Input van studenten wordt door Tilburg University belangrijk gevonden

Commissie Bestuursbeurzen & Stimuleringsfonds (CBS)

Verenigingen van studenten spelen een belangrijke rol op en om de campus van Tilburg University. Zo zijn er bij het Tilburg University Sport Center ruim 20 studentensportverenigingen aangesloten. Binnen alle faculteiten zijn de studieverenigingen een vast aanspreekpunt voor alle studenten. Bovendien organiseren zij veel activiteiten waar het onderwijs van profiteert. Er zijn verenigingen actief in werk- en stagebemiddeling en er zijn meerdere culturele verenigingen. Ook de gezelligheidsverenigingen zijn een vaste waarde in het Tilburgse. Tot slot zijn Tilburgse studenten zeer actief in de medezeggenschap.

Deze verenigingen zorgen gezamenlijk voor een veelzijdig aanbod van voor en door studenten georganiseerde activiteiten. Voor besturen van de schools en het College van Bestuur zijn deze verenigingen belangrijke gesprekspartners en medeorganisatoren. Tilburg University hecht grote waarde aan de bijdrage die deze actieve studenten tijdens hun studieperiode leveren door het organiseren van al deze activiteiten en het in leven houden van al die verenigingen en stichtingen.

Tilburg University kent een uitgebreid stelsel van zogenaamde bestuursbeurzen, waarmee bestuurlijke activiteiten worden ondersteund. Deze website beschrijft hoe dit stelsel er uitziet in 2023-2024.

In dit stelsel vindt er eens in de drie jaar een scan plaats en worden de toegekende beurzen vastgelegd voor drie jaar. In 2023-2024 zal het bestuursbeurzenstelsel worden herzien in samenspraak met de verenigingen. In het stelsel zijn ook een stimuleringsfonds en een trainingsaanbod voor bestuurders opgenomen.

De Commissie Bestuursbeurzen en Stimuleringsfonds (hierna te noemen CBS) zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze drie onderdelen.

Taakstelling CBS

De CBS bestaat uit drie medewerkers van Tilburg University en drie studentleden. De commissie :

 1. Adviseert het College van Bestuur over de erkenning van verenigingen en de toekenning van bestuurs- en commissiebeurzen.
 2. Adviseert over de  toekenning van subsidies uit het stimuleringsfonds.
 3. Is verantwoordelijk voor de organisatie van de trainingen (skills-programma). 

Bestuursbeurzen en commissiebeurzen

Iedere universiteit heeft een Profileringsfonds, zie hoofdstuk 4 op de profileringsfondspagina,  om studenten te ondersteunen die studievertraging oplopen door bijzondere omstandigheden. Daartoe worden ook bestuurlijke activiteiten gerekend. Studenten kunnen onder voorwaarden een bestuursbeurs ontvangen. Een van de voorwaarden is dat de vereniging erkend is door Tilburg University. 

Lees meer over bestuurs- en commissiebeurzen

Stimuleringsfonds

Vanaf vorig studiejaar hebben zowel erkende als niet erkende verenigingen en organisaties van studenten van Tilburg University de mogelijkheid om subsidie aan te vragen. Ook individuele studenten of een groep studenten van Tilburg University kunnen bij het Stimuleringsfonds een aanvraag indienen voor een subsidie. Het is belangrijk dat de activiteit waarvoor de subsidie wordt aangevraagd een innovatief karakter heeft. 

Er zijn zes toekenningsgronden voor een subsidie:

 1. Eenmalige activiteiten 
 2. Samenwerking
 3. Internationalisering
 4. Duurzaamheid
 5. Democratie
 6. Welzijn
 7. Sociale veiligheid

Nieuwe nog niet erkende verenigingen kunnen ook een aanvraag indienen voor tijdelijke bestuursbeurzen.

Voorbeelden van activiteiten die een subsidie toegekend hebben gekregen zijn bijvoorbeeld, symposia over de verkiezingen in maart 2021 of over een relevant onderwerp zoals duurzaamheid, workshops tijdens de welzijnsdag en een groot algemeen carrière evenement. Initiatieven die een subsidie hebben gekregen zijn een consultancy group om studenten kennis te laten maken met het werkveld en een innovatie commissie die zich focust op innovatie, verduurzaming en milieubewustwording. 

Voor het aanvragen van subsidie hanteren we drie deadlines, namelijk 1 december 2023, 1 februari 2024 en 1 mei 2024. Je ontvangt zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 8 weken een reactie op de aanvraag. Je kunt de aanvraag indienen via het vastgestelde formulier. Ook zal er een begroting aangeleverd moeten worden. Onder het kopje ‘Aanvraagprocedures zijn de formats te vinden die je gebruikt voor de aanvraag.

Aanvraagprocedure

Stimuleringsfonds

 1. Aanvraag stimuleringsfonds 
 2. Toelichtingsformulier Stimuleringsfonds

Skills-programma

Een bestuursjaar betekent veel meer dan het enkel besturen van een vereniging. Tijdens je bestuursjaar ontwikkel je jezelf eveneens tot een volwaardig bestuurder. Bij de herziening van het bestuursbeurzenstelsel is het belang van deze ontwikkeling onderkend, wat heeft geresulteerd in de implementatie van een trainingsaanbod ter ondersteuning van de persoonlijke en professionele ontwikkeling van jou als bestuurder.

Lees meer over het skills-programma

Internationale studenten en besturen

Ook internationale studenten worden gestimuleerd om bestuurlijk actief te worden en kunnen gewoon in aanmerking komen voor beurzen, de trainingen en een aanvraag indienen bij het stimuleringsfonds. Om je goed voor te bereiden voor een bestuursjaar kun je gebruik maken van de taalvouchers voor een cursus Engels en/of Nederlands, zie: talencentrum

Wil je meer weten over je visum en een eventueel verschoningsrecht van de studievoortgangseis? Check de pagina Immigration information for current Non-EU students. Of neem contact op met de studentendecaan.

Meer informatie

Bekijk de presentatie of neem contact op met de studentleden via dit mailadres.

 • Roy de Bruin

  Roy de Bruin

  Studentlid CBS
  • TSB
  • TLS
  • Studentenverenigingen
  • Sport

    

 • Paul van Dommelen

  Paul van Dommelen

  Studentlid CBS
  • Werk & Stage
  • Introductie
  • Maatschappij & Internationalisering
 • Tue-Dang Bui

  Tue-Dang Bui

  Studentlid CBS
  • Medezeggenschap
  • TISEM
  • TSHD/TST
  • Cultuur