Tilburg University Gender and Diversity

Gender Equality Plan 2022 - 2025

Tilburg University voert al vele jaren genderbeleid. In het begin was dit vooral gericht op het verhogen van de vertegenwoordiging van vrouwen in de (hogere) wetenschappelijke rangen en ondersteunende functies. Vanaf 2018 worden naast gendergelijkheid ook diversiteit en inclusie expliciet meegenomen in de ontwikkelde initiatieven. Ook in het nieuwe strategische plan voor de periode 2022 – 2027 hebben gendergelijkheid, diversiteit en inclusie een belangrijke nadruk die onder meer tot uitdrukking komt in de kernwaarden Connected, Courageous, Curious & Caring.

Gendergelijkheid, diversiteit en inclusie zijn van belang zowel voor het individu, de universitaire gemeenschap, de kwaliteit van onderwijs en onderzoek, als vanuit maatschappelijk oogpunt. Tilburg University werkt aan een cultuur waarin gendergelijkheid, diversiteit en inclusie vanzelfsprekend zijn en terug zijn te vinden in de samenstelling van de staf, in het wetenschappelijk discourse en de organisatiecultuur. Door samenwerking, door de diversiteit van teams, door vanuit meerdere invalshoeken en perspectieven onderwijs en onderzoek te voeden komen talenten tot hun recht, krijgen we inzicht in onze bias, verbreden we thema’s, verrijken we onze kennis en creëren we diversity of thoughts en the international classroom.

Onderstaand Gender Equality Plan geeft een overzicht van reeds ontwikkeld gender- en diversiteitsbeleid binnen Tilburg University.  Het plan is opgesteld in het kader van de Europese Commissie die per 1 januari 2022 een plan voor gendergelijkheid als voorwaarde stelt voor deelname aan Horizon Europe, het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie. Wetenschappers worden gevraagd hier aandacht aan te besteden in hun onderzoeksvoorstellen richting Horizon Europe om in aanmerking te komen voor een onderzoekssubsidie. Team Grant Support (grants@tilburguniversity.edu) geeft hierbij ondersteuning en is reeds in contact met wetenschappers voor wie het bovenstaande relevent is.

Binnen de strategie van de Europese Commissie voor gendergelijkheid 2020 – 2025 heeft de Europese Commissie zich ertoe verbonden gendergelijkheid in onderzoek en innovatie te bevorderen. Dit is aanvullend op het gevestigde regelgevingskader binnen de EU inzake gendergelijkheid, hetgeen op alle sectoren van toepassing is. Echter binnen de onderzoek sector zijn er nog diverse structurele belemmeringen voor gendergelijkheid in onderzoek en innovatie. Ten gevolgde dient vanaf 2022 iedere juridische entiteit (overheidsinstantie, onderzoeks- of hoger onderwijsinstelling) een plan voor gendergelijkheid in plaats te hebben om in aanmerking te komen voor financiering uit Horizon Europe.

Tilburg University en haar College van Bestuur ondersteunen deze krachtige acties als onderdeel van de eigen inzet voor gendergelijkheid, diversiteit en inclusie binnen de academische gemeenschap. In het Gender Equality Plan geeft TiU aan hoe we aan de vereiste criteria en aanbevolen acties voldoen.