Tilburg University Gender and Diversity

Diversiteit en inclusie

Tilburg University hecht waarde aan een cultuur van openheid en inclusie. We verenigen mensen van vele nationaliteiten en met diverse achtergronden en omarmen de verscheidenheid aan perspectieven die dit meebrengt. Naast gender gaat het om kenmerken als nationaliteit, etniciteit, kleur, geaardheid, sociale achtergrond, leeftijd, religie en levensovertuiging of arbeidsbijzonderheid.

Afgelopen jaren volgde Tilburg University de Gender & Diversity Roadmap 2018 – 2021, een routekaart met informatie waar we staan en trajecten om onze academische gemeenschap te diversifiëren. We zijn een eind op weg: er is betrokkenheid in de organisatie; vrouwen vervullen topfuncties op besluitvormingsposities; er zijn extra senior posities opengesteld voor vrouwelijke wetenschappers via twee rondes van het Philip Eijlander Diversity Program; en de samenstelling van selectiecommissies is meer gemêleerd.

Echter realiseren we ons dat nog niet alle doelen uit deze Roadmap zijn bereikt. In het nieuwe Strategisch Plan 2022 – 2027 wordt het beleid op het terrein van diversiteit en inclusie gecontinueerd en verder verbreed.

Tezamen met alle faculteiten is gewerkt aan het opstellen van een D&I-actieplan. Dit plan omvat diverse concrete acties op gebied van werving, selectie, promotie en uitstroom die helpen het aantal vrouwen in topfuncties te vergroten en het streefcijfer van 28% vrouwelijke hoogleraren in 2025 te halen. D&I verwijst naar diversiteit, inclusie, gelijkheid en billijkheid.

Daarnaast heeft de Europese Commissie in het kader van haar strategie op het gebied van gendergelijkheid besloten om gendergelijkheid in onderzoek en innovatie verder te bevorderen. Derhalve is binnen Tilburg University een Gender Equality Plan voor de periode 2022 - 2025 opgesteld.

Diversiteit en inclusie doelen

  • Het implementeren van het D & I Action Plan dat voortvloeit uit de Roadmap 2018-2021
  • Het implementeren van het Gender Equality Plan 2022 - 2025
  • Alle Schools hebben eigen streefcijfers gesteld en maatwerk plannen ontwikkeld voor gendergelijkheid.
  • De instroom en doorstroom vergroten van vrouwen en mensen met een niet-westerse achtergrond.
  • Het vergroten van (gender) diversiteit op besluitvormingsposities.
  • Transparant en neutraal beloningsbeleid.
  • Het versterken van een inclusieve organisatiecultuur.
TIDE

Versterk je carrière door ervaringen, kennis en contacten uit te wisselen

Lees meer over TIDE
TIDE
Philip Eijlander Diversity program

PEDP beoogt uitzonderlijk vrouwelijk talent te scouten.

Lees meer PEDP
Group Model Building