Language Center

Tilburg University is een internationaal georiënteerde instelling van onderzoek en onderwijs. Het Language Center draagt bij aan de verbetering en uitbreiding van de taalvaardigheid van studenten, universiteitmedewerkers en externen.

Intensief traject naar het Staatsexamen

Ons intensieve traject naar het Staatsexamen bestaat uit drie opeenvolgende cursussen in één jaar: een cursus voor beginners, een cursus voor halfgevorderden en een cursus voor gevorderden. Binnen een jaar bereiden deze cursussen u voor op het Staatsexamen NT2, programma II. Aanvullend op de cursussen bieden we enkele modules en cursussen aan om u extra te ondersteunen.

Voordat u aan het intensieve traject begint, voert een medewerker van het Language Center met u een intakegesprek, soms aangevuld met een toets. Op basis hiervan wordt bepaald of onze cursussen bij u passen en in welke cursus u gaat starten. Moet u de Nederlandse taal leren omdat u inburgeringsplichtig bent? Dan kunt u voor ons intensieve traject een DUO-lening aanvragen.

Wat verwachten wij van u?

Onze taalcursussen zijn niet voor iedereen weggelegd. Als universiteit richten wij ons op een hoogopgeleide doelgroep. Het tempo in de cursussen ligt hoog en we verwachten van u een grote mate van zelfstandig werken. Ook is het van belang dat u actief Engels spreekt en dat uw computervaardigheden toereikend zijn. Verder moet u erop rekenen dat de cursus u in totaal 20 tot 40 uur per week kost.

Wat mag u van ons verwachten?

U krijgt les in een stabiele lesgroep van maximaal achttien cursisten. Al onze docenten hebben een universitaire opleiding afgerond. Ze helpen u naar uw eigen leerproces te kijken en geven tips en ideeën om dit proces te activeren. Daarnaast zijn onze lokalen optimaal ingericht voor innovatief taalonderwijs. Alle zalen beschikken bijvoorbeeld over digiborden die interactief taalonderwijs mogelijk maken. Op elk niveau heeft u een mentor, die samen met u kijkt naar uw leertraject en -indien van toepassing- uw inburgeringstraject.

De cursussen

NT2: Beginners

10 weken lang drie lessen van twee uur, minimaal 20 uur zelfstudie per week, 12 ECTS

In deze cursus verwerft u heel snel een goede basis van de alledaagse Nederlandse taal. Dit doet u aan de hand van teksten uit de Delftse methode, die u stap voor stap online doorneemt. Ook grammatica wordt via deze teksten aangeboden. Hierdoor ontwikkelt u taalgevoel in plaats van expliciete kennis van regels.

De teksten die u leest worden in de lessen besproken, meestal aan de hand van opdrachten en soms aan de hand van een presentatie van een cursist. Verder gaat u teksten zelf corrigeren met behulp van correctiesymbolen en gaat u uw eigen woordendagboek maken, waarin u woorden opschrijft die in uw dagelijks leven van belang zijn. Uiteindelijk bouwt u in deze cursus een woordenschat op van ongeveer 2300 Nederlandse woorden.

Aan het eind van de cursus kunt u bijvoorbeeld vertellen wat u in uw vrije tijd doet, aangifte doen van geboorte, een verhuizing doorgeven of een discussie voeren over het leren van een taal. Bovendien hebt u basiskennis van de Nederlandse geschiedenis en politiek.

De cursus wordt afgerond met mondelinge en schriftelijke examens. U hebt dan niveau A2 van het Europees referentiekader bereikt en spreekt genoeg Nederlands om u te redden in alledaagse situaties. Na afloop van de cursus kunt u doorstromen naar de cursus voor halfgevorderden.

NT2: Halfgevorderden

10 weken lang drie lessen van twee uur, minimaal 20 uur zelfstudie per week, 12 ECTS

In deze intensieve cursus bouwt u uw kennis van het Nederlands verder uit. U vergroot uw woordenschat (tot ongeveer 4300 woorden) en grammaticale kennis. Als voorbereiding op elke les bestudeert u een of twee teksten die betrekking hebben op alle aspecten van het leven in Nederland. Op deze manier oefent u met woorden, idioom en grammatica.

U gaat presenteren over verschillende onderwerpen. Ook gaat u bijvoorbeeld teksten schrijven op basis van een tekstplan en een-minuut-spreekbeurten geven. Wat betreft cultuur komen onderwerpen aan bod die voor veel cursisten relevant zijn, zoals het doorgeven van een verhuizing of solliciteren naar een nieuwe baan.

De cursus wordt afgesloten met een mondeling en schriftelijk examen. U hebt dan niveau B1 van het Europees referentiekader bereikt. Na afloop van de cursus kunt u doorstromen naar de cursus voor gevorderden.

NT2: Gevorderden

10 weken lang twee lessen van drie uur, minimaal 20 uur zelfstudie per week, 12 ECTS

In deze cursus werkt u van niveau B1 naar niveau B2. Met behulp van het boek Nederlands op Niveau werkt u met teksten, luisterfragmenten en oefeningen over woordenschat en grammatica. U gaat presentaties geven over verschillende onderwerpen in de vorm van Talenquests. U werkt hierbij in een groep en gaat zelf op zoek naar informatie. Daarnaast gaat u teksten schrijven of inspreken in de computer op basis van een tekstplan.

De Nederlandse cultuur is verweven in het boek. Onderwerpen die voorbij komen gaan van dagelijkse gebruiken en gewoontes zoals fietsetiquette en duurzaamheid, tot kennis van de Nederlandse geschiedenis en politiek. Er is volop aandacht voor bekende Nederlanders van vroeger en nu, zoals Willem van Oranje, Calvijn en Wubbo Ockels.

Aan het eind van de cursus kunt u bijvoorbeeld een sollicitatiebrief schrijven, figuren beschrijven, discussies voeren en onderhandelen. De cursus wordt afgesloten met een mondelinge presentatie en een schriftelijk examen. U hebt nu niveau B2 van het Europees referentiekader bereikt, een taalniveau dat aansluit bij een opleiding in het hoger onderwijs of een functie op academisch niveau of hbo-niveau.

Deze cursus is een goede voorbereiding op het Staatsexamen NT2, programma II. Wanneer u dit examen af wenst te leggen, kunt u zich daarvoor opgeven bij DUO. We raden u aan om in de loop van de cursus met uw docent te bespreken wat voor u een goed moment is om het Staatsexamen af te leggen. Eventueel kunt u zich tijdens of na de cursus aanmelden voor een speciaal zelfstudiepakket waarbij het Language Center u kan begeleiden bij uw voorbereiding op het Staatsexamen NT2-II. Ook is het mogelijk na afloop van de cursus om uw kennis van het Nederlands nog verder uit te bouwen een cursus voor vergevorderden.

NT2: Vergevorderden B2+

10 weken lang twee lessen van drie uur, minimaal 20 uur zelfstudie per week, 12 ECTS

In deze cursus versterkt u uw B2-niveau. Met behulp van het boek Nederlands naar Perfectie werkt u met teksten, luisterfragmenten en oefeningen over woordenschat en grammatica. Daarbij is er ook aandacht voor uitspraak en verstavaardigheid. De onderwerpen, het oefenmateriaal en de opdrachten in deze cursus hebben een academisch karakter en bieden daardoor een goede voorbereiding op een studie in het wetenschappelijk onderwijs of een functie op academisch niveau. U werkt daarom ook aan verschillende academische taal- en studievaardigheden zoals: presenteren, samenvatten, overleggen en het schrijven van een argumentatieve tekst. U versterkt daarmee uw taalniveau op B2 en zet de stap van niveau B2 richting C1.

Deze cursus is geschikt voor studenten die geslaagd zijn voor de cursus gevorderden, maar hun taalniveau nog op een hoger niveau willen krijgen om beter voorbereid te zijn op het staatsexamen NT2-II. U kunt dan staatsexamen NT2-II doen na afloop van de cursus. Ook is de cursus geschikt voor studenten die hun staatsexamen NT2-II behaald hebben, maar hun taalvaardigheid naar een hoger niveau willen brengen en de stap willen zetten richting C1.

Voorbereiding Staatsexamen NT2-II

Het Language Center kan u ook begeleiden bij uw voorbereiding op het Staatsexamen NT2-II. Met een speciaal zelfstudiepakket via de digitale leeromgeving van de universiteit en met boeken, oefent u de strategieën die nodig zijn voor het maken van het Staatsexamen. U oefent zo voor de examenonderdelen die voor u belangrijk zijn: lezen, luisteren, spreken en/of schrijven. U oefent ook met oefenvragen uit eerdere examens zodat u leert hoe het examen er precies uitziet.

U oefent thuis achter de computer of bijvoorbeeld in de bibliotheek en u beslist zelf wanneer en hoe lang u studeert. Wekelijks maakt u opdrachten waarop u feedback krijgt van de docent. In het traject hebt u drie keer een afspraak van 60 minuten met uw docent: een kennismakingsgesprek waar ook de doelen besproken worden, een tussentijdse evaluatie en een eindgesprek.

Deze module is bedoeld voor studenten die de cursus NT2-Gevorderden volgen. De module is ook geschikt voor studenten die geslaagd zijn voor deze cursus, maar nog klaargestoomd willen worden voor het staatsexamen NT2-II, bijvoorbeeld op advies van de docent.


Module

Module uitspraak

In deze module krijgt u drie klassikale uitspraaklessen van een ervaren docent van het Language Center. In die lessen leert u de basisprincipes van een goede uitspraak. Daarnaast krijgt u een individuele screening van uw uitspraak door een logopedist in opleiding. Tijdens de screening inventariseert de logopedist welke aspecten van de uitspraak u nog kunt verbeteren. U kunt dan denken aan de uitspraak van moeilijke klanken, maar ook aan zaken als ritme, zinsaccent en ademhaling. Op basis van de screening wordt u ingedeeld in een groepje van maximaal drie personen. Elk groepje krijgt acht weken lang een wekelijkse trainingssessie van 30 minuten onder begeleiding van de logopedist. Tijdens deze sessies werkt u aan de onderdelen van de uitspraak die voor u belangrijk zijn. De module start twee keer per jaar, in augustus en in april en is toegankelijk vanaf niveau A2 tot niveau B2.


Verplichte intake

Intake voor beginners

Hebt u nog geen enkele kennis van het Nederlands? Dan krijgt u een verplicht intakegesprek met een docent van het Language Center. Dit gesprek duurt zo’n 20 minuten. Aan de hand van het intakegesprek wordt vastgesteld of u over voldoende vaardigheden beschikt om aan het intensieve traject deel te kunnen nemen. Hierbij kunt u denken aan uw vooropleiding, uw niveau van het Engels, uw beschikbare tijd en uw computervaardigheden.

Intake voor halfgevorderden, gevorderden en vergevorderden

Wilt u instromen in de cursus voor halfgevorderden, gevorderden of vergevorderden? Dan maakt u een intaketoets. Deze toets bestaat uit zogenaamde gatenteksten en enkele aanvulzinnen. De toets duurt maximaal anderhalf uur. De toets geeft een indicatie van uw niveau van de Nederlandse taal. Direct na de intaketoets volgt een gesprek met een docent. De docent bepaalt of u bij het Language Center past en op welk niveau u kunt beginnen.

Vrijstelling

Hebt u in de twaalf maanden voorafgaand aan uw inschrijving voor het intensieve traject het Staatsexamen NT2, programma I of II gehaald of de TANG-toets op A2- of B1-niveau gehaald? Dan hoeft u geen intaketoets te maken. U kunt dan direct een afspraak maken voor een intakegesprek. Neem hierbij het bewijs van uw eerder behaalde niveau mee.

Inschrijven

Schrijf je nu in! Intensieve cursussen Nederlands als Tweede Taal starten weer op 5 december 2018.