Werken bij Tilburg University

Werken bij de beste algemene universiteit van Nederland? Volgens onze studenten zijn we al drie jaar op rij de beste en met jouw hulp blijven we dat ook in de toekomst!

Voordelen aanstelling Philip Eijlander Diversity Program

Onderzoek op strategische onderwerpen

Tilburg University wil vrouwelijk toptalent aan de universiteit binden en daarbij aandachtgebieden binnen onderzoek en onderwijs aan de verschillende faculteiten een impuls geven die passen bij de strategische ambities.

Benoeming voor 5 jaar met uitzicht op aanstelling voor onbepaalde tijd

Vrouwelijke toptalenten krijgen een benoeming voor 5 jaar in combinatie met afspraken over de voorwaarden waaronder tijdens of na afloop van deze periode een bevordering tot een hogere positie en een dienstverband voor onbepaalde tijd mogelijk is.

Van de te benoemen kandidaat wordt, net als van andere leden van het wetenschappelijk personeel, inzet in onderwijs, focus op onderzoek, aandacht voor valorisatie en organisatorische bijdragen aan het departement en de faculteit verwacht.

Het soort aanstellingen varieert per vacature, faculteiten voeren hun eigen aanstellingsbeleid. De exacte voorwaarden en vooruitzichten staan vermeld bij de vacatures.

Start-up budget

Laureaten ontvangen eenmalig een start-up budget van € 10.000. De wetenschapper kan zelf voorstellen doen hoe dit budget ingezet wordt in het onderzoeksproject. Te denken valt aan kosten van vragenlijsten onderzoek, databases aanschaffen, interviewkosten, labruimte, of assistentie bij het schrijven van grants.

Tracks mentor programma

Tilburg University ondersteunt wetenschappers bij het vormgeving van hun loopbaan. Het tracksprogram biedt coaching aan vrouwelijke universitair docenten (UD), universitair hoofddocenten (UHD) en hoogleraren. Het programma omvat individuele coachingsessies op maat en gezamenlijke onderdelen met onder meer een netwerkprogramma. Onderwerpen als het verkrijgen van sponsoren en het presenteren van onderzoek komen aan bod. De ambassadeurs van het Philip Eijlander Diversity Program zijn beschikbaar als mentor.

Zie de homepage Philip Eijlander Diversity Program voor meer informatie over de ervaringen met het Tracks programma.

Onderzoekondersteuning bij zwangerschap

Bij het benoemen van wetenschappers op hoge functies wordt gekeken naar het aantal publicaties en citaties van de betreffende kandidaat. Door zwangerschap verliezen vrouwen onderzoektijd waardoor ze minder publiceren dan hun collega’s. De Europese commissie schat in dat vrouwen 15 publicaties minder uitbrengen per kind. Tilburg University hecht er belang aan dat vrouwelijke wetenschappers de mogelijkheid hebben om op hetzelfde publicatieniveau te blijven als hun collega’s.

Binnen een jaar na een zwangerschapsverlof kunnen vrouwelijke universitair (hoofd)docenten vier maanden onderwijstaken laten vervangen of andere vormen van onderzoekondersteuning inzetten om gemiste onderzoektijd te compenseren.