Students Tilburg University

Examencommissies Social and Behavioral Sciences

De Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB) kent twee examencommissies: de Examencommissie Psychologie en de Examencommissie Maatschappijwetenschappen. De examencommissies zijn verantwoordelijk voor de organisatie en de kwaliteit van tentamens en examens.

Tentamens

De examencommissie stelt regels vast die een goede gang van zaken tijdens tentamens dienen te bevorderen, en neemt maatregelen wanneer deze regels niet voldoen of wanneer aan de regels niet wordt voldaan. Zij kan examinatoren richtlijnen en aanwijzingen geven met betrekking tot de beoordeling (van het tentamen) van een student.

Het is mogelijk dat in de Onderwijs en Examen Regeling (OER) of in de Regels en Richtlijnen van de Examencommissies andere termen worden gebruikt dan in de informatie die je over de tentamens krijgt, of die je op de website leest betreffende het aanmelden voor een tentamen. De geest van de OER en Regels en Richtlijnen verandert hiermee echter niet.

Verzoeken

De examencommissie is tevens het orgaan dat verzoeken van individuele studenten behandelt. Daarbij kan worden gedacht aan:

 1. Study Abroad 
  Er is toestemming van de Examencommissie nodig voor het aanvragen van keuze- en minorvakken in het buitenland (formulier),  verzoek om een cursus te vervangen door een cursus aan een buitenlandse universiteit (formulier) of het aanvragen van een tentamen op afstand
 2. Aanvraag vrijstelling (formulier)
  Bij een vrijstellingsverzoek moeten - naast het ingevulde formulier -  bewijsstukken van de behandelde stof en de behaalde resultaten (bijvoorbeeld een gecertificeerde cijferlijst) bijgesloten worden.
  Vrijstellingsverzoeken moeten uiterlijk worden ingediend in de derde week van het blok waarin het vak wordt aangeboden
 3. Aanvraag vrij onderwijsprogramma
 4. Overige verzoeken met betrekking tot het studieprogramma
 5. Verzoek om een extra tentamengelegenheid

Verzoek indienen

 • Elk verzoek dient te zijn voorzien van naam, adres, telefoonnummer en administratienummer en/of studentnummer van de aanvrager; zonder deze gegevens wordt een verzoek níet in behandeling genomen. Een verzoek dient tevens te zijn voorzien van een deugdelijke motivering.
 • Alle verzoeken dienen per e-mail te worden ingediend via:
   tsb-eboffice@tilburguniversity.edu
 • Voor de toelatingsprocedure (pre)master verwijzen wij je naar de informatie op de website van de betreffende opleiding.
  Vragen over de status van je toelatingsverzoek kun je mailen naar: toelatingenprema-matsb@tilburguniversity.edu

In de regel wordt een verzoek aan de examencommissie binnen zes werkweken afgehandeld.

Vanwege het coronavirus kunnen wij de gebruikelijke afhandeltermijn niet garanderen.