Students Tilburg University

Examencommissie Social and Behavioral Sciences

De examencommissie van de opleidingen van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB) is verantwoordelijk voor de organisatie en de kwaliteit van tentamens en examens.

De examencommissie stelt regels vast die een goede gang van zaken tijdens tentamens dienen te bevorderen, en neemt maatregelen wanneer deze regels niet voldoen of wanneer aan de regels niet wordt voldaan. Zij kan examinatoren richtlijnen en aanwijzingen geven met betrekking tot de beoordeling (van het tentamen) van een student.

De examencommissie is tevens het orgaan dat verzoeken van individuele studenten behandelt. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan:

  1. Aanvraag keuze- en minorvakken in het buitenland
  2. Aanvraag vrijstelling
  3. Verzoek conversie buitenlandse studieresultaten
  4. Verzoek om een cursus te vervangen door een cursus aan een buitenlandse universiteit
  5. Aanvraag vrij onderwijsprogramma
  6. Overige verzoeken met betrekking tot het studieprogramma
  7. Verzoek om een extra tentamengelegenheid

Een verzoek indienen

Elk verzoek dient te zijn voorzien van naam, adres, telefoonnummer en administratienummer van de aanvrager; zonder deze gegevens wordt een verzoek níet in behandeling genomen. Een verzoek dient tevens te zijn voorzien van een deugdelijke motivering.

Bij een vrijstellingsverzoek moeten bewijsstukken van de behandelde stof en de behaalde resultaten bijgesloten worden.

In de regel wordt een verzoek aan de examencommissie binnen vier tot zes werkweken afgehandeld. Vrijstellingsverzoeken moeten uiterlijk worden ingediend in de derde week van het blok waarin het vak wordt aangeboden.

De verzoeken die onder punt 1 tot en met 4 vermeld zijn, dienen via het bijbehorende formulier (zie hyperlink) aan de examencommissie gericht te worden.

Overige verzoeken aan de examencommissie moeten schriftelijk worden ingediend via onderstaand adres of via de brievenbus van de examencommissie (1e verdieping Simon building):

Tilburg University

Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

Examencommissie

Simon building, S114

Postbus 90153

5000 LE Tilburg

e-mail: est-tsb@tilburguniversity.edu

Het is mogelijk dat in de Onderwijs en Examen Regeling (OER) of in de Regels en Richtlijnen voor de Examencommissie andere termen worden gebruikt dan in de informatie die je over de tentamens krijgt, of die je op de website leest betreffende het aanmelden voor een tentamen. De geest van de OER en Regels en Richtlijnen verandert hiermee echter niet.