hoeven publiceren, bijvoorbeeld bij gevaar voor ernstige bedreiging van de persoonlijke levenssfeer, het belang van de staat of het belang van kennisveiligheid. Hiervoor is schriftelijke goedkeuring nodig van de decaan of het College van Bestuur.

Daarnaast worden de nevenwerkzaamheden van hoogleraren die verbonden zijn aan Tilburg University getoond in een openbaar register op de website van Tilburg University en Universiteiten van Nederland. Dit overzicht wordt regelmatig geüpdatet. 

Periodieke Verklaring Nevenwerkzaamheden

Tilburg University vindt het belangrijk dat we correcte informatie delen, om zo het vertrouwen in de wetenschap niet te schaden. Daarom toetsen we de juistheid van de registratie en publicatie van nevenwerkzaamheden regelmatig. We vragen wetenschappers (inclusief hoogleraren niet in loondienst), directeuren en CvB-leden jaarlijks om de registratie van hun nevenwerkzaamheden te controleren, wanneer nodig te updaten, en vervolgens digitaal te verklaren dat de nevenwerkzaamhedenregistratie up-to-date is. 

Daarnaast is het onderwerp nevenwerkzaamheden een vast onderdeel van de Performance & Talent Development-gesprekken. Ook zal in afdelingsoverleggen periodiek aandacht gegeven worden aan het onderwerp nevenwerkzaamheden.

Onafhankelijke Toets

Conform de SRN kunnen universiteiten regelmatig checken of de nevenwerkzaamhedenregistratie van hun medewerkers klopt. Tilburg University doet dit middels een periodieke steekproef. We willen hiermee zorgen dat het beeld naar buiten toe klopt en de goede naam van onze universiteit en haar medewerkers waaronder hoogleraren al dan niet in loondienst beschermen. We maken tijdens deze controles gebruik van interne gegevens en informatie uit betrouwbare externe bronnen, zoals Company.info. We begrijpen dat nevenwerkzaamheden een gevoelig onderwerp kunnen zijn en vinden privacy heel belangrijk. Daarom zullen de resultaten van dit onderzoek nooit herleidbaar intern of extern worden gedeeld. Als we merken dat er iets niet klopt, bespreken we dit alleen met de betrokkenen zelf en de mensen die betrokken zijn in het goedkeuringsproces. 

Meer Informatie

In de handreiking kun je meer lezen over het registreren en publiceren van nevenwerkzaamheden. Ook vind je daar meer informatie over de diverse rollen en verantwoordelijkheden rondom de registratie van nevenwerkzaamheden. De vragen en antwoorden, onderdeel van de SRN, geven tevens nuttige informatie en concrete voorbeelden.

Heb je aanvullende vragen? Neem dan contact op met jouw hr-adviseur, leidinggevende, decaan of directeur.