Students Tilburg University

Examencommissies Social and Behavioral Sciences

De Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB) kent twee examencommissies: de Examencommissie Psychologie en de Examencommissie Maatschappijwetenschappen. De examencommissies zijn verantwoordelijk voor de organisatie en de kwaliteit van tentamens en examens. Tevens stellen zij vast of een student voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een diploma.

Tentamens

De examencommissie stelt regels vast die een goede gang van zaken tijdens tentamens dienen te bevorderen, en neemt maatregelen wanneer deze regels niet voldoen of wanneer aan de regels niet wordt voldaan. Zij kan examinatoren richtlijnen en aanwijzingen geven met betrekking tot de beoordeling (van het tentamen) van een student.

De examencommissie verricht haar taken binnen het kader van de Onderwijs en Examen Regeling (OER) en de Regels & Richtlijnen van de Examencommissies.

Het is mogelijk dat in de Onderwijs en Examen Regeling (OER) of in de Regels en Richtlijnen van de Examencommissies andere termen worden gebruikt dan in de informatie die je over de tentamens krijgt, of die je op de website leest betreffende het aanmelden voor een tentamen. De geest van de OER en Regels en Richtlijnen verandert hiermee echter niet.

Fraude en plagiaat

De examencommissie is het orgaan dat maatregelen moet treffen in geval van fraude. Op centraal niveau heeft Tilburg University vastgesteld wat er wordt verstaan onder fraude, hoe fraude zo veel mogelijk kan worden voorkomen en wat de mogelijke sancties zijn. De examencommissie heeft de bevoegdheid nadere regels te stellen rondom de afname van tentamens om fraude te voorkomen en op eigen initiatief onderzoek te (laten) doen om fraude vast te stellen. Eveneens heeft de examencommissie de bevoegdheid te bepalen welke maatregelen er in het concrete geval moeten worden genomen bij geconstateerde fraude. In de Regels en Richtlijnen van examencommissies (artikel 13 en 15 Regels & Richtlijnen) is te lezen wat onder fraude wordt verstaan en welke procedure dan gevolgd wordt.

Verzoeken

De examencommissie is tevens het orgaan dat verzoeken van individuele studenten behandelt. Daarbij kan worden gedacht aan:

 1. Study Abroad (Exchange)
  Er is toestemming van de Examencommissie nodig voor het aanvragen van keuze- en minorvakken in het buitenland (formulier course approval),  verzoek om een cursus te vervangen door een cursus aan een buitenlandse universiteit (formulier substitute course) of het aanvragen van een tentamen op afstand.
 2. Aanvraag vrijstelling 
  Bij een vrijstellingsverzoek moeten - naast het ingevulde formulier in Osiris Student -  bewijsstukken van de behandelde stof (bijvoorbeeld cursusomschrijving, syllabus) en de behaalde resultaten (bijvoorbeeld een gecertificeerde cijferlijst) bijgesloten worden. Vrijstellingsverzoeken moeten uiterlijk worden ingediend in de derde week van het blok waarin het vak wordt aangeboden. (Link naar Osiris Student)
 3. Aanvraag vrij onderwijsprogramma
 4. Overige verzoeken met betrekking tot het studieprogramma
 5. Verzoek om een extra tentamengelegenheid 
  In de Onderwijs en Examen Regeling (OER) en nader uitgewerkt in de Regels en Richtlijnen staan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een extra tentamengelegenheid, in principe alleen in de vorm van de Laatste Vak Regeling.

Verzoek indienen

 • Elk verzoek dient te zijn voorzien van naam, adres, telefoonnummer en administratienummer en/of studentnummer van de aanvrager; zonder deze gegevens wordt een verzoek níet in behandeling genomen. Een verzoek dient tevens te zijn voorzien van een deugdelijke motivering.
 • Alle verzoeken (met uitzondering van vrijstellingen) dienen per e-mail te worden ingediend via:
   tsb-eboffice@tilburguniversity.edu
 • Voor de toelatingsprocedure (pre)master verwijzen wij je naar de informatie op de website van de betreffende opleiding.
  Vragen over de status van je toelatingsverzoek kun je mailen naar: toelatingenprema-matsb@tilburguniversity.edu

In de regel wordt een verzoek aan de examencommissie binnen zes werkweken afgehandeld.