Tilburg University heeft een compacte, groene campus

Vertrouwenspersonen

De vertrouwenspersonen zijn er voor iedereen aan Tilburg University en vormen het aanspreekpunt voor medewerkers, studenten en gasten die te maken hebben met ongewenst gedrag, zoals (seksuele) intimidatie, pesten of discriminatie. Daarbij kunnen problemen met het schenden van wetenschappelijke integriteit voorgelegd worden aan de vertrouwenspersoon voor wetenschappelijke integriteit.

De vertrouwenspersoon heeft tot taak om problemen (weer) bespreekbaar te maken en daardoor bij te dragen aan de oplossing van deze problemen. Voor de medewerker of student die is geconfronteerd met ongewenst gedrag is de vertrouwenspersoon het aanspreekpunt. Tevens kun je bij hen terecht bij het vermoeden van een misstand. De vertrouwenspersoon heeft tot taak om de medewerker of student op te vangen, te informeren, te begeleiden en van advies te dienen over mogelijkheden om aan het ongewenste gedrag een einde te maken. Indien nodig kan de vertrouwenspersoon adviseren en behulpzaam zijn bij eventueel verder te nemen stappen. Ook ondersteunt en begeleidt de vertrouwenspersoon zo nodig de medewerker of student bij het indienen van een klacht over het ongewenst gedrag. Welke aanpak ook wordt gekozen, de vertrouwenspersoon zal steeds handelen in overleg en met instemming van de melder.

Vertrouwelijkheid

De vertrouwenspersonen helpen melders bij het oplossen van problemen en conflicten. Zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid zijn sleutelwoorden in de werkwijze van de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersonen zijn dan ook verplicht tot een vertrouwelijke behandeling van alle informatie. Een melder dient steeds expliciete toestemming te geven voordat de vertrouwenspersoon informatie kan inwinnen bij andere personen of instanties of anderszins in actie komt.

Route bij een arbeidsconflict

Vertrouwenspersonen zijn enkel het aanspreekpunt voor medewerkers die in de arbeidsrelatie in een conflict zijn gekomen wanneer de reguliere wegen niet tot een oplossing hebben geleid. Uitgangspunt is dat problemen eerst via de leidinggevende en diens leidinggevende, ondersteund door de HR-adviseur, opgelost dienen te worden. De vertrouwenspersoon treedt dus niet in de plaats van bestaande procedures.

Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersoon is een rol die wij uitvoeren naast onze reguliere functie. Mocht je telefonisch geen contact met ons krijgen, stuur dan gerust een mail.
We beantwoorden die binnen twee werkdagen (weekenden en feestdagen niet meegerekend).
De vertrouwenspersonen zijn geen hulpverleners voor acute (nood)situaties. Bij acute (nood)situaties verwijzen we je naar de contactinformatie op de volgende pagina: Nood & Hulpverlening.

Vertrouwenspersoon voor wetenschappelijke integriteit

Tilburg University hecht zeer veel waarde aan het oplossen en voorkomen van schendingen van wetenschappelijke integriteit. Iedereen die zelf een probleem heeft met een schending van wetenschappelijke integriteit, of een vermoeden heeft van een dergelijke schending bij anderen, kan dat voorleggen aan de onafhankelijke vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit. Vertrouwelijkheid is uiteraard gegarandeerd.

De vertrouwenspersoon:

  • Fungeert als laagdrempelig aanspreekpunt voor vragen en klachten over wetenschappelijke integriteit.
  • Probeert, als de melder dat wil, te bemiddelen of de klacht anderszins in der minne op te lossen.
  • Verricht alleen handelingen met instemming van de melder.
  • Informeert de melder over de procedure voor het indienen van een klacht bij de Commissie Wetenschappelijke Integriteit.

Willem van Genugten
Kamer: C 171
Telefoon: 013-466 3160
E-mail: w.j.m.vangenugten@tilburguniversity.edu

Ter bescherming en waarborging van de wetenschappelijke integriteit met betrekking tot academische werkzaamheden heeft het College van Bestuur de regeling Wetenschappelijke Integriteit Tilburg University vastgesteld. Binnen Tilburg University behandelt de Commissie Wetenschappelijke Integriteit klachten. Over een beslissing naar aanleiding van advies van deze commissie kun je een second opinion vragen bij het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI), ingesteld door KNAW, Universiteiten van Nederland en NWO. Zie ook het reglement LOWI.