Carla de Pietro

Voordelen aanstelling Philip Eijlander Diversity Program

Onderzoek op strategische onderwerpen

Tilburg University wil vrouwelijk toptalent aan de universiteit binden en daarbij aandachtgebieden binnen onderzoek en onderwijs aan de verschillende faculteiten een impuls geven die passen bij de strategische ambities.

Benoeming voor 5 jaar met uitzicht op aanstelling voor onbepaalde tijd

Vrouwelijke toptalenten krijgen een benoeming voor 5 jaar in combinatie met afspraken over de voorwaarden waaronder tijdens of na afloop van deze periode een bevordering tot een hogere positie en een dienstverband voor onbepaalde tijd mogelijk is.

Van de te benoemen kandidaat wordt, net als van andere leden van het wetenschappelijk personeel, inzet in onderwijs, focus op onderzoek, aandacht voor valorisatie en organisatorische bijdragen aan het departement en de faculteit verwacht.

Het soort aanstellingen varieert per vacature, faculteiten voeren hun eigen aanstellingsbeleid. De exacte voorwaarden en vooruitzichten staan vermeld bij de vacatures.

Start-up budget

Laureaten ontvangen eenmalig een start-up budget van € 10.000. De wetenschapper kan zelf voorstellen doen hoe dit budget ingezet wordt in het onderzoeksproject. Te denken valt aan kosten van vragenlijsten onderzoek, databases aanschaffen, interviewkosten, labruimte, of assistentie bij het schrijven van grants.

Tracks mentor programma

Tilburg University ondersteunt wetenschappers bij het vormgeving van hun loopbaan. Het tracksprogram biedt coaching aan vrouwelijke universitair docenten (UD), universitair hoofddocenten (UHD) en hoogleraren. Het programma omvat individuele coachingsessies op maat en gezamenlijke onderdelen met onder meer een netwerkprogramma. Onderwerpen als het verkrijgen van sponsoren en het presenteren van onderzoek komen aan bod.

Onderzoeksondersteuning bij zwangerschap

De onderzoeksondersteuning na zwangerschapsverlof ondersteunt vrouwelijke ud’s en uhd’s in het compenseren van hun verloren tijd aan onderzoek vanwege het zwangerschapsverlof. De regeling biedt vier maanden vrijstelling van onderwijstaken of aanvullende onderzoeksondersteunende opties, zodat deelnemers zich volledig kunnen concentreren op hun onderzoeksoutput en publicaties. Met behulp van dit beleid, worden vrouwen met jonge kinderen verwacht dezelfde kansen voor promotie in de academische wereld te hebben als hun collega’s.