Students on campus

Internationalisering

Internationalisering is van groot belang voor Nederlandse universiteiten en de samenleving. Het draagt bij aan een stimulerend studieklimaat, een goede aansluiting op internationale wetenschappelijke ontwikkelingen en aan het opleiden van voldoende talent voor de arbeidsmarkt.

Veel van ons wetenschappelijk onderzoek is internationaal. Onze onderzoekers werken samen met collega’s van over de hele wereld. Zo vergroten we de wetenschappelijke kennis en delen we deze wereldwijd. Kennis waar ook de Nederlandse maatschappij en economie weer van profiteren. Kennis die kan bijdragen aan oplossingen voor de grote maatschappelijke problemen waar we wereldwijd mee te maken hebben. Onze internationale gemeenschap is een waardevol en integraal onderdeel van Tilburg University.

International classroom

We willen onze studenten via onder andere international classrooms toerusten voor de wereld van vandaag én morgen. Bij het eigen maken van een discipline is het van belang dat deze ook wordt bekeken vanuit optieken die op andere plekken in de wereld voorkomen. Daarnaast biedt de international classroom de mogelijkheid om over verschillende culturen te leren en met studenten uit andere landen samen te werken, waardoor onze studenten opgeleid worden tot nieuwsgierige en kritische wereldburgers met een open blik. 

Studie en onderzoek in buitenland

We vinden het belangrijk dat studenten de kans krijgen om een periode in het buitenland te studeren. Ze leren een andere taal, cultuur en onderwijssysteem kennen en worden zelfstandiger. Deze internationale kennis en ervaring zijn goed voor de economie en de Nederlandse rol in de wereldeconomie. Bovendien vergroten studenten daarmee hun kansen op de arbeidsmarkt. Onze universiteit maakt deel uit van enkele internationale netwerken van universiteiten, zoals de alliantie van Europese universiteiten ENGAGE.EU. Daarnaast hebben we onderzoeks- en onderwijssamenwerkingen met buitenlandse instituten, instellingen en overheden over de hele wereld. 

Internationaliseringsdiscussie in politiek

De Tweede Kamer heeft zorgen geuit over het snel gegroeide aantal internationale studenten dat op dit moment in Nederland studeert en de gevolgen die dit onder andere heeft voor studentenhuisvesting en het Nederlands dat als academische taal onder druk staat. Minister Dijkgraaf heeft vervolgens een wetsvoorstel ‘Internationalisering in Balans’ (WIB) opgesteld. Het doel van dit voorstel is om te zorgen voor een balans tussen voor- en nadelen van internationalisering in het hoger onderwijs. In de zomer van 2023 is dit wetsvoorstel voorgelegd in internetconsultatie. Hierop hebben alle betrokkenen mogen reageren. Lees de reacties van Tilburg University en Universiteiten van Nederland op wetsvoorstel ‘Internationalisering in Balans’. 

De universiteiten zijn tevreden met de voorgestelde fixusmaatregelen om de instroom van internationale studenten te beheersen, maar zijn bevreesd voor de uitvoerbaarheid van een aantal voorstellen in het wetsvoorstel. Het gaat hierbij om te krap gestelde termijnen, maar bijvoorbeeld ook de onmogelijkheid van het grootschalig werven van docenten Nederlands in tijden van een lerarentekort. Daarnaast zijn er ook grote zorgen over de voorgestelde vergaande ingrepen in de autonomie van de universiteiten. Die autonomie is essentieel voor de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. 

Zelfregie universiteiten

Om de kwaliteit en toegankelijkheid van de Nederlandse universiteiten te waarborgen, hebben de universiteiten zelf een leidraad met maatregelenpakket gemaakt om internationalisering beter te beheersen, met oog voor regionale en sectorale verschillen. Universiteiten voelen namelijk gezamenlijk de verantwoordelijkheid om maatregelen te nemen al zijn de knelpunten tussen regio's verschillend. Universiteiten zullen in de komende kabinetsperiode maatregelen nemen om de internationale instroom te beheersen, de toegankelijkheid voor Nederlandse studenten te borgen, het Nederlands als academische taal te versterken en de blijfkans van internationaal talent te vergroten. Voor een deel van deze maatregelen hebben universiteiten de politiek hard nodig, omdat implementatie afhankelijk is van wat er precies in de WIB komt te staan. Minister Dijkgraaf moedigt deze zelfregie vanuit de sector aan en de Tweede Kamer (motie Hertzberger) heeft alle universiteiten verzocht om een plan te maken om het aandeel Engelstalige opleidingen terug te dringen. Over de motie zijn de universiteiten nog met elkaar in gesprek.

Lees het persbericht van UNL en Maatregelenpakket zelfregie: versterken Nederlandse taal en beheersen internationale instroom.

Reactie Tilburg University op Internationaliseringsdiscussie

Tilburg University blijft benadrukken dat onze internationale gemeenschap een waardevol en integraal onderdeel is van onze universiteit. We volgen alle ontwikkelingen rond de internationaliseringsdiscussie nauwlettend en denken na over de gevolgen die deze kunnen hebben voor onze medewerkers, studenten en uiteindelijk voor de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek. De komende tijd werken we de uitvoering van interne maatregelen samen met de faculteiten en de medezeggenschap uit. 

Onrust en zorgen

De internationaliseringsdiscussie kan zorgen voor veel vragen en onrust bij onze (internationale) studenten en medewerkers. Daar is alle begrip voor. Het College van Bestuur en de decanen blijven beklemtonen dat we onze internationale gemeenschap koesteren. Voor de zittende studenten geldt dat deze ontwikkelingen geen gevolgen hebben voor hun huidige opleiding.

Vragen kunnen gesteld worden via internationaliseringsdiscussie@tilburguniversity.edu. Zodra meer duidelijk is over de gevolgen voor Tilburg University volgt er meer informatie.

Tilburgse realiteit 

Als we naar het politieke en maatschappelijke debat kijken over de instroom van internationale studenten, zien we verschillende zorgen. Hieronder benoemen we die zorgen en de Tilburgse realiteit daarbij:

Oncontroleerbaarheid van internationale groei en de bijbehorende kosten

Momenteel is de groei van internationale studenten bij ons door een gerichte en heldere voorlichtingsinzet onder controle. Ook werven we al twee jaar niet meer op internationale beurzen. We delen echter de zorgen voor de lange termijn: interesse van internationale studenten in onze opleidingen kan toenemen gezien de excellente kwaliteit van het hoger onderwijs en de gunstige randvoorwaarden voor studeren in Nederland.

Huisvesting

Samen met de stad en de regio, die een groot belang hechten aan de aanwezigheid van onze studenten, zetten we dit onderwerp al langer bovenaan de agenda. Zo zijn er de afgelopen jaren veel studentenwoningen in Tilburg gerealiseerd. Ook voor de komende drie jaar ligt er een concreet actieplan voor het uitbreiden van het aantal wooneenheden voor studenten. We raden internationale studenten al enkele jaren aan om niet naar Tilburg te komen als ze nog geen huisvesting hebben.

Verbinding met de samenleving

De verbinding van onze studenten met de samenleving is gezien het karakter van Tilburg University sterk en kan verder versterkt worden, bijvoorbeeld door middel van stages, het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen en de inhoudelijke verbinding met onze academische werkplaatsen. 

Behoud van het Nederlands als taal en taalbeheersing door studenten

Tilburg University is tweetalig in zijn interne communicatie. Steeds vaker maken we gebruik van slimme oplossingen om bijvoorbeeld onze internationale medewerkers en studenten te voorzien van simultane vertalingen. De taalbeheersing van zowel het Nederlands als Engels van onze studenten en docenten heeft onze aandacht. Tilburg University biedt al jarenlang via haar Talencentrum gratis taalonderwijs aan, aan zowel Nederlandse als internationale studenten. Daarnaast hebben de meeste (grote) opleidingen van Tilburg University een Nederlandse én een Engelstalige variant. 

Vervolgproces maatregelenpakket en wetsvoorstel

De komende tijd worden de maatregelen in samenspraak met de faculteiten en de medezeggenschap voor Tilburg University uitgewerkt. Voor de WIB geldt op grote lijnen het volgende tijdspad: 

  • Het ministerie verwerkt advies van Onderwijsraad in nieuwe versie WIB
  • Nieuwe versie WIB gaat naar Raad van State voor advies
  • Het wetsvoorstel wordt, al dan niet in aangepaste vorm, aangeboden aan de Tweede Kamer
  • Behandeling in de Eerste Kamer volgt
  • Onder voorbehoud gaat WIB gelden in collegejaar 2025-2026