Bachelors Tilburg University

Hoe zit de universitaire studie in elkaar?

Bachelor - premaster - master

Een bacheloropleiding duurt drie jaar en is een afgeronde opleiding, maar levert nog géén universitair einddiploma op. Om een volledige universitaire studie af te ronden moet ook de masterfase (één of meerdere jaren) gevolgd worden.

Een vierjarige hbo-opleiding wordt afgesloten met een bachelordiploma, dat tevens het einddiploma is. Daarna kan een universitaire masteropleiding gevolgd worden. Meestal gaat er voor hbo-bachelors een premaster (schakelprogramma) aan vooraf. Studenten die een universitaire bacheloropleiding hebben gedaan en een niet-aansluitende master kiezen, moeten ook eerst premaster (schakelprogramma) volgen.

Een premaster bestaat uit deficiëntievakken, met een omvang afhankelijk van de vooropleiding. Voor een aantal vastgestelde HBO-vooropleidingen bestaan vaste schakelprogramma’s van een half jaar (30 studiepunten) tot een heel jaar (60 studiepunten).

Opbouw van het studiejaar

De studielast van het programma wordt uitgedrukt in Europese studiepunten volgens het ECTS (European Credit Transfer System). Eén studiepunt (ec) = 28 uur. Het eerste jaar heeft een studielast van 60 studiepunten en voor een driejarige bacheloropleiding moeten 180 studiepunten behaald worden. Een volledige WO-studie van drie jaar bachelor plus een éénjarige master is 240 studiepunten.

Hierbij is alles inbegrepen: colleges voorbereiden en volgen, opdrachten maken, studeren voor de tentamens en het afleggen van tentamens. De meeste vakken hebben een studielast van 6 studiepunten (168 uur), maar er zijn ook kleinere of grotere vakken. Wanneer een tentamen met goed gevolg is afgelegd wordt het aantal studiepunten bijgeschreven.

De theoretische studielast is per jaar 1680 uur. Bij 42 werkweken per jaar is dit 40 uur per week. Uit onderzoek (Database Studiekeuze Informatie van de Keuzegids Hoger Onderwijs) blijkt dat dit alleen gehaald wordt door Bètastudenten en studenten aan medische opleidingen. Studenten op de universiteit zijn gemiddeld 33 uur per week met hun studie bezig.

Voor de meeste vakken zijn er per jaar twee of drie tentamenkansen. Blijven zitten bestaat niet. Wanneer de student een vak niet haalt, moet hij dat net zo lang herkansen tot het wel gehaald is. Het kan dus voorkomen dat iemand in zijn derde jaar zit maar nog vakken uit het tweede of eerste jaar moet halen. De normen om te slagen of zakken verschillen per opleiding. De ene keer is een 5,5 voldoende, de andere keer moet per se een 6 behaald zijn. Sommige cijfers kunnen gecompenseerd worden, andere weer niet.

Ook de jaarindeling verschilt per opleiding. Sommige opleidingen werken met blokken van zes weken, andere met semesters (twee maal dertien weken college, daarna studievrij, daarna tentamens).

Aansluiting vwo-universiteit

Studenten hebben op de universiteit veel minder colleges (lesuren) dan op de middelbare school. Ze moeten veel zelfstandig doen, ook al krijgen ze lang niet altijd 'huiswerk' mee. Ze moeten op eigen initiatief colleges voorbereiden en daarna met de stof aan de slag gaan. Er is meestal geen aanwezigheidscontrole.

Om toch zo goed mogelijk op het vwo aan te sluiten, is het eerste jaar vrij strak gestructureerd. Eerstejaarsstudenten hebben een vol rooster met bij sommige vakken verplichte aanwezigheid. Er zijn meer werkcolleges dan later in de studie. De stof wordt in kleinere onderdelen aangeboden en getentamineerd. Naarmate de studie vordert, krijgen studenten steeds meer vrijheid in het samenstellen van een rooster en hoeven ze minder vakken te volgen.

(Bindend) studie-advies

Aan het einde van het eerste jaar krijgen studenten een advies op grond van de behaalde resultaten: doorgaan met de studie, stoppen of de keuze heroverwegen. Dit advies is bindend. Hoewel het geen wettelijk verplicht advies is, hebben alle universiteiten en hogescholen dit ingevoerd.

De norm waaraan een student moet voldoen om de opleiding te mogen voortzetten (de bsa-norm) is niet overal hetzelfde. Op Tilburg University moet een student het eerste jaar minimaal 42 studiepunten (70% van alle vakken) moet halen om verder te mogen studeren. Bij een negatief advies (minder dan 70% van de vakken gehaald), mag hij de eerstvolgende drie jaar niet meer inschrijven voor dezelfde opleiding aan Tilburg University.

Bij het advies wordt rekening gehouden met bijzondere omstandigheden waardoor een student niet aan de norm heeft kunnen voldoen.

Slaagkans

Op de opleidingspagina's vind je onder 'Inhoud en programma' de studiebijsluiter. In het overzicht 'Studie in cijfers' wordt per opleiding vermeld welk percentage van de eerstejaarsstudenten doorstroomt naar het tweede jaar en welk percentage studenten de betreffende bacheloropleiding binnen vier jaar afrondt (binnen het universitair programma). 

Voorlichtingskalender bacheloropleidingen

Onze voorlichtingsactiviteiten kunnen je helpen bij het maken van de juiste studiekeuze. Het hele jaar door kun je kennis komen maken met onze bacheloropleidingen, studenten en de Tilburgse campus.